Copyright 2022 - Obec Báhoň

UZNESENIA
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 12. mája 2021

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
UZNESENIE č. 1/18/2021 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni s ch v a ľ u j e program 18. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni po úprave /doplnený o body č.17, č.18, č.19 a zrušený bod č.6/.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0

UZNESENIE č. 2/18/2021 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e kontrolu uznesenia zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

UZNESENIE č. 3/18/2021 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo n e s ú h l a s í s prenájmom obecného pozemku k. ú. Báhoň, parc. č. 114 o výmere 600 m2, vedený na LV č.851 Tiborovi Nemčovičovi, bytom 1.mája 10A, nakoľko uvedený obecný pozemok je v súčasnosti prenajatý na základe zmluvy o nájme nehnuteľnosti Občianskemu združeniu Villa Bahun.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0

UZNESENIE č. 4/18/2021 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo n e s ú h l a s í s prenájmom obecného pozemku k. ú. Báhoň, parc. č. 116, vedený na LV č. 1086 Jozefovi Zacharovi, bytom Mlynská 11A, nakoľko uvedený obecný pozemok je v súčasnosti prenajatý na základe zmluvy o nájme nehnuteľnosti Občianskemu združeniu Villa Bahun.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0

UZNESENIE č. 5/18/2021
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e uzatvorenie nájomnej zmluvy s Ruženou Dzíbelovou, bytom 1.mája 34, na obecný pozemok parc. č.34/2, k.ú. Báhoň, vedený na LV č. 851, o výmere 15m2 pod prenosnou garážou v sume 36 €/ročne v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 6/16/2016 zo dňa 7.12.2016 a 56m2 záhrady s nájmom 0,0332 €/m2/ročne s účinnosťou odo dňa 1.1.2021.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku
Zverejnené: 23.3.2021
Obec Báhoň v zmysle § 9a, odst. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje zámer prenájmu obecného majetku - prenájom pozemku parc. č. 34/2, celková výmera 1787 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, pozemok reg. „C“, vedený na LV č. 851, ktorý je vo vlastníctve Obce Báhoň.
Jedná sa o dve časti pozemku par.č. 34/2, nachádzajúce sa na ul. 1.mája pri bytovom dome č. 33 v obci Báhoň, a to:
1.    par.č. 34/2, výmera 15 m2 pod prenosnou garážou,
2.    par.č. 34/2, výmera 56 m2 na poľnohospodársku prvovýrobu – záhradka.
Cena prenájmu je za pozemok pod prenosnou garážou 36 €/rok a za pozemok na záhradku je za 1 m2 0,0332 €/m2/rok, t.j. 1,86 €/rok.
Doba prenájmu je na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 6 mesiacov bez udania dôvodu zo strany prenajímateľa aj nájomcu.
Pri prenájme pozemku sa uplatňuje dôvod osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa § 9a, odst. 9) písm. c), nakoľko predmetné časti pozemku parc. č. 34/2 boli v dlhodobom prenájme zomr. Františka Dzíbelu, ktorý sa o predmetný pozemok dlhodobo staral a zveľaďoval ho na účel uloženia prenosnej garáže a poľnohospodárskej prvovýroby. Žiadateľom o prenájom je jeho manželka Ružena Dzíbelová, bytom Báhoň, ul. 1.mája 33, ktorá chce pozemky naďalej užívať, zveľaďovať ich a starať sa o ne.

UZNESENIE č. 6/18/2021
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e uzatvorenie nájomnej zmluvy s Ľubomírom Mačayom, bytom 1.mája 19 na záhradu v ZO č. 513, parc. č.513/145, k.ú. Báhoň, vedený na LV 851 o výmere 373m2 s nájmom 0,10 €/m2/ročne s účinnosťou odo dňa 1.1.2021.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku
Zverejnené: 23.3.2021
Obec Báhoň v zmysle § 9a, odst. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje zámer prenájmu obecného majetku - prenájom pozemku parc. č. 513/145, celková výmera 373 m2, druh pozemku - ostatné plochy, pozemok reg. „C“, vedený na LV č. 851, ktorý je vo vlastníctve Obce Báhoň.
Jedná sa o záhradu v záhradkárskej osade ZO č. 513, nachádzajúcej sa pri Partizánskej ulici v obci Báhoň.
Cena nájmu za 1 m2 je 0,10 €/m2/rok, t.j. za celú plochu 37,30 €/rok.
Doba nájmu je na dobu určitú, a to do 31.12.2029.
Pri prenájme pozemku sa uplatňuje dôvod osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa § 9a, odst. 9) písm. c), nakoľko pozemok parc. č. 513/145 bol v dlhodobom prenájme zomr. Eduarda Máčaya a neskôr zomr. Lýdie Máčayovej, jeho manželky, ktorí sa o predmetný pozemok dlhodobo starali a zveľaďovali na účel poľnohospodárskej prvovýroby. Žiadateľom o prenájom je ich syn Ľubomír Máčay, bytom Báhoň, ul. 1.mája 19, ktorý chce pozemok naďalej užívať, zveľaďovať ho a starať sa oň.

UZNESENIE č. 7/18/2021 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í so zrušením prenájmu obecného pozemku s Ľudmilou Kovaničovou, bytom ul. Jozefa Vavroviča 8 na parc. č.34/2, k.ú. Báhoň, vedený na LV 851, o výmere 167m2 dohodou s účinnosťou ku dňu 31.12.2020.
Hlasovanie:
za: 5 hlasy (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0

UZNESENIE č. 8/18/2021 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s uzatvorením zmluvy o spolupráci medzi obcou Báhoň a Petrom Ižom na zabezpečenie likvidácie navezenej zeminy z pozemku vo vlastníctve Petra Iža, parc. č. 289, k.ú. Báhoň, druh pozemku: orná pôda o celkovej výmere 1 222m2 a uhradí náklady na služby bagrovania a naloženia zeminy vo výške 2 364 EUR s DPH.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0

UZNESENIE č. 9/18/2021
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e obstaranie nového Územného plánu obce.
Obecné zastupiteľstvo p o v e r u j e starostu obce zabezpečiť spracovateľa územného plánu a odborne spôsobilú osobu na obstarávanie územného plánu v zmysle § 2a stavebného zákona.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0

UZNESENIE č. 10/18/2021 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň na základe ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e prenájom majetku obce, konkrétne:
- byt č. 37, nachádzajúci sa na 1.poschodí bytového domu so súp. č. 361, vchod č. 13 postavený na pozemku registra C KN s parcelným č. 186/3, výmera 78m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Báhoň za nájomné vo výške 400 EUR/mesačne a
- byt č. 38, nachádzajúci sa na 1. poschodí bytového domu so súp. č. 361, vchod č. 13 postavený na pozemku registra C KN s parcelným č. 186/3 výmera 66m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Báhoň nájomcovi, ktorým je Základná škola s materskou školou Báhoň, sídlom ul. 1. mája 3, 900 84 Báhoň, za nájomné vo výške 300 EUR/mesačne. Oba byty sa prenajímajú z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je podpora učiteľov a vyučovacieho procesu na základnej škole tým, že obec ponúkne pre prípad potreby ubytovanie pre učiteľov v podobe dvoch bytov. Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň súhlasí, aby sa nájomné začalo uhrádzať v prípade, že nájomca dá predmet nájmu do podnájmu.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

Zámer obce Báhoň prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zverejnené: 23.3.2021
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto verejne oznamuje, že má zámer prenajať majetok obce, konkrétne:
- byt č. 37, nachádzajúci sa na 1.poschodí bytového domu so súp. č. 361, postavený na pozemku registra C KN s parcelným č. 186/3, o výmere 765 m2, výmera bytu 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie , v k. ú. Báhoň a
- byt č. 38, nachádzajúci sa na 1. poschodí bytového domu so súp. č. 361, postavený na pozemku registra C KN s parcelným č. 186/3, o výmere 765 m2, výmera bytu 66 m2 , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Báhoň.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer prenajať vyššie uvádzaný a bližšie špecifikovaný majetok- dva byty určenému nájomcovi, ktorým je Základná škola s materskou školou Báhoň, sídlom ul. 1. mája 3, 900 84 Báhoň, za nájomné:
•    Byt č. 37 vo výške 400 EUR/mesačne,
•    Byt č. 38 vo výške 300 EUR/mesačne,
a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je podpora učiteľov a vyučovacieho procesu na základnej škole tým, že obec ponúkne pre prípad potreby ubytovanie pre učiteľov v podobe dvoch bytov.

UZNESENIE č. 11/18/2021 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e oznámenie spoločnosti KOPEX FAKTORING s.r.o. o začatí prevádzky pohostinstva „Hostinec 7“ na Železničnej ulici s otváracími hodinami pondelok – štvrtok od 9.30. do 22.00 hod., piatok od 9.30 do 24.00 hod., /letný čas/ , do 23:00 hod. /zimný čas/, sobota od 10.00 do 24.00 hod., /letný čas/ , do 23:00 hod. /zimný čas/, nedeľa od 10.00 do 21.00 hod.

UZNESENIE č. 12/18/2021 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e stanovisko hlavného kontrolóra obce Báhoň k Návrhu záverečného účtu obce Báhoň za rok 2020.

UZNESENIE č. 13a/18/2021 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
b e z v ý h r a d.UZNESENIE č. 13b/18/2021 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 vo výške 105 932,15 EUR na tvorbu rezervného fondu.
Hlasovanie:
za: 5 hlasy (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0

UZNESENIE č. 14/18/2021 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e výsledok výberového konania na dodávateľa služby na zber a vývoz BRKO.

UZNESENIE č. 15/18/2021 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s navýšením dotácie pre Športový klub Báhoň na rok 2021 o 15 000 EUR na prevádzku športového klubu.
Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0

UZNESENIE č. 16/18/2021 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s alternatívou č. 5 štúdie na plánovanú výstavbu IBV na pozemkoch za Školskou ulicou.
Hlasovanie:
za: 5 hlasy (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0