Copyright 2023 - Obec Báhoň

UZNESENIA
z 11. Zasadnutia OZ, konaného dňa  11. marca 2020

UZNESENIE č.1/11/2020  - Obecné zastupiteľstvo v Báhoni s ch v a ľ u j e návrh programu 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni  konaného dňa 11.3.2020 v znení:
1.    Otvorenie zasadnutia
2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
3.    Kontrola uznesenia z 10. zasadnutia OZ
4.    VZN č.1/2020 o určení šírky ochranného pásma pohrebiska
5.    Návrh ÚKSUP-u na uzatvorenie nájomnej zmluvy na obecný pozemok parc.č. 3154
6.    Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2020
7.    Rôzne: Kompostéty – 28.3.2020 od 10.00 hod. do 12.00 hod.  areál PVD Báhoň
8.    Žiadosť o schválenie otváracích hodín-Relaxačno-pohybové centrum „ SPOJKA“ Ul. SNP
9.    Diskusia
10.     Záver

UZNESENIE  č.2/11/2020 - Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  s ch v a ľ u j e návrh programu 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni konaného dňa 11.3.2020 po úprave v znení:
1.    Otvorenie zasadnutia
2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ
3.    Kontrola uznesenia z 10. zasadnutia OZ
4.    VZN č.1/2020 o určení šírky ochranného pásma pohrebiska
5.    Návrh ÚKSUP-u na uzatvorenie nájomnej zmluvy na obecný pozemok parc.č. 3154
6.    Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2020
7.    Rôzne: Kompostéry – 28.3.2020 od 10.00 hod. do 12.00 hod.  areál PVD Báhoň
8.    Cenová ponuka- úprava umelého trávnika na multifunkčnom ihrisko na Školskej ul.
9.     Zrušenie VZN č. 5/2009 o zariadení opatrovateľskej služby zo dňa 16.12.2009 a jej dodatkov a VZN č. 4/2014 o opatrovateľskej službe zo dňa 17.12.2014.   
10.    Diskusia
11.     Záver

UZNESENIE č. 3/11/2020 - Obecné zastupiteľstvo v Báhone berie   n a
v e d o m i e    kontrolu plnení  uznesení z 10. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.1.2020.

UZNESENIE č. 4/11/2020 -  Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e  VZN č. 1/2020 o určení šírky ochranného pásma pohrebiska, pravidiel  umiestňovania a povoľovania budov a stavieb umiestňovaných v ochrannom pásme so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanovenia činností, vykonávanie ktorých v ochrannom pásme nie je možné počas pohrebu.

UZNESENIE č. 5/11/2020 - Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   uzatvorenie nájomnej zmluvy s ÚKSUP v Bratislave, Matúškova 21, Bratislava na obecný pozemok vedený na LV č.1677, druh pozemku - orná pôda,  parc.č. 3154, výmere 1516 m2 s nájmom 15,34 €/ročne na dobu určitú od 2.1.2020 do 2.1.2025.

UZNESENIE č. 6/11/2020 - Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e    Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020.

UZNESENIE č.  7/11/2020  - Obecné zastupiteľstvo  r u š í  VZN č. 5/2009   o ZOS  vrátane platných dodatkov.
UZNESENIE č. 8/11/2020 - Obecné zastupiteľstvo  r u š í  VZN č. 4/2014 o opatrovateľskej službe.

UZNESENIE  č. 9/11/2020 - Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  Firmu ENGO s.r.o., Bulharská 35, 917 01 Trnava za dodávateľa prác „ Údržba umelého trávnika“ s cenovou ponukou 2406 €.

UZNESENIE č. 10/11/2020 - Obecné zastupiteľstvo    n e s ú h l a s í     so  zámenou pozemku   parc.č. 3014, LV 2030 , ktorý je vo vlastníctve Mgr. art.Rastislava Granca za obecný pozemok.


Ing. Ivan Patoprstý - starosta obce