Copyright 2023 - Obec Báhoň

UZNESENIE
z 12.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 20.5.2020

UZNESENIE č. 1/12/2020 Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e  program 12. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni konaného dňa 20.5.2020 po úprave.
UZNESENIE č. 2/12/2020Obecné zastupiteľstvo v Báhone berie na vedomie kontrolu plnení  uznesení z 11. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.3.2020.
UZNESENIE č. 3A/12/2020 Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e    ukončenie Nájomnej zmluvy s p. Vladimírom Žákom na parc.č. 24/2 o výmere 80 m2 s účinnosťou k 31.3.2020 dohodou.
UZNESENIE č.3B/12/2020 Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e  uzatvorenie nájomnej zmluvy s Denisou Žákovou, bytom Báhoň, ul. 1.mája 36 na obecný pozemok,  parc. č. 24/2, o výmere  80 m2 s nájmom 0,0332 €/m2, t.j. 2,66€/ročne s účinnosťou od 1.1.2020 na dobu neurčitú.
UZNESENIE č. 4/12/2020 Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   ukončenie nájomnej zmluvy s p. Silviou Vargovou, bytom Podzáhradná 49, 821 06  Bratislava na obecný pozemok na Mlynskej ulici, pri rodinnom dome 11/A, parc.č. 109/33 o výmere 76 m2 ku dňu 31.3.2020.
UZNESENIE č. 5/12/2020 Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e   uzatvorenie nájomnej zmluvy s Andreou Zacharovou, bytom Mlynská 11A, Báhoň na obecný pozemok na Mlynskej ulici, pri rodinnom dome 11/A,  parc.č. 109/33 o výmere 76 m2,  cena .0,0332 €/m2, t.j. 2,52€/rok, s účinnosťou od 1.4.2020, na dobu 5 rokov, t.j. do 31.3.2025 s vecným bremenom na vybudovanie odvodňovacieho kanála z Mlynskej ulici po Vištucký potok.
UZNESENIE č. 6/12/2020 Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   „Personálne obsadenie funkcií a zložiek OÚ“ s účinnosťou od 1.marca 2020.
UZNESENIE č. 7/12/2020 Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   predĺženie nájomnej zmluvy p. Gabriele Pospíšilovej, bytom Báhoň, Potočná 42A na unimobunku umiestnenú na športovom areáli pri bytovke na Potočnej ul. 42A, parc. č. 214/6, k.ú.Báhoň, s nájmom 1€/rok do 31.12.2022.
UZNESENIE č.  8/12/2020  Obecné zastupiteľstvo   n e s ú h l a s í  s ponukou BVS na odkúpenie alebo prenájom vodojemu AKNAGLÓBUS a priľahlých pozemkov na Družstevnej ulici v Báhoni.
UZNESENIE č. 9/12/2020  Obecné zastupiteľstvo   n e s ú h l a s í    s odpustením   platby nájmu za nebytové  priestory, prenajímané na zdravotnom stredisku   MUDr. Machatovi.  UZNESENIE  č. 10/12/2020 Obecné zastupiteľstvo   odkladá  požiadavku   firmy ELEKTRO ĽUDIB výrobné družstvo invalidov Báhoň o odpustenie časti vyrubenej dane z nehnuteľnosti na rok 2020 a žiada o doplnenie dokumentov o sociálnom podniku .
UZNESENIE  č. 11/12/2020 Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u je    záverečný účet  obce Báhoň a celoročné hospodárenie za rok 2019   b e z    v ý h r a d. Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 vo výške 135 062,35 EUR na tvorbu rezervného fondu.
UZNESENIE  č. 12/12/2020 Obecné zastupiteľstvo   m e n í    Uznesenie č. 7/10/2020,  ktorým bolo schválené uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom záhradky v ZO č. 513, parc. č. 513/135 o výmere 437 m2, vedený na LV č. 851 s MDDr. Veronikou Kotekovou, bytom Báhoň, ul. 1.mája 25  v časti  začiatok nájmu  1.3.2020 . Nájomná zmluva sa uzatvára s účinnosťou od 1.6.2020 do 31.12.2029 s nájmom 0,10 €/m2/rok, t.j. 43,70 €/rok.
UZNESENIE  č. 13/12/2020 Obecné zastupiteľstvo   r u š í   Uznesenie č. 4/24/2018 zo dňa 14.2.2018, ktorým sa schválila zámenná zmluva s p. Helenou Novákovou, bytom Vinohradská 5, Šenkvice na pozemok par.č. 490/20 o výmere 1422 m2, k.ú. Báhoň, druh pozemku – orná pôda, vedeného na LV 1116 za časť pozemku vo vlastníctve obce parc.č. 2704, k.ú. Báhoň, druh pozemku - orná pôda, vedeného na LV 1677.
UZNESENIE  č. 14/12/2020 Obecné zastupiteľstvo  v  uznesení č. 14/12/2020   b e r i e  na  v e d o m i e    správu aurítora  z overenia dodržiavania povinností obce Báhoň podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá  tvorí prílohu zápisnice.


Ing. Ivan Patoprstý - starosta obce