Copyright 2021 - Obec Báhoň

 erb

 Hlásenie rozhlasu

25.11.2021

Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 263/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, pre verejnosť bude

Miestna knižnica v Báhoni od 25.11.2021 zatvorená do odvolania.

 

05.11.2021 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.1.2022.

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov vlastníkom, vykoná tieto úkony Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom vstúpi na dotknuté pozemky.

 

 

 


 Ostatné rýchle správy

Vážení občania, vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu môžete nájomné zmluvy, dotazníky a iné dokumenty doručiť na obecný úrad aj vložením do poštovej schránky nachádzajúcej sa v budove OÚ, na chodbe pred poštou.

Žiadame vás, aby ste smetné nádoby na komunálny odpad vykladali vždy večer pred dňom vývozu odpadu (vývoz v stredu každý párny týždeň). Nakoľko sa odpad vyváža na vzdialenejšiu skládku odpadov, vývoz odpadu začne už v skorých ranných hodinách a v prípade potreby bude trvať až do večerných hodín.  Ďakujeme!


Termíny vývozu plastov
v roku 2021:

20.1. 17.2. 17.3.
14.4. 12.5. 9.6.
7.7. 4.8. 2.9.
29.9. 27.10. 24.11.
22.12.    

Spoločnosť AVE SK OH, ktorá zabezpečuje zber a odvoz odpadu aj separovaných komodít oznamuje občanom, že počnúc dňom 1.12.2020 bude zberať v našej obci len priesvitné bezfarebné vrecia. Vrecia inej farby zberať nebudú.
Detaily nájdete v sekcii Serarácia a recyklácia odpadov.

 


Projekt Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň je spolufinancovaný Európskou úniou - Fond regionálneho rozvoja.

Názov projektu: Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň
Kód projektu: 302021K299
Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy prostredníctvom vybudovania odborných učební.
Zazmluvnená výška NFP: 176.220,17 EUR

Celý oznam TU.


Projekt KOMPOSTÉRY je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk

Názov projektu: Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Báhoň
Kód projektu: 310011L459
Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Báhoň
Zazmluvnená výška NFP: 101 887,50 EUR

Celý oznam TU.


 


f t g