Copyright 2022 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 20. mája 2020

Bod 1/ Otvorenie – zasadnutie otvoril starosta obce Ing. Ivan Patoprstý, privítal prítomných poslancov a hostí. Konštatoval, že zasadnutie s počtom prítomných poslancov 5 je uznášaniaschopné.
Prítomní poslanci : M. Hrčka, Ing. A. Švorc, Mgr. P. Haviernik,
 K. Hollá, Mgr. I. Krajčovičová
Ospravedlnení z neúčasti: Ing. M. Mačayová, R. Vavrovič

Bod 2/
Starosta určil zapisovateľku : E. Lojová,
návrhová komisia : Mgr. P. Haviernik, K. Hollá
overovatelia zápisnice : Mgr. I. Krajčovičová, M. Hrčka

Starosta obce predložil poslancom návrh programu 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni:
l/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Kontrola uznesenia z 11. zasadnutia OZ
4/ Žiadosť o prenájom obecného pozemku - Žáková Denisa, 1.mája 36, prepis NZ po manželovi
5/ Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy - Vargová Silvia /mala od obce v prenájme pás pozemku na Mlynskej ul. 11A po Halászovi
6/ Žiadosť o prenájom obecného pozemku - Zacharová Andrea / kúpili RD od Vargovej S. a žiadajú prenájom predmetného pozemku na Mlynskej ul.11A-prístup k RD/
7/ Personálne obsadenie funkcií a zložiek OU
8/ Žiadosť p. Pospíšilovej o predĺženie NZ unimobunky na Potočnej 42A na tenis. kurtoch
9/ Ponuka na odkúpenie, prípadne prenájom prebytočného majetku BVS – Vodojemu.
10/ Žiadosť MUDr. Machatu o odpustenie platby nájmu nebytových priestorov z dôvodu COVID -19.
11/ Žiadosť fy Elektro Ludib, Báhoň o zníženie dane z nehnuteľnosti z dôvodu COVID -19.
12/ Záverečný účet obce, r.2019
13/ Zmena v Uznesení č. 7/10/2020, termín uzatvorenia NZ na prenájom záhradky v ZO č. 513, parc.č.513/135 o výmere 437 m2, vedená na LV č. 851 s MDDR. Veronikou Kotekovou, bytom Báhoň, ul. l.mája 25 na obdobie od 1.6.2020 do 31.12.2029.
14/ Zrušenie uznesenia č. 4/24/2018, t.j. zrušenie zámennej zmluvy s p. H. Novákovou, na pozemok parc. Č. 490/20 o výmere 1422, k.ú. Báhoň (Nový cintorín)
15/Rôzne: Kompostéty – 23.5.2020 od 10.00 hod. do 12.00 hod., areál PVD Báhoň
16/Diskusia
17/ Záver
Starosta predniesol návrh doplnenia programu OZ v Báhoni, konaného dňa 20.5.2020 o body:
 
15/ Audit obce za rok 2019
16/ Žiadosť o vyjadrenie k urbanistickej štúdii lokality „Malá vinica“

Starosta predložil návrh uznesenia a požiadal poslancov o schválenie doplneného programu:


Obecné zastupiteľstvo v Báhoni schvaľuje návrh programu 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni konaného dňa 20.5.2020 po úprave v znení:

l/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Kontrola uznesenia z 11. zasadnutia OZ
4/ Žiadosť o prenájom obecného pozemku - Žáková Denisa, 1.mája 36, prepis NZ po manželovi
5/ Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy - Vargová Silvia /mala od obce v prenájme pás pozemku na Mlynskej ul. 11A po Halászovi
6/ Žiadosť o prenájom obecného pozemku - Zacharová Andrea / kúpili RD od Vargovej S. a žiadajú prenájom predmetného pozemku na Mlynskej ul.11A-prístup k RD/
7/ Personálne obsadenie funkcií a zložiek OU
8/ Žiadosť p. Pospíšilovej o predĺženie NZ unimobunky na Potočnej 42A na tenis. kurtoch
9/ Ponuka na odkúpenie, prípadne prenájom prebytočného majetku BVS – Vodojemu.
10/ Žiadosť MUDr. Machatu o odpustenie platby nájmu nebytových priestorov z dôvodu COVID -19.
11/ Žiadosť fy Elektro Ludib, Báhoň o zníženie dane z nehnuteľnosti z dôvodu COVID -19.
12/ Záverečný účet obce, r.2019
13/ Zmena v Uznesení č. 7/10/2020, termín uzatvorenia NZ na prenájom záhradky v ZO č. 513, parc.č.513/135 o výmere 437 m2, vedená na LV č. 851 s MDDR. Veronikou Kotekovou, bytom Báhoň, ul. l.mája 25 na obdobie od 1.6.2020 do 31.12.2029.
14/ Zrušenie uznesenia č. 4/24/2018, t.j. zrušenie zámennej zmluvy s p. H. Novákovou, na pozemok parc. Č. 490/20 o výmere 1422, k.ú. Báhoň (Nový cintorín)
15/ Audit obce za rok 2019
16/ Žiadosť o vyjadrenie k urbanistickej štúdii lokality „Malá vinica“
17/Rôzne: Kompostéty – 23.5.2020 od 10.00 hod. do 12.00 hod., areál PVD Báhoň
16/Diskusia
17/ Záver


UZNESENIE č. 1/12/2020
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni s ch v a ľ u j e program 12. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni konaného dňa 20.5.2020 po úprave.
 
Hlasovanie: za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.1/12/2020, ktoré tvorí prílohu zápisnice.
    

Bod 3/
Kontrola plnenia uznesení z 11.zasadnutia OZ:
 č. 3/11/2020 - OZ v Báhoni zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 11. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.1.2020.

 č. 4/11/2020 - OZ schválilo VZN č. 1/2020 o určení šírky ochranného pásma pohrebiska, pravidiel umiestňovania a povoľovania budov a stavieb umiestňovaných v ochrannom pásme so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanovenia činností, vykonávanie ktorých v ochrannom pásme nie je možné počas pohrebu. VZN č. 1/2020 sa dodržuje- splnené

 č. 5/11/2020– OZ schválilo uzatvorenie nájomnej zmluvy s ÚKSUP v Bratislave, Matúškova 21, Bratislava na obecný pozemok vedený na LV č.1677, druh pozemku - orná pôda, parc.č. 3154, výmere 1516 m2 s nájmom 15,34 €/ročne na dobu určitú od 2.1.2020 do 2.1.2025. Nájomná zmluva bola zaslaná 12.3.2020 - splnené

 č. 6/11/2020 - OZ schválil Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020. Kontrolórka postupuje priebežne podľa schváleného plánu na 1.polrok 2020 – splnené

 č. 7/11/2020 - OZ zrušilo VZN č. 5/2009 o ZOS vrátane platných dodatkov.

 č. 8/11/2020 - OZ zrušilo VZN č. 4/2014 o opatrovateľskej službe.

 č. 9/11/2020 - OZ schválilo Firmu ENGO s.r.o., Bulharská 35, 917 01 Trnava za dodávateľa prác „ Údržba umelého trávnika“ s cenovou ponukou 2406 €. Údržba umelého trávnika bola vykonaná – splnené

 č. 10/11/2020 - OZ nesúhlasilo so zámenou pozemku parc.č. 3014, LV 2030 , ktorý je vo vlastníctve Mgr. art. Rastislava Granca za obecný pozemok. Menovanému bolo zaslané uznesenie – splnené

Starosta obce predniesol návrh uznesenia, ktoré bolo schválené v nasledovnom znení:

UZNESENIE č. 2/12/2020
Obecné zastupiteľstvo v Báhone berie na vedomie kontrolu plnení uznesení z 11. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.3.2020.

Hlasovanie: za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:     0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.2/12/2020, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

Bod 4/
Starosta prečítal žiadosť o prenájom obecného pozemku – Žáková Denisa, bytom Báhoň, 1.mája 36. Na daný pozemok bola uzatvorená nájomná zmluva s exmanželom Vladimírom Žákom, ktorý požiadal o ukončenie nájmu, a to k 31.3.2020.

Poslanci nemali výhrady k predloženej žiadosti

UZNESENIE č. 3A/12/2020
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e ukončenie Nájomnej zmluvy s p. Vladimírom Žákom na parc.č. 24/2 o výmere 80 m2 s účinnosťou k 31.3.2020 dohodou.
Hlasovanie: za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:     0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 3A/12/2020, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

UZNESENIE č.3B/12/2020
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e uzatvorenie nájomnej zmluvy s Denisou Žákovou, bytom Báhoň, ul. 1.mája 36 na obecný pozemok, parc. č. 24/2, o výmere 80 m2 s nájmom 0,0332 €/m2, t.j. 2,66€/ročne s účinnosťou od 1.1.2020 na dobu neurčitú.
Hlasovanie: za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:     0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 3B/12/2020, ktoré tvorí prílohu zápisnice.


Bod 5/
Starosta prečítal žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy ku dňu 31.3.2020 – Vargová Silvia, Mlynská ul. 11A, nakoľko menovaná rodinný dom predala a odsťahovala sa z obce Báhoň.

UZNESENIE č. 4/12/2020
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e ukončenie nájomnej zmluvy s p. Silviou Vargovou, bytom Podzáhradná 49, 821 06 Bratislava na obecný pozemok na Mlynskej ulici, pri rodinnom dome 11/A, parc.č. 109/33 o výmere 76 m2 ku dňu 31.3.2020.

Hlasovanie: za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:     0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 4/12/2020, ktoré tvorí prílohu zápisnice.


Bod 6/
Starosta prečítal žiadosť p. Andrei Zacharovej o prenájom obecného pozemku na Mlynskej ul. 11A – prístup k jej RD s účinnosťou od 1.apríla 2020.
Nájomná zmluva bude uzatvorená s vecným bremenom (pri oprave Mlynskej ulice bude cez uvedený pozemok vybudovaný odvodňovací kanál na dažďovú vodu z Mlynskej ulice až do potoka).

UZNESENIE č. 5/12/2020
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e uzatvorenie nájomnej zmluvy s Andreou Zacharovou, bytom Mlynská 11A, Báhoň na obecný pozemok na Mlynskej ulici, pri rodinnom dome 11/A, parc.č. 109/33 o výmere 76 m2, cena .0,0332 €/m2, t.j. 2,52€/rok, s účinnosťou od 1.4.2020, na dobu 5 rokov, t.j. do 31.3.2025 s vecným bremenom na vybudovanie odvodňovacieho kanála z Mlynskej ulici po Vištucký potok.

Hlasovanie: za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:     0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 5/12/2020, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

Bod 7/
Starosta informoval poslancov o zmene personálneho obsadenia funkcií a zložiek OÚ. Ku dňu 29.2.2020 bola zrušená ZOS a boli ukončené pracovné zmluvy s opatrovateľkami. Od 1.2 2020 bola uzatvorená pracovná zmluva s kontrolórkou obce Mgr. Ivetou Balejčíkovou.
Starosta predložil nové personálne obsadenie funkcií a zložiek OÚ, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

UZNESENIE č. 6/12/2020
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e „Personálne obsadenie funkcií a zložiek OÚ“ s účinnosťou od 1.marca 2020.

Hlasovanie: za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:     0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 6/12/2020, ktoré tvorí prílohu zápisnice.


Bod 8/
Starosta prečítal žiadosť p. Gabriely Pospíšilovej o predĺženie nájomnej zmluvy na unimobunku na tenisových kurtoch na Potočnej ul. 42A, parc. č. 214/6, ktorú udržuje a stará sa aj o priestor v jej blízkosti. Od roku 2018 mala menovaná uzatvorenú nájomnú zmluvu na unimobunku, ktorej vyprší platnosť ku dňu 31.5.2020

UZNESENIE č. 7/12/2020
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e predĺženie nájomnej zmluvy p. Gabriele Pospíšilovej, bytom Báhoň, Potočná 42A na unimobunku umiestnenú na športovom areáli pri bytovke na Potočnej ul. 42A, parc. č. 214/6, k.ú.Báhoň, s nájmom 1€/rok do 31.12.2022.

Hlasovanie: za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:     0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 7/12/2020, ktoré tvorí prílohu zápisnice.


Bod 9/
Starosta informoval o ponuke BVS na odkúpenie, prípadne prenájom prebytočného majetku – Vodojemu na Družstevnej ulici.
Poslanci nenašli žiaden dôvod na využitie uvedenej nehnuteľnosti.
 
UZNESENIE č. 8/12/2020
Obecné zastupiteľstvo n e s ú h l a s í s ponukou BVS na odkúpenie alebo prenájom vodojemu AKNAGLÓBUS a priľahlých pozemkov na Družstevnej ulici v Báhoni.

Hlasovanie: za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:     0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 8/12/2020, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

Bod 10
Starosta prečítal žiadosť MUDr. Machatu o odpustenie platby nájmu nebytových priestorov z dôvodu COVID-19.
Poslanci nesúhlasia s odpustením nájmu na prenájom obecných priestorov.


UZNESENIE č. 9/12/2020
Obecné zastupiteľstvo n e s ú h l a s í s odpustením platby nájmu za nebytové priestory, prenajímané na zdravotnom stredisku MUDr. Machatovi.
 
Hlasovanie: za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:     5
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 9/12/2020, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

Bod 11/
Starosta prečítal žiadosť firmy ELEKTRO ĽUDIB výrobné družstvo invalidov o odpustenie časti vyrubenej dane z nehnuteľnosti na rok 2020.
 Predseda predstavenstva družstva, p. J.Cichý informoval poslancov o vytvorení sociálneho podniku od 1.3.2020, o počte 30 zamestnancov, vrátane telesne postihnutých a o pozastavenej výrobe z dôvodu COVID-19.

UZNESENIE č. 10/12/2020
Obecné zastupiteľstvo odkladá požiadavku firmy ELEKTRO ĽUDIB výrobné družstvo invalidov Báhoň o odpustenie časti vyrubenej dane z nehnuteľnosti na rok 2020 a žiada o doplnenie dokumentov o sociálnom podniku .

Hlasovanie: za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:     0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 10/12/2020, o odklade žiadosti na ďalšie zastupiteľstvo.

Bod 12/
Kontrolórka obce predstavila odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Báhoň za rok 2019. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo záverečný účet obce a schválilo ho bez výhrad.

UZNESENIE č. 11/12/2020
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u je záverečný účet obce Báhoň a celoročné hospodárenie za rok 2019 b e z v ý h r a d. Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 vo výške 135 062,35 EUR na tvorbu rezervného fondu.


Hlasovanie: za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:     0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 11/12/2020, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

Bod 13/
Uznesením č. 7/10/2020 bol schválený prenájom záhradky v ZO č. 513, parc. č. 513/135 o výmere 437 m2, vedený na LV č. 851 s MDDr. Veronikou Kotekovou, bytom Báhoň, ul. 1.mája 25 so začiatkom nájmu od 1.marca 2020. Predchádzajúcemu nájomcovi p. Pethömu, ktorému sa nájom uvedenej záhradky skončil k 31.12.2019 boli zaslané dve výzvy na vypratanie pozemku.
 

UZNESENIE č. 12/12/2020
Obecné zastupiteľstvo m e n í Uznesenie č. 7/10/2020, ktorým bolo schválené uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom záhradky v ZO č. 513, parc. č. 513/135 o výmere 437 m2, vedený na LV č. 851 s MDDr. Veronikou Kotekovou, bytom Báhoň, ul. 1.mája 25 v časti začiatok nájmu 1.3.2020 . Nájomná zmluva sa uzatvára s účinnosťou od 1.6.2020 do 31.12.2029 s nájmom 0,10 €/m2/rok, t.j. 43,70 €/rok.

Hlasovanie: za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:     0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 12/12/2020, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

Bod 14/ Obec podľa uznesenia 4/24/2018 opätovne zaslala návrh zámennej zmluvy p. Novákovej. Návrh bol menovanej zaslaný 3 krát (1.krát v r. 2018, 2.krát v r. 2019, 3. krát v r. 2020). Nakoľko menovaná neprejavuje záujem o zámenu pozemkov na novom cintoríne za náhradné obecné pozemky, obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. 4/24/2018.

UZNESENIE č. 13/12/2020
Obecné zastupiteľstvo r u š í Uznesenie č. 4/24/2018 zo dňa 14.2.2018, ktorým sa schválila zámenná zmluva s p. Helenou Novákovou, bytom Vinohradská 5, Šenkvice na pozemok par.č. 490/20 o výmere 1422 m2, k.ú. Báhoň, druh pozemku – orná pôda, vedeného na LV 1116 za časť pozemku vo vlastníctve obce parc.č. 2704, k.ú. Báhoň, druh pozemku - orná pôda, vedeného na LV 1677.

Hlasovanie: za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:     0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 13/12/2020, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

Bod 15/ Poslancom bola predložená správa nezávislého audítora z auditu účtovnej uzávierky k 31.12.2019, spracovaná Ing. Máriou Habartovou.

UZNESENIE č. 14/12/2020
Obecné zastupiteľstvo v uznesení č. 14/12/2020 b e r i e na v e d o m i e správu aurítora z overenia dodržiavania povinností obce Báhoň podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá tvorí prílohu zápisnice.

Hlasovanie: za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:     0
zdržal sa: 0


Bod 16/ Žiadosť o vyjadrenie k urbanistickej štúdii lokality „Malá vinica“-
Starosta informoval o návrhu výstavby rodinných domov v novej lokalite. Poslanci zobrali informáciu na vedomie. Na vyjadrenie obecného zastupiteľstva je potrebné doložiť oficiálnu žiadosť s predložením technických parametrov a riešení infraštruktúry navrhovanej novej ulice.


Rôzne :
Informácie starostu o plánovaných investíciach v tomto roku-
-    Oprava plynových kotlov v MŠ Báhoň z dôvodu havarijnej situácie
-    Oprava strechy v MŠ Báhoň
-    Oprava výdajne stravy v MŠ a vstupu do starej časti budovy
-    Zberový dvor- vyriešiť spevnenú plochu nie formou betónu ale navážkou /drťou/
-    ČOV -do rozpočtu na budúci rok zahrnúť kúpu vyrovnávacej nádrže
-    Kultúrny dom Báhoň- k vydaniu stavebného povolenia sú pripravené vyjadrenia od BVS, Elektrikárov, chýba vyjadrenie od dopravnej polície k riešeniu parkoviska. Po skompletizovaní vyjadrení obec požiada o stavebné povolenie.
-    Richtárska varecha sa z dôvodu COVID -19 ruší.


Na záver poďakoval starosta prítomným za účasť.

Začiatok zasadnutia OZ : 18,35 hod.
Ukončené zasadnutie OZ : 21,00 hod.

zapisovateľka : Eva Lojová
starosta – Ing. Ivan Patoprstý, vl.r.

Návrhová komisia: Katarína Hollá, Mgr. Pavol Haviernik
Overovatelia zápisnice : Mgr. I. Krajčovičová, M. Hrčka