Copyright 2024 - Obec Báhoň

 Zber plastov v obci zabezpečujú pracovnící obce. Termíny vývozov v roku 2024:

 
17.1. 14.2. 13.3.
10.4. 8.5. 5.6.
3.7. 31.7. 28.8.
25.9. 23.10. 20.11.
18.12.    

 

 Termíny vývozov komunálneho odpadu (harmonogram) si stiahnete kliknutím na tento odkaz.

 

V Ý Z V A

Vážení občania,
Veríme, že viacerí z Vás zaznamenali pozitívne zmeny na zbernom dvore v Báhoni. Po viacerých obmedzeniach je od 22.októbra 2022 vynovený zberný dvor otvorený a slúži svojmu účelu.
Touto cestou chceme na Vás apelovať, aby ste objemný odpad – obývačkové steny, sedačky, kreslá, skrine a iný nábytok priviezli na zberný dvor už ROZOBRATÉ, a to:
- Skrine, regále, nábytok - rozobrané na police, dvierka odmontované, kovania odstránené. Sklo z dvierok je možné vybiť priamo na zbernom dvore do kontajnera určeného na sklo.
- Sedačky, kreslá a čalúnený nábytok – rozobraté jednotlivo na drevo, čalúnenú časť, textil, pružiny, plast.....
Každý, kto vyprodukuje odpad, je povinný pri jeho likvidácií, vyseparovať všetky zložky na jednotlivé komodity odpadu a zároveň minimalizovať jeho objem. Touto cestu sa zvýši aj množstvo vyseparovaného odpadu v obci.
Ďakujeme, že pochopíte nutnosť tohto opatrenia pri likvidácií objemného odpadu a jeho uskladnenia na zbernom dvore v Báhoni.

Ing. Ivan Patoprstý
Starosta obce 
 

POZOR! Dôležité info!
Separovaný zber

Vážení občania,
Viacerí z Vás iste zaznamenali situáciu, kedy boli v našej obci kontajnery na separovaný odpad preplnené. Po konzultácií so spoločnosťou AVE, ktorá v našej obci zabezpečuje odvoz odpadu, Vás informujeme, že v prípade, ak budú preplnené kontajnery na VKM /tetrapak/ a kovy, tieto komodity môžete vložiť aj do kontajnerov na plasty, prípadne do osobitných vriec, ktoré môžete uložiť na stojiská kontajnerov na odpad, ktoré sú rozmiestnené po obci. Komodity - plasty, kovy a VKM sa po vývoze dotrieďujú na triediacej linke zberovou spoločnosťou.
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Požiadavky na separáciu si stiahnete kliknutím na tento odkaz.

Organizácia obvyklej prevádzky na Zberovom dvore od 1.1.2021 je zverejnená v sekcii Občiansky servis / Oznamy, alebo si ju prečítate po kliknutí na tento odkaz.
 

Predtým ako čokoľvek vyhodíte do odpadu, skúste si kliknutím na odkaz prečítať TENTO ČLÁNOK: Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

Prečítajte si článok o kompostovaní dostupný po kliknutí sem, odporúčame aj článok o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi dostupný po kliknutí sem.


Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi.
Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad. Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené na území našej obce na ulici 1.mája pri zberových nádobách pri UKSUPe, vo vestibule pošty, v COOP Jednote a v ZŠ v Báhoni. Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.
 
Poznámku "Manuál vývozu odpadov pre rok 2020" si stiahnete kliknutím sem.
Poznámku "Nové zmeny s vývozom Biologicky-rozložiteľného kuchynského odpadu  -  BRKO" si stiahnete kliknutím sem.
Leták "ÁNO, SOM ZODPOVEDNÝ, TRIEDIM AJ KUCHYNSKÝ ODPAD!" si stiahnete kliknutím sem.
 

 
Informácie z portálu www.akotriedit.sk pre obec Báhoň. 
Informačné materiály pre obce - www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-obce/
 
NATUR-PACK aktivity, zaujímavé a poučné videá a pod. môžete sledovať taktiež na sociálnych sieťach:
 
 
Zber separovaného odpadu sa prevádza v mieste strediska triedených odpadov, lokalita Konopnice (viď mapu nižšie).
Prevázdkový poriadok zberového dvora si prečítate kliknutím sem.

Otváracie hodiny: sobota 9:00 – 13:00 hod.
Odoberajú sa: autobatérie, elektroodpad, obaly z farieb atď.

ZOZNAM POVOLENÝCH ODPADOV je dostupný po kliknutí sem.

Prepočtová tabuľka drobného stavebného odpadu sa dá stiahnuť po kliknutí sem.


Mapa lokality zberového dvora (stará foto pred rekonštrukciou):

Zdroj: mapy.google.sk


Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2023.
Zverejnenie údajov o komunálnom odpade za kalendárny rok 2023.

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2022.
Zverejnenie údajov o komunálnom odpade za kalendárny rok 2022.

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2021.
Zverejnenie údajov o komunálnom odpade za kalendárny rok 2021.

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2020.
Zverejnenie údajov o komunálnom odpade za kalendárny rok 2020.

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2019.
Zverejnenie údajov o komunálnom odpade za kalendárny rok 2019.

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018.
Zverejnenie údajov o komunálnom odpade za kalendárny rok 2018.


Ostatné súvisiace informácie:

Prehľad separácie v obci Báhoň za roky 2016-2020
komodita 2016 2017 2018 2019 2020
plasty 4,44 3,43 5,87 10,94 20,98
papier 8,1 4,57 36,42 29,59 30,46
kovy 0,12 0,1 0,09 0,2 0,39
sklo 26,09 34,39 32,26 32,3 34,04
VKM   0 0,02 0,17 0,39
ZKO 385,32 410,41 408,87 397,03 383,23
OO 89,49 79,81 115,14 95,82 72,81
DSO 160,31 227,8 220,03 240,9 83,68
šatstvo,textílie 2,14 0,83 1,8 2,48 12,466
pneumatiky 0 0 0 1,59 7,73
jedlé oleje 0 0 0 0,143 0,278
% separácie v obci  nezisťovalo sa nezisťovalo sa 16,86% 31,17% 44,40%

 


 

Separovaný zber - nádoby - zberné miesta 
lokalita Papier Sklo Plast Tetrapak VKM Kovy BRKO Jedlé oleje Tonery do tlačiarní Batérie AA, AAA, 12V ... Šatstvo Textílie pozn.
Železničná 22-stanica   1 1   1            
1.mája 37 - UKSUP 1 1 3 2 2         2 Humana,TextilEco
1.mája 3-jedáleň ZŠ       1              
1.mája 9-stavebniny     1                
1.mája 10,10A,14-byty           1 1        
1.mája 12 - lekáreň   1               2 Humana,TextilEco
1.mája 33-byty   1 1     1 1        
1.mája 34-byty     1     1 1        
1.mája 35,36-byty           1 1        
Školská 13   1 1       1        
SNP 68 - zmrzlina 1 1 1   1            
SNP 38 - DSS     1 1              
SNP 65- OU             1 1 1    
Potočná 10-13 - byty   1 2     2 2     1 Ekocharita
Potočná 42A - byty   1 2     1 1        
A.Hlinku 44   1                  
Štúrova 1   1                  
Mlynská-St.cintorín                   2 Ekocharita,TextilEco
Zberný dvor Báhoň áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno  
Spolu 2 10 14 4 4 7 9 1 1 7