Copyright 2024 - Obec Báhoň

 

 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

www.op-kzp.sk

Názov projektu: Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Báhoň

Kód projektu: 310011L459

 

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Báhoň

Stručný popis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Báhoň. Hlavnou aktivitou projektu je „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov“. Realizácia hlavnej aktivity projektu sa predpokladá na 6 mesiacov. Za uvedené obdobie dôjde k obstaraniu 620 kompostérov pre domácnosti a 30 pre obec.


Poskytnutím 1050 litrových kompostérov občanom sa zjednoduší prístup k možnosti zhodnocovať BRKO a rátame s nárastom jeho zhodnotenia.

Realizovaním projektu sa zlepší životné prostredie a to hlavne odstránením divokých skládok domového biologicky rozložiteľného odpadu a ukončenie spaľovania zelene z parkov a záhrad.

Po ukončení realizácie projektu bude udržateľnosť projektu zabezpečená prostredníctvom VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce.

VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy. Obec vypracuje systém na protokolárne odovzdanie kompostérov domácnostiam, ako aj bude zabezpečovať kontrolu technického stavu a využitia kompostérov.

Od realizácie projektu očakávame zníženie objemu komunálneho odpadu, čo bude mať pozitívny vplyv na rozpočet obce, z ktorého sa spolufinancuje zvoz a zneškodnenie odpadu. Realizovaním projektu sa zlepší životné prostredie a to hlavne odstránením divokých skládok domového biologicky rozložiteľného odpadu (nekontrolovateľný hnilobný proces), ukončenie spaľovania zelene z parkov a záhrad.

Zazmluvnená výška NFP: 101 887,50 EUR

Celý dokument si stiahnete kliknutím sem.