Copyright 2023 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa  12.mája 2021

Bod 1/ Otvorenie
Starosta obce Ing. Ivan Patoprstý otvoril 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva a privítal prítomných poslancov. Konštatoval, že zasadnutie OZ s počtom prítomných poslancov 5 je uznášaniaschopné.

Prítomní poslanci : Mgr. I. Krajčovičová, M. Hrčka, Ing. A. Švorc, Mgr. P. Haviernik,
K. Hollá
Ospravedlnení poslanci:, Mgr. M. Mačayová, R. Vavrovič

Bod 2/
Starosta obce určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice.

zapisovateľka: Natália Almášiová
overovatelia zápisnice: Mgr. I. Krajčovičová, Ing. A. Švorc

Starosta obce predložil poslancom návrh programu 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni:

P r o g r a m :    
 l/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Kontrola uznesenia z 17. zasadnutia OZ
4/ p. Nemčovič T. – prenájom obecného pozemku parc. č. 114 o výmere 600 m2.
5/ p. Zachar J. -prenájom obecného pozemku parc. č. 116
6/ Vlastníci bytov na ul. 1.mája č. 34 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parciel
 č.24/8 a 24/9 o výmere 63 m2 a č.24/5 a 24/6 o výmere 337 m2
7/ R. Dzíbelová – žiadosť o prenájom pozemkov (záhradka a garáž) , parc. č.34/2
8/ Mačay Ľ.– žiadosť o prenájom obecného pozemku – ZO č. 513, parc. č.513/145
9/ Kovaničová Ľ.– žiadosť o zrušenie nájmu obec. pozemku pri bytovom dome parc. č. 34/2
10/ Zmluva o spolupráci č.1/2021 medzi obcou Báhoň a p. Ižom, Mlynská ulica.
11/ Súhlas so začatím prác na vypracovaní územného plánu obce Báhoň
12/ Žiadosť fy CLARIA, s.r.o. o vydanie záväzného stanoviska k stavbe „Rezidencia Potôčik“
13/ Zámer obce Báhoň prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – byt
 č.37 a byt č.38, Potočná ulica
14/ Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti – Hostinec 7,
 p. Penták F., + schválenie otváracích hodín
15/ Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu
16/ Záverečný účet obce Báhoň

17/Rôzne: Alternatívy na výstavbu RD za Školskou ulicou
18/ Diskusia
19/ Záver

Starosta doplnil program o body :
-    verejné obstarávanie na BRKO (Biologicko rozložiteľný kuchynský odpad) – výsledky VO
-    navýšenie dotácie ŠK Báhoň
-    alternatívy na výstavbu RD na Školskou ulicou (z bodu rôzne)
Starosta obce zrušil bod 6 (žiadosť o odkúpenie pozemku pod bytovým domom na ulici 1.mája č.34 a prístupových ciest k bytovému domu) z dôvodu prerokovania na 17. zasadnutí a už schváleného Uznesenie č. 5/17/2021, ktoré zostáva platné a nemenné. Obecný úrad Báhoň bude v prípade potreby súčinný pri osvedčovaní podpisov vlastníkov bytového domu.

D o p l n e n ý p r o g r a m :    
 l/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Kontrola uznesenia zo 17. zasadnutia OZ
4/ p. Nemčovič T. – prenájom obecného pozemku parc. č. 114 o výmere 600 m2
5/ p. Zachar J. - prenájom obecného pozemku parc. č. 116
6/ Vlastníci bytov na ul. 1.mája č. 34 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parciel
 č.24/8 a 24/9 o výmere 63 m2 a č.24/5 a 24/6 o výmere 337 m2 – bod zrušený
7/ R. Dzíbelová – žiadosť o prenájom pozemkov (záhradka a garáž) , parc. č.34/2
8/ Mačay Ľ.– žiadosť o prenájom obecného pozemku – ZO č. 513, parc. č.513/145
9/ Kovaničová Ľ.– žiadosť o zrušenie nájmu obec. pozemku pri bytovom dome parc. č. 34/2
10/ Zmluva o spolupráci č.1/2021 medzi obcou Báhoň a p. Ižom, Mlynská ulica.
11/ Súhlas so začatím prác na vypracovaní územného plánu obce Báhoň
12/ Žiadosť fy CLARIA, s.r.o. o vydanie záväzného stanoviska k stavbe „Rezidencia Potôčik“
13/ Zámer obce Báhoň prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – byt
 č.37 a byt č.38, Potočná ulica
14/ Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti – Hostinec 7,
 p. Penták F., + schválenie otváracích hodín
15/ Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu
16/ Záverečný účet obce Báhoň
17/ Verejné obstarávanie na BRKO – výsledky
18/ Navýšenie dotácie ŠK Báhoň
19/ Alternatívy na výstavbu RD za Školskou ulicou
20/ Rôzne
21/ Diskusia
22/ Záver

UZNESENIE č. 1/18/2021 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni s ch v a ľ u j e program 18. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni po úprave /doplnený o body č.17, č.18, č.19 a zrušený bod č.6/.

Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0

Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení zo 17. zasadnutia OZ:
Uznesenia zo 17.zasadnutia OZ boli skontrolované a skonštatovalo sa, že sa priebežne plnia.UZNESENIE č. 2/18/2021 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e kontrolu uznesenia zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

Bod 4/
p. Nemčovič T. – prenájom obecného pozemku parc. č. 114 o výmere 600 m2.

Obecný pozemok parc. č. 114 o výmere 600 m2, ktorý je predmetom žiadosti p. T.Nemčoviča je aktuálne na základe zmluvy o nájme v prenájme OZ Villa Bahun pre účely Pumptrackovej dráhy. OZ Villa Bahun v zastúpení s prítomnou Bc. Martinou Pastuchovou nesúhlasí s vybudovaním plotov, iných drobných stavieb a s inými zásahmi do prírody z dôvodu zachovania prístupu k potoku. Poslanci nesúhlasia s delením pozemku v prenájme s OZ Villa Bahun na dve časti.

UZNESENIE č. 3/18/2021 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo n e s ú h l a s í s prenájmom obecného pozemku k. ú. Báhoň, parc. č. 114 o výmere 600 m2, vedený na LV č.851 Tiborovi Nemčovičovi, bytom 1.mája 10A, nakoľko uvedený obecný pozemok je v súčasnosti prenajatý na základe zmluvy o nájme nehnuteľnosti Občianskemu združeniu Villa Bahun.

Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0

Bod 5/
p. Zachar J. -prenájom obecného pozemku parc. č. 116

Obecný pozemok parc. č. 116, ktorý je predmetom žiadosti p. J. Zachara je aktuálne na základe nájomnej zmluvy v prenájme OZ Villa Bahun pre účely Pumptrackovej dráhy. Poslanci nesúhlasia s delením pozemku v prenájme s OZ Villa Bahun na dve časti.

UZNESENIE č. 4/18/2021 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo n e s ú h l a s í s prenájmom obecného pozemku k. ú. Báhoň, parc. č. 116, vedený na LV č. 1086 Jozefovi Zacharovi, bytom Mlynská 11A, nakoľko uvedený obecný pozemok je v súčasnosti prenajatý na základe zmluvy o nájme nehnuteľnosti Občianskemu združeniu Villa Bahun.

Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0

Bod 6/ - zrušený


Bod 7/
R. Dzíbelová – žiadosť o prenájom pozemkov (záhradka a garáž) , parc. č.34/2

Žiadosť bola podaná p. Dzíbelovou za účelom prepisu nájomnej zmluvy po smrti manžela p. Františka Dzíbelu, s ktorým bola pôvodne uzatvorená nájomná zmluva. Poslanci súhlasia s prenájmom obecného majetku s uplatnením osobitného zreteľa.

UZNESENIE č. 5/18/2021
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e uzatvorenie nájomnej zmluvy s Ruženou Dzíbelovou, bytom 1.mája 34, na obecný pozemok parc. č.34/2, k.ú. Báhoň, vedený na LV č. 851, o výmere 15m2 pod prenosnou garážou v sume 36 €/ročne v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 6/16/2016 zo dňa 7.12.2016 a 56m2 záhrady s nájmom 0,0332 €/m2/ročne s účinnosťou odo dňa 1.1.2021.

Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku
Zverejnené: 23.3.2021
Obec Báhoň v zmysle § 9a, odst. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje zámer prenájmu obecného majetku - prenájom pozemku parc. č. 34/2, celková výmera 1787 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, pozemok reg. „C“, vedený na LV č. 851, ktorý je vo vlastníctve Obce Báhoň.
Jedná sa o dve časti pozemku par.č. 34/2, nachádzajúce sa na ul. 1.mája pri bytovom dome č. 33 v obci Báhoň, a to:
1.    par.č. 34/2, výmera 15 m2 pod prenosnou garážou,
2.    par.č. 34/2, výmera 56 m2 na poľnohospodársku prvovýrobu – záhradka.
Cena prenájmu je za pozemok pod prenosnou garážou 36 €/rok a za pozemok na záhradku je za 1 m2 0,0332 €/m2/rok, t.j. 1,86 €/rok.
Doba prenájmu je na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 6 mesiacov bez udania dôvodu zo strany prenajímateľa aj nájomcu.
Pri prenájme pozemku sa uplatňuje dôvod osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa § 9a, odst. 9) písm. c), nakoľko predmetné časti pozemku parc. č. 34/2 boli v dlhodobom prenájme zomr. Františka Dzíbelu, ktorý sa o predmetný pozemok dlhodobo staral a zveľaďoval ho na účel uloženia prenosnej garáže a poľnohospodárskej prvovýroby. Žiadateľom o prenájom je jeho manželka Ružena Dzíbelová, bytom Báhoň, ul. 1.mája 33, ktorá chce pozemky naďalej užívať, zveľaďovať ich a starať sa o ne.


Bod 8/
Mačay Ľ.– žiadosť o prenájom obecného pozemku – ZO č. 513, parc. č.513/145

Pozemok v záhradkárskej osade č. 513, parc. č. 513/145 bol v prenájme so zosnulou matkou žiadateľa p. Mačayovou Lýdiou. P. Mačay chce pokračovať vo využívaní pozemku na poľnohospodárske účely. Žiadosť bola podaná po smrti matky žiadateľa. Poslanci súhlasia s prenájmom obecného pozemku s uplatnením osobitného zreteľa. Podmienkou prenájmu je členstvo žiadateľa v ZO SZZ Báhoň. Predseda SZZ p. Gažo potvrdil členstvo p. Mačaya.

UZNESENIE č. 6/18/2021
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e uzatvorenie nájomnej zmluvy s Ľubomírom Mačayom, bytom 1.mája 19 na záhradu v ZO č. 513, parc. č.513/145, k.ú. Báhoň, vedený na LV 851 o výmere 373m2 s nájmom 0,10 €/m2/ročne s účinnosťou odo dňa 1.1.2021.

Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku
Zverejnené: 23.3.2021
Obec Báhoň v zmysle § 9a, odst. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje zámer prenájmu obecného majetku - prenájom pozemku parc. č. 513/145, celková výmera 373 m2, druh pozemku - ostatné plochy, pozemok reg. „C“, vedený na LV č. 851, ktorý je vo vlastníctve Obce Báhoň.
Jedná sa o záhradu v záhradkárskej osade ZO č. 513, nachádzajúcej sa pri Partizánskej ulici v obci Báhoň.
Cena nájmu za 1 m2 je 0,10 €/m2/rok, t.j. za celú plochu 37,30 €/rok.
Doba nájmu je na dobu určitú, a to do 31.12.2029.
Pri prenájme pozemku sa uplatňuje dôvod osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa § 9a, odst. 9) písm. c), nakoľko pozemok parc. č. 513/145 bol v dlhodobom prenájme zomr. Eduarda Máčaya a neskôr zomr. Lýdie Máčayovej, jeho manželky, ktorí sa o predmetný pozemok dlhodobo starali a zveľaďovali na účel poľnohospodárskej prvovýroby. Žiadateľom o prenájom je ich syn Ľubomír Máčay, bytom Báhoň, ul. 1.mája 19, ktorý chce pozemok naďalej užívať, zveľaďovať ho a starať sa oň.


Bod 9/
Kovaničová L.– žiadosť o zrušenie nájmu obec. pozemku pri bytovom dome parc. č. 34/2

Poslanci súhlasia so zrušením prenájmu obecného pozemku, ktorý sa nachádza za bytovým domom na ulici 1.mája 33, nakoľko sa p. Kovaničová, pôvodne bytom 1.mája 33, presťahovala a predmetný pozemok už nevyužíva.

UZNESENIE č. 7/18/2021 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í so zrušením prenájmu obecného pozemku s Ľudmilou Kovaničovou, bytom ul. Jozefa Vavroviča 8 na parc. č.34/2, k.ú. Báhoň, vedený na LV 851, o výmere 167m2 dohodou s účinnosťou ku dňu 31.12.2020.

Hlasovanie:
za: 5 hlasy (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0


Bod 10/
Zmluva o spolupráci č.1/2021 medzi obcou Báhoň a p. Ižom, Mlynská ulica.

Peter Ižo je vlastníkom pozemku, k. ú. Báhoň, parc.č. 289, druh pozemku: orná pôda o celkovej výmere 1 222m2. Pri výstavbe železničného podjazdu v roku 2004 sa výkopová zemina využívala na zásyp skládky komunálneho odpadu podľa plánu rekultivácie skládky. Pri zasypávaní skládky sa zasypal nadbytočnou hlinou aj pozemok, ktorý nadobudol kúpou súčasný vlastník Peter Ižo. Poslanci súhlasili, aby sa obec podieľala na likvidácii navezenej zeminy na nehnuteľnosti a zabezpečí financovanie služieb bagrovania a naloženia zeminy.

UZNESENIE č. 8/18/2021 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s uzatvorením zmluvy o spolupráci medzi obcou Báhoň a Petrom Ižom na zabezpečenie likvidácie navezenej zeminy z pozemku vo vlastníctve Petra Iža, parc. č. 289, k.ú. Báhoň, druh pozemku: orná pôda o celkovej výmere 1 222m2 a uhradí náklady na služby bagrovania a naloženia zeminy vo výške 2 364 EUR s DPH.

Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0

Bod 11/
Súhlas so začatím prác na vypracovaní Územného plánu obce Báhoň.

UZNESENIE č. 9/18/2021
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e obstaranie nového Územného plánu obce.
Obecné zastupiteľstvo p o v e r u j e starostu obce zabezpečiť spracovateľa územného plánu a odborne spôsobilú osobu na obstarávanie územného plánu v zmysle § 2a stavebného zákona.

Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0

Bod 12/
Žiadosť fy CLARIA, s.r.o. o vydanie záväzného stanoviska k stavbe „Rezidencia Potôčik“

Spoločnosť CLARIA s.r.o., v zastúpení p. Lukášom Minaričom žiada o vydanie záväzného stanoviska k zmene účelu užívania stavby administratívnej budovy a zámeru zrekonštruovať administratívnu budovu (pôvodný vlastník Elektro Ľudib v.d.i.) a k nadstavbe na bytový dom na Potočnej 42A podľa predloženej štúdie, ktorú vypracoval Ing. arch. Jaroslav Burda. Zámerom je vybudovať z administratívnej budovy 46 bytových jednotiek a 13 bytových jednotiek na existujúcom bytovom dome na Potočnej ulici.
Poslanci žiadajú doložiť analýzu dopravnej situácie a dostupnosti s vyjadrením Dopravného inšpektorátu. Ďalej poslanci žiadajú predložiť technické riešenie odvádzania odpadových vôd buď vybudovaním novej čističky pre rezidenciu Potôčik, alebo pripojením sa na obecnú ČOV za podmienky finančnej spoluúčasti na rekonštrukcii obecnej ČOV s vybudovaním novej prečerpávacej stanice.

Vydanie záväzného stanoviska sa odkladá do doby doručenia požadovaných dokumentov a podkladov.

Bod 13/
Zámer obce Báhoň prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – byt
č.37 a byt č.38, Potočná ulica

UZNESENIE č. 10/18/2021 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň na základe ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e prenájom majetku obce, konkrétne:
- byt č. 37, nachádzajúci sa na 1.poschodí bytového domu so súp. č. 361, vchod č. 13 postavený na pozemku registra C KN s parcelným č. 186/3, výmera 78m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Báhoň za nájomné vo výške 400 EUR/mesačne a
- byt č. 38, nachádzajúci sa na 1. poschodí bytového domu so súp. č. 361, vchod č. 13 postavený na pozemku registra C KN s parcelným č. 186/3 výmera 66m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Báhoň nájomcovi, ktorým je Základná škola s materskou školou Báhoň, sídlom ul. 1. mája 3, 900 84 Báhoň, za nájomné vo výške 300 EUR/mesačne. Oba byty sa prenajímajú z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je podpora učiteľov a vyučovacieho procesu na základnej škole tým, že obec ponúkne pre prípad potreby ubytovanie pre učiteľov v podobe dvoch bytov. Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň súhlasí, aby sa nájomné začalo uhrádzať v prípade, že nájomca dá predmet nájmu do podnájmu.

Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

Zámer obce Báhoň prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zverejnené: 23.3.2021
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto verejne oznamuje, že má zámer prenajať majetok obce, konkrétne:
- byt č. 37, nachádzajúci sa na 1.poschodí bytového domu so súp. č. 361, postavený na pozemku registra C KN s parcelným č. 186/3, o výmere 765 m2, výmera bytu 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie , v k. ú. Báhoň a
- byt č. 38, nachádzajúci sa na 1. poschodí bytového domu so súp. č. 361, postavený na pozemku registra C KN s parcelným č. 186/3, o výmere 765 m2, výmera bytu 66 m2 , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Báhoň.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer prenajať vyššie uvádzaný a bližšie špecifikovaný majetok- dva byty určenému nájomcovi, ktorým je Základná škola s materskou školou Báhoň, sídlom ul. 1. mája 3, 900 84 Báhoň, za nájomné:
•    Byt č. 37 vo výške 400 EUR/mesačne,
•    Byt č. 38 vo výške 300 EUR/mesačne,
a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je podpora učiteľov a vyučovacieho procesu na základnej škole tým, že obec ponúkne pre prípad potreby ubytovanie pre učiteľov v podobe dvoch bytov.


Bod 14/
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti – Hostinec 7,
p. Penták F., + schválenie otváracích hodín.

Spoločnosť KOPEX FAKTORING s.r.o., Bratislava, v zastúpení konateľom Františkom Pentákom podali dňa 3.5.2021 na OÚ oznámenie o začatí prevádzky „Hostinec 7“ na Železničnej ulici. Prevádzka bude slúžiť ako pohostinstvo.
Otváracie hodiny pohostinstva budú:
Pondelok od 9:30 do 22:00 hod.
Utorok od 9:30 do 22:00 hod.
Streda od 9:30 do 22:00 hod.
Štvrtok od 9:30 do 22:00 hod.
Piatok od 9:30 do 24:00 hod. /letný čas/ , do 23:00 hod. /zimný čas/
Sobota od 10:00 do 24:00 hod. /letný čas/ , do 23:00 hod. /zimný čas/
Nedeľa od 10:00 do 21:00 hod.

UZNESENIE č. 11/18/2021 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e oznámenie spoločnosti KOPEX FAKTORING s.r.o. o začatí prevádzky pohostinstva „Hostinec 7“ na Železničnej ulici s otváracími hodinami pondelok – štvrtok od 9.30. do 22.00 hod., piatok od 9.30 do 24.00 hod., /letný čas/ , do 23:00 hod. /zimný čas/, sobota od 10.00 do 24.00 hod., /letný čas/ , do 23:00 hod. /zimný čas/, nedeľa od 10.00 do 21.00 hod.

Bod 15/
Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu

Hlavná kontrolórka obce Báhoň informovala poslancov, že návrh záverečného účtu Obce Báhoň za rok 2020 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, bol zverejnený 15 dní pred obecným zastupiteľstvom.

UZNESENIE č. 12/18/2021 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e stanovisko hlavného kontrolóra obce Báhoň k Návrhu záverečného účtu obce Báhoň za rok 2020.

Bod 16/
Záverečný účet obce Báhoň (v prílohe zápisnice).

UZNESENIE č. 13a/18/2021 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
b e z v ý h r a d.

UZNESENIE č. 13b/18/2021 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 vo výške 105 932,15 EUR na tvorbu rezervného fondu.

Hlasovanie:
za: 5 hlasy (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0

Bod 17/
Verejné obstarávanie BRKO - výsledky

Zákon o odpadoch stanovuje povinnosť miest a obcí triediť biologicko rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO). Starosta vysvetlil riešenie situácie v obci Báhoň. Rodinným domom boli na triedenie BRKO poskytnuté kompostéry. Bytové domy v obci Báhoň so 144 bytmi budú využívať 120 l nádoby, ktoré budú rozmiestnené pri bytových domoch a vyvážať sa budú týždenne. Všetkým domácnostiam v bytoch budú poskytnuté kýbliky so rozložiteľnými sáčkami. Následne budú aj pre ostatných občanov vybudované stojiská s kontajnermi na BRKO pri Starom cintoríne a na železničnej stanici. Využiteľnosť kontajnerov sa bude postupne vyhodnocovať a upravovať podľa potreby.

Prostredníctvom systému TENDERnet bola dňa 5.5.2021 zadaná výzva podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní na dodávateľa prostriedkov na BRKO + vývoz. Oslovených bolo sedem firiem. Výberového konania sa zúčastnili firmy: Espik Group s.r.o., CMT Group s.r.o., Ekoheat s.r.o. Víťaznou ponukou sa stala ponuka od spoločnosti Espik Group s.r.o., Orlov 133. So spoločnosťou sa uzatvorila zmluva na 24 mesiacov od 1.6.2021 do 31.5.2023.

UZNESENIE č. 14/18/2021 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e výsledok výberového konania na dodávateľa služby na zber a vývoz BRKO.

Bod 18/
Navýšenie dotácie ŠK Báhoň

Z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie kabín a sociálnych zariadení v areáli futbalového štadióna v Báhoni, ktorej investičné náklady boli vo výške cca 16 tis. EUR, žiada Športový klub Báhoň o navýšenie dotácie z rozpočtu obce Báhoň na rok 2021 o 15 tis. EUR.
Poslanci súhlasia s navýšením dotácie pre Športový klub Báhoň, ktorá bude slúžiť na prevádzku Športového klubu (rozhodcovia, voda, elektrina, doprava....)
    
UZNESENIE č. 15/18/2021 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s navýšením dotácie pre Športový klub Báhoň na rok 2021 o 15 000 EUR na prevádzku športového klubu.

Hlasovanie:
za: 5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod 19
Dzíbela - Alternatívy na výstavbu RD za Školskou ulicou.

P. Dušan Dzíbela predložil štúdiu na plánovanú výstavu IBV s rozmiestnením rodinných domov a miestnych komunikácií na pozemkoch za Školskou ulicou. Stavebná komisia po preštudovaní viacerých alternatív výstavby vybrala dve vhodné – alternatívu č. 4 a č. 5.
Poslanci schválili alternatívu č. 5 ako najprijateľnejší variant s dvoma komunikáciami z dôvodu väčšieho súkromia obyvateľov a prípadnej využiteľnosti ďalšej cesty do budúcnosti.

UZNESENIE č. 16/18/2021 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s alternatívou č. 5 štúdie na plánovanú výstavbu IBV na pozemkoch za Školskou ulicou.

Hlasovanie:
za: 5 hlasy (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0

Bod 20/ Rôzne

P. Marek Chudý vyslovil záujem o prenájom športového areálu oproti bytového domu na Potočnej 42A za účelom rekonštrukcie a využívania areálu na športové a rekreačné účely. Pozemky športového areálu sú aj vo vlastníctve SPF a SVP. Obec Báhoň môže poskytnúť stanovisko po predložení písomnej žiadosti.

P. Peter Parajka sa pri schvaľovaní dotácie pre ŠK Báhoň spýtal na možnosť otvorenia bufetu na futbalovom ihrisku. Poslanci poukázali na problémy s prevádzkou, údržbou a neporiadkom pri prenájme bufetu súkromnej osobe. K bufetu prevádzkovaného súkromnou osobou by sa museli vyjadriť zástupcovia ŠK Báhoň. V prípade prevádzkovania bufetu ŠK Báhoň by poslanci nemali žiadne pripomienky.

P. Peter Parajka upozornil starostu, že nedostal písomné vyjadrenie na svoju žiadosť o povolenie vybudovania verejného osvetlenia na Družstevnej ulici na vlastné náklady.
Na 17. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 4.3.2021 bol poslancami prítomnému P. Parajkovi vyslovený nesúhlas s vybudovaním verejného osvetlenia na Družstevnej ulici. Po obhliadke uvedenej lokality poslanci trvajú na svojom stanovisku. Žiadateľovi bude zaslané písomné vyjadrenie poštou.

Poslanec P. Haviernik informoval poslancov o novom návrhu obálky na monografiu „Prechádzka storočiami“ predloženú p. Bušom. Poslanci nesúhlasili s novým návrhom a trvajú na pôvodne navrhovanej bielej obálke.

Starosta informoval poslancov o pripravovaných materiáloch, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti na dotáciu z Envirofondu na zateplenie školy.
Starosta informoval poslancov, že materiály k žiadosti o dotáciu z Envirofondu na Zberový dvor boli doplnené pred mesiacom, momentálne čakáme na stanovisko Envirofondu. K každom prípade sa s rekonštrukciou Zberového dvoru začne v roku 2021.

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 18. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva.


Zapisovateľka: Natália Almášiová
starosta – Ing. Ivan Patoprstý

Overovatelia zápisnice:
Ing. Iveta Krajčovičová                     
Ing. Adam Švorc