Copyright 2024 - Obec Báhoň

Vážení občania,

Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň v zmysle § 18 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Uznesenia Obecného zastupiteľstva Báhoň č. 25/9/2019 zo dňa 12.12.2019

v y h l a s u j e
voľbu hlavného kontrolóra Obce Báhoň

ktorá sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 29.01.2020 o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Báhoň.

Plné znenie vyhlásenia si stiahnete kliknutím sem a procesný postup voľby stiahnete kliknutím sem.