Copyright 2024 - Obec Báhoň

 


Žiadosť o stanovisko obce k výstavbe rodinného domu

Nasledovné dokumenty si môžete stiahnúť v jedinom balíku kliknutím na názov balíka stavebnyurad.zip :

Návrh na územné konanie
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie stavebných úprav
Priloha k územnému konaniu
Priloha k žiadosti o stav. povolenie
stavebne povolenie-pripojka inž. sietí
Žiadosť o stavebné povolenie
Žiadosť zmena stavby pred dokončením
Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti poplatku za rozvoj

Návrh na kolaudáciu stavby

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín

Vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam - otvorí sa nová stránka MF SR
(prvé tri odkazy platia pre uvedené obdobie)
Priznanie pre FO a PO k miestnym daniam - platné od 1.1.2015
Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam - platné od 1.1.2015
Potvrdenie o podaní priznania k miestnym daniam - platné od 1.1.2015

 Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Báhoň - tlačivá

Oznamovacia povinnosť TKO - FO

Oznamovacia povinnosť TKO - PO - množstvový zber

Žiadosť o zníženie-odpustenie poplatku za TKO

Priznanie k dani za psa

Oznámenie o prevádzkovej dobe

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Postup, ktorý musí povinná osoba – Obce Báhoň dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

Tlačivá pre samostatne hospodáriaceho roľníka


Na zobrazovanie  dokumentov s príponou .PDF PDF je potrebný Adobe Reader, stiahnite si ho kliknutím SEM. Na stiahnutie formátu DOC alebo ODT použite kompatibilný kancelársky program, napríklad Microsoft Office alebo bezplatný Libre Office.