Copyright 2023 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 15. júla 2020

Bod 1/ Otvorenie – zasadnutie otvoril starosta obce Ing. Ivan Patoprstý, privítal prítomných poslancov a hostí. Konštatoval, že zasadnutie s počtom prítomných poslancov 5 je uznášaniaschopné.
Prítomní poslanci : M. Hrčka, Ing. A. Švorc, Mgr. P. Haviernik, Ing. M. Mačayová,
 R. Vavrovič
Ospravedlnení z neúčasti: K. Hollá, Mgr. I. Krajčovičová

Bod 2/
Starosta určil zapisovateľku : E. Lojová,
návrhová komisia : Ing. A. Švorc, M. Hrčka
overovatelia zápisnice : Ing. M. Mačayová, R. Vavrovič

Starosta obce predložil poslancom návrh programu 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni:

l/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Kontrola uznesenia z 12. zasadnutia OZ
4/ Žiadosť o prenájom obecného priestoru na zdr. Stredisku – MDDr. Veronika Koteková
5/ Úprava rozpočtu ZŠ s MŠ Báhoň
6/ Úprava rozpočtu obce Báhoň
7/ Žiadosť o schválenie arch. – urbanistickej štúdie : “Malá Vinica“
8/ Žiadosť p. Kročku o vydanie súhlasu – záväzného stanoviska na rozdelenie pozemkov
 parc. Č. 2793 a parc. Č. 2794 k.ú. Báhoň
9/ Žiadosť Elektro Ľudibu Báhoň o zníženie dane z nehnuteľnosti na r.2020.
10/ Žiadosť Vojtecha a Eleny Urbanovičových o záväzné stanovisko k výstavbe RD na
 pozemku parc. Č. 533, k.ú. Báhoň
11/ Rôzne:
12/ Diskusia
13/ Záver

Starosta doporučil doplniť program o bod :
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020 - / bod 11/. Ďalšie body programu sa posunú.

l/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Kontrola uznesenia z 12. zasadnutia OZ
4/ Žiadosť o prenájom obecného priestoru na zdr. Stredisku – MDDr. Veronika Koteková
5/ Úprava rozpočtu ZŠ s MŠ Báhoň
6/ Úprava rozpočtu obce Báhoň
7/ Žiadosť o schválenie arch. – urbanistickej štúdie : “Malá Vinica“
8/ Žiadosť p. Kročku o vydanie súhlasu – záväzného stanoviska na rozdelenie pozemkov
 parc. Č. 2793 a parc. Č. 2794 k.ú. Báhoň
9/ Žiadosť Elektro Ľudibu Báhoň o zníženie dane z nehnuteľnosti na r.2020.
10/ Žiadosť Vojtecha a Eleny Urbanovičových o záväzné stanovisko k výstavbe RD na
 pozemku parc. Č. 533, k.ú. Báhoň
11/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020 -
12/ Rôzne:
12/ Diskusia
14/ Záver
UZNESENIE č. 1/13/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni s ch v a ľ u j e program 13. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni po úprave.
 
Hlasovanie: za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0


Bod 3/
Kontrola plnenia uznesení z 12.zasadnutia OZ:

č. 1/12/2020 - Obecné zastupiteľstvo v Báhoni s ch v á l i l o program 12. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni konaného dňa 20.5.2020 po úprave.
č. 2/12/2020 - Obecné zastupiteľstvo v Báhoni zobralo na vedomie kontrolu plnení uznesení z 11. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.3.2020.
č. 3A/12/2020 - Obecné zastupiteľstvo s ch v á l i l o ukončenie Nájomnej zmluvy s p. Vladimírom Žákom na parc.č. 24/2 o výmere 80 m2 s účinnosťou k 31.3.2020 dohodou. Splnené – nájomná zmluva bola ukončená.
č.3B/12/2020 - Obecné zastupiteľstvo s ch v á l i l o uzatvorenie nájomnej zmluvy s Denisou Žákovou, bytom Báhoň, ul. 1.mája 36 na obecný pozemok, parc. č. 24/2, o výmere 80 m2 s nájmom 0,0332 €/m2, t.j. 2,66€/ročne s účinnosťou od 1.1.2020 na dobu neurčitú. Splnené – nájomná zmluva bola uzatvorená.
č. 4/12/2020 - Obecné zastupiteľstvo s ch v á l i l o ukončenie nájomnej zmluvy s p. Silviou Vargovou, bytom Podzáhradná 49, 821 06 Bratislava na obecný pozemok na Mlynskej ulici, pri rodinnom dome 11/A, parc.č. 109/33 o výmere 76 m2 ku dňu 31.3.2020. Splnené – nájomná zmluva bola ukončená.
č. 5/12/2020 Obecné zastupiteľstvo s ch v á l i l o uzatvorenie nájomnej zmluvy s Andreou Zacharovou, bytom Mlynská 11A, Báhoň na obecný pozemok na Mlynskej ulici, pri rodinnom dome 11/A, parc.č. 109/33 o výmere 76 m2, cena .0,0332 €/m2, t.j. 2,52€/rok, s účinnosťou od 1.4.2020, na dobu 5 rokov, t.j. do 31.3.2025 s vecným bremenom na vybudovanie odvodňovacieho kanála z Mlynskej ulici po Vištucký potok. Splnené – nájomná zmluva bola uzatvorená.
č. 6/12/2020 - Obecné zastupiteľstvo s ch v á l i l o „Personálne obsadenie funkcií a zložiek OÚ“ s účinnosťou od 1.marca 2020.
č. 7/12/2020 - Obecné zastupiteľstvo s ch v á l i l o predĺženie nájomnej zmluvy p. Gabriele Pospíšilovej, bytom Báhoň, Potočná 42A na unimobunku umiestnenú na športovom areáli pri bytovke na Potočnej ul. 42A, parc. č. 214/6, k.ú.Báhoň, s nájmom 1€/rok do 31.12.2022. Splnené – nájomná zmluva bola predĺžená.
č. 8/12/2020 - Obecné zastupiteľstvo n e s ú h l a s i l o s ponukou BVS na odkúpenie alebo prenájom vodojemu AKNAGLÓBUS a priľahlých pozemkov na Družstevnej ulici v Báhoni. Výpis z uznesenia OZ bol zaslaný na BVS Bratislava.
č. 9/12/2020 - Obecné zastupiteľstvo n e s ú h l a s i l o s odpustením platby nájmu za nebytové priestory, prenajímané na zdravotnom stredisku MUDr. Machatovi. Uskutoční sa stretnutie starostu s manželkou nebohého MUDr. Mariána Machatu a MDDr. Veronikou Kotekovou, kde sa dohodnú podmienky ukončenia nájmu s MUDr. Machatom a začiatok nájmu s MDDr. Kotekovou na novú stomatologickú ambulanciu.
č. 10/12/2020 - Obecné zastupiteľstvo odložilo požiadavku firmy ELEKTRO ĽUDIB výrobné družstvo invalidov Báhoň o odpustenie časti vyrubenej dane z nehnuteľnosti na rok 2020 a žiadalo o doplnenie dokumentov o sociálnom podniku. Výpis z uznesenia OZ bol zaslaný žiadateľovi.
č. 11/12/2020 - Obecné zastupiteľstvo s ch v á l i l o záverečný účet obce Báhoň a celoročné hospodárenie za rok 2019 b e z v ý h r a d. Obecné zastupiteľstvo s ch v á l i l o použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 vo výške 135 062,35 EUR na tvorbu rezervného fondu.
č. 12/12/2020 - Obecné zastupiteľstvo z m e n i l o Uznesenie č. 7/10/2020, ktorým bolo schválené uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom záhradky v ZO č. 513, parc. č. 513/135 o výmere 437 m2, vedený na LV č. 851 s MDDr. Veronikou Kotekovou, bytom Báhoň, ul. 1.mája 25 v časti začiatok nájmu 1.3.2020 . Nájomná zmluva sa uzatvára s účinnosťou od 1.6.2020 do 31.12.2029 s nájmom 0,10 €/m2/rok, t.j. 43,70 €/rok. Splnené – nájomná zmluva bola uzatvorená.
č. 13/12/2020 - Obecné zastupiteľstvo z r u š i l o Uznesenie č. 4/24/2018 zo dňa 14.2.2018, ktorým sa schválila zámenná zmluva s p. Helenou Novákovou, bytom Vinohradská 5, Šenkvice na pozemok par.č. 490/20 o výmere 1422 m2, k.ú. Báhoň, druh pozemku – orná pôda, vedeného na LV 1116 za časť pozemku vo vlastníctve obce parc.č. 2704, k.ú. Báhoň, druh pozemku - orná pôda, vedeného na LV 1677. Výpis z uznesenia OZ bol zaslaný p. Novákovej.
č. 14/12/2020 - Obecné zastupiteľstvo v uznesení č. 14/12/2020 z o b r a l o na v e d o m i e správu aurítora z overenia dodržiavania povinností obce Báhoň podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá tvorí prílohu zápisnice.


UZNESENIE č. 2/13/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhone berie na vedomie kontrolu plnení uznesení z 12. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 20.05.2020.

Hlasovanie: za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:     0
zdržal sa: 0
 

Bod 4/
MDDr. Veronika Koteková – žiadosť o prenájom obecného priestoru na zdravotnom stredisku – zubná ambulancia.

Poslanci nemali výhrady k predloženej žiadosti a súhlasili s prenájmom priestorov na účely zubnej ambulancie. Úpravy ambulancie budú dohodnuté na stavebnej komisii.

UZNESENIE č. 3/13/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom obecných priestorov na zdravotnom stredisku v Báhoni, parc. č. 498/3, súp. č. 139, o výmere 83 m2 s MDDr. Veronikou Kotekovou, bytom 1.mája 25, Báhoň s účinnosťou od 1.9.2020 na dobu neurčitú. Cena prenájmu 22 €/m2 je schválená do 31.12.2024.

Hlasovanie: za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:     0
zdržal sa: 0

Bod 5/
Úprava rozpočtu ZŠ s MŠ Báhoň.

Riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Veronika Danková predložila žiadosť o finančné prostriedky na opravu priestoru vstupu do budovy MŠ Báhoň, opravu kotla a jedálenského kúta. Celkové navýšenie predstavuje sumu cca 25.000 €.

UZNESENIE č. 4/13/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Báhoň s navýšením výdavkov o 25.000 € na údržbu Materskej školy v Báhoni.

Hlasovanie: za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:     0
zdržal sa: 0

Bod 6/
Úprava rozpočtu obce Báhoň.

Navýšenie rozpočtu obce Báhoň sa týka výdavkov z titulu:
a)    dokúpenie chýbajúcich kompostérov – 8.230,80 €
b)    vydanie knihy „Prechádzka storočiami“ – 15.000 €
c)    hasičská zbrojnica – 10.000 €
Pán Milan Bušo (autor knihy Prechádzka storočiami) nesúhlasí s grafickou úpravou s finalizáciou vydania knihy bez jeho prítomnosti.

UZNESENIE č. 5/13/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e úpravu rozpočtu obce Báhoň s navýšením výdavkov v celkovej sume o 33.230 €.

Hlasovanie: za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:     0
zdržal sa: 0

Bod 7/
Blažej Fekete, Báhoň, Potočná 11 - Žiadosť o schválenie architektonicko-urbanistickej štúdie zástavby a využitia územia, parc. č. 491/76 s názvom „Malá vinica“

Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie s uvedením navrhovaných kapacít:
Riešené územie je súčasťou širšej lokality medzi ulicami „Mlynica a Tichá vinica“, ktorá aktuálne pri rozvoji obce poskytuje možnosť rozširovania obytnej funkcie a zastavaného územia formou skupinovej zástavby nízkopodlažných objektov. Obec Báhoň nemá schválený územný plán a rozvoj rieši schvaľovaním menších samostatných projektov skupinových zástavieb.

Pani Zuzana Cabadajová, vlastníčka susedného pozemku sa informovala, či bude zabezpečené oplotenie stavebnej zóny od jej dvora a záhrady. Žiadateľ, pán Blažej Fekete prisľúbil vybudovať oplotenie, čím zabezpečí zamedzenie prístupu na pozemok pani Cabadajovej.

UZNESENIE č. 6/13/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e architektonicko-urbanistickú štúdiu „Malá vinica“ investorov Blažeja Feketeho a Jozefa Feketeho v k.ú. Báhoň, parc.č. 491/76 na skupinovú zástavbu nízkopodlažných objektov (rodinných domov).

Hlasovanie: za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:     0
zdržal sa: 0

Bod 8/
Žiadosť p. Jána Kročku, 1.mája 8, Báhoň o vydanie súhlasu na rozdelenie pozemkov, parc.č. 2793 a parc.č. 2794, k.ú. Báhoň v zmysle §24 ods.3 písm. a) zákona NRSR č. 180/1995 Z.z., ktoré budú rozdelené geometrickým plánom na polovicu.

UZNESENIE č. 7/13/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s rozdelením pozemkov parc. č. 2793 o výmere 1097 m2 a parc.č. 2794 o výmere 1105 m2 , vedených na LV č. 1939 k.ú. Báhoň, v zmysle §24 ods.3 písm. a) zákona NRSR č. 180/1995 Z. z., ktorých vlastníkom je Ján Kročka, bytom 1.mája 8, Báhoň. Pozemky budú rozdelené geometrickým plánom na polovice.

Hlasovanie: za: 4 hlasov (M.Hrčka, A.Švorc, P.Haviernik, R.Vavrovič)
proti:     0
zdržal sa: 1 (M. Mačayová)

Bod 9/
Žiadosť Elektro Ľudibu Báhoň o zníženie dane z nehnuteľnosti na r. 2020.

Podľa uznesenia č. 12/2020 bol k žiadosti doplnený doklad o sociálnom podniku. Nakoľko žiadateľom o zníženie dane je Elektro Ľudib Báhoň a Osvedčenie o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku je na firmu LUDIB s.r.o., poslanci nesúhlasia so znížením dane z nehnuteľnosti na rok 2020.

UZNESENIE č. 8/13/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í so splátkovým kalendárom na daň z nehnuteľností na rok 2020 pre firmu Elektro Ľudib Báhoň na 18 mesiacov.

Hlasovanie: za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:     0
zdržal sa: 0

Bod 10/
Žiadosť Vojtecha a Eleny Urbanovičových o záväzné stanovisko k výstavbe rodinných domov na pozemku parc.č. 533, k.ú. Báhoň. Podľa LV č. 973 žiadateľ vlastní v predmetnom území par.č. 533/3,62,89,90,91,92,111,112,113,117 a 491/80.
Poslanci nesúhlasia s predloženou stavebnou štúdiou na stavbu šiestich rodinných domov, z dôvodu nevyhovujúcej prístupovej komunikácie z ulice A.Hlinku. Stavebná komisia po obhliadke pozemku súhlasí s výstavbou dvoch rodinných domov po predložení právoplatného územného konania.
Stavebná komisia navrhla aj druhý variant pre možnosť výstavby šiestich rodinných domov s prístupom k pozemkom z Potočnej ulice od futbalového štadióna. Komisia preverí túto možnosť na ďalšej obhliadke uvedenej lokality.
 
UZNESENIE č. 9/13/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s výstavbou dvoch rodinných domov na parc. č. 533/3, 533/62 vedených na LV č. 973, s prístupovou komunikáciou z ulice A. Hlinku po predložení právoplatného územného konania na stavbu dvoch rodinných domov.

Hlasovanie: za: 4 hlasov (M.Mačayová, A.Švorc, P.Haviernik, R.Vavrovič)
proti:     0
zdržal sa: 1 (M.Hrčka)

Bod 11/
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2020.

UZNESENIE č. 10/13/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.polrok 2020.

RÔZNE/
Starosta informoval prítomných, že dňa 18.07.2020 sa uskutoční celoslovenská súťaž PUMPCUP v jazde na biku v areáli PUMPTRACK-u na Mlynskej ulici.
Počas súťaže bude pri registrácii schránka na zbierku pre ťažko chorú Pavlínku Habovú, kde môžu návštevníci prispieť dobrovoľným príspevkom.
Poslanci súhlasia v zmysle článku 4, bod 12 VZN č. 1/2015 obce Báhoň o poskytovaní jednorazových dávok a mimoriadnych dávok s príspevkom obce vo výške 200 €.

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť.zapisovateľka : Eva Lojová
starosta – Ing. Ivan Patoprstý, vl.r.

Návrhová komisia:
Adam Švorc
Ing. Miroslav Hrčka

Overovatelia zápisnice :
Ing. Monika Mačayová
Rudolf Vavrovič