Copyright 2022 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 12.12.2019

Bod 1/ Otvorenie – zasadnutie otvoril starosta obce Ing. Ivan Patoprstý, privítal  prítomných  poslancov a hostí.
Prítomní poslanci : M. Hrčka,  Ing. A. Švorc, Ing. M. Mačayová
Mgr. P. Haviernik, K. Hollá , Mgr. I. Krajčovičová,
Ospravedlnený : R. Vavrovič

Bod 2/ Starosta určil zapisovateľku :  E. Lojová,
overovateľov zápisnice :  Mgr. P. Haviernik, Mgr. I.Krajčovičová
Program bol doplnený  a schválený  o body:
Bod 12 / vyradenie majetku ZŠ s MŠ Báhoň
Bod 13/ vyhlásenie voľby kontrolóra obce

Bod 3/ Kontrola uznesenia z 7. zasadnutia OZ- prečítal P. Haviernik
Bez pripomienok poslancov.
UZNESENIE č. 1/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  na  v e d o m i e  kontrolu uznesenia z 8. zasadnutia OZ.

Bod 4/ Žiadosť  ZO SZZ o predĺženie  nájomných zmlúv:
Záhradkárska osada č. 513 na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2029-Nakoľko končí platnosť nájomných zmlúv , nájomcovia žiadajú predĺžiť prenájom na ďalších 10 rokov / v prílohe/
Ďalej žiadajú zapracovať do zmlúv:
Nájomca záhradky č. 7 Andrej  Pethő  sa vzdáva záhradky v prospech Štefana Gubániho ml., ktorý má podanú žiadosť o prenájom.
UZNESENIE č. 2/9/2019
Obecné zastupiteľstvo   n e s ú h l a s í   s    uzatvorením nájomnej zmluvy na  parc. č. 513/135 so Štefanom Gubánim ml., nakoľko menovaný má voči obci podlžnosti na miestnych daniach a poplatkoch.   /jednohlasne/

Nájomca záhradky č. 17 neb. Eduard Mačay – zmeniť nájomcu na manželku Lýdiu Mačayovú, bytom SNP 79.
UZNESENIE č. 3/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  s uzatvorením nájomnej zmluvy  na  parc.č. 513/145, výmera 373 m2, vedenú na LV č. 851 na meno Lýdia Mačayová, bytom Báhoň  SNP 79 na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2029 s  nájmom 0,10 €/m2/rok, t.j. 37,30 €/rok /jednohlasne/

Nájomca záhradky č. 11  neb. Jozef Brichta – zmeniť nájomcu na manželku Annu Brichtovú, bytom Báhoň, Lipová 22.
UZNESENIE č. 4/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  s uzatvorením  nájomnej zmluvy  na  parc.č. 513/139, výmera 400 m2, vedenú na LV č. 851 na meno Anna Brichtová, bytom Báhoň  Lipová 22 na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2029 s  nájmom 0,10 €/m2/rok, t.j. 40 €/rok. /jednohlasne/

Nájomca zahr.č. 21 Martin Klokner sa vzdáva zahrádky v prospech Romana Baláža, ktorý má podanú žiadosť na OÚ.
 
UZNESENIE č. 5/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  s uzatvorením  nájomnej zmluvy parc.č. 513/149, výmera 282 m2, vedenú na LV č. 851 na meno Roman Baláž, bytom Báhoň   na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2029 s  nájmom 0,10 €/m2/rok, t.j. 28,20 €/rok.  /jednohlasne/

UZNESENIE č. 6/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  s predĺžením nájomnych  zmlúv v ZO 513  na záhradky formou dodatku k nájomnej zmluve na dobu od 1.1.2020 do 31.12.2029 s nezmeneným nájmom 0,10 €/m2/rok nájomcom:
Parc.č. 513/152 Ladislav Petho ml.,
Parc.č. 513/153 Holešová Monika,
Parc.č. 513/131 Hrčka Jaroslav,
Parc.č. 513/132 Brichta Roman RNDr.,
Parc.č. 513/133 Klimo Jozef,
Parc.č. 513/134 Ongerová Nikola,
Parc.č. 513/137 Kovanič Milan,
Parc.č. 513/138 Jantovič Michal,
Parc.č. 513/140 Granec Štefan,
Parc.č. 513/141 Gažo Juraj,
Parc.č. 513/142 Šuplata Jarolím,
Parc.č. 513/143 Gažo juraj Ing.,
Parc.č. 513/144 Roziakova Andrea,
Parc.č. 513/146 Korbelič Jozef,
Parc.č. 513/147 Dušanič Jozef,
Parc.č. 513/148 Švorcová Katarína,
Parc.č.513/150,151 Grúsová Ľubica. /jednohlasne/

Tibor Bystrický - Žiadosť o predľženie nájomnej zmluvy na  nebytový priestor-garáž.
UZNESENIE č. 7/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  s predĺžením nájomnej zmluvy s Tiborom Bystrickým, bytom Báhoň, Školská 31 na nebyt. priestor – garáž v objekte ZŠ za finančnú úhradu 100€/rok s účinnosťou od 1.1.2020 do 31.12.2024.
/jednohlasne/

Bohumil Rakús -Žiadosť o predľženie nájomnej zmluvy na  nebytový priestor-garáž.
UZNESENIE č. 8/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  s predĺžením nájomnej zmluvy s Bohumilom Rakúsom, bytom Báhoň, Školská 31 na nebyt. priestor – garáž v objekte ZŠ za finančnú úhradu 100€/rok s účinnosťou od 1.1.2020 do 31.12.2024.
/jednohlasne/

MUDr. Marian Machata, Modra, Štúrova 101- žiadosť o predĺženie nájmu na priestory zubnej ambulancie s nájmom 22 €/m2/rok.
UZNESENIE č. 9/9/2019
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í  s predĺžením nájomnej zmluvy s MUDr. Marianom Machatom na priestory zubnej ambulancie na dobu od 1.1.2020-31.12.2024 s ročným nájmom   22€/m2/ročne. / jednohlasne/

MUDr. Drahoslava Štibrányová – žiadosť o predĺženie nájmu na priestory ambulancie obvodného lekára s nájmom 22€/m2/rok.
UZNESENIE č. 10/9/2019
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í  s predĺžením nájomnej zmluvy s MUDr. Drahoslavou Štibrányovou  na priestory  ambulancie obvodného lekára na dobu od 1.1.2020-31.12.2024 s ročným nájmom  22€/m2/ročne  /jednohlasne/

Martina Almášiová , Potočná 11 Báhoň- žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory na zdr. stredisku s nájmom 22€/m2/rok.
UZNESENIE č. 11/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í   s predĺžením nájomnej zmluvy s Martinou Almášiovou na nebytové priestory na zdr. stredisku na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2024 s nájmom 22€/m2/ročne  .
/jednohlasne/

Salon ROSA Jarmila Hrčková a Jana Hromeková- žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na priestory na zdr. stredisku s nájmom 22€/m2/rok
UZNESENIE č. 12/9/2019
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í   s predĺžením nájomnej zmluvy s J. Hrčkovou a J. Hromekovou  na nebytové priestory na zdr. stredisku na obdobei od 1.1.2020 do 31.12.2024 s nájmom 22€/m2/ročne  /jednohlasne/

Kaderníctvo Jarka – Jarmila Janková, Kaplna 17- žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na priestory na zdr. Stredisku s nájmom 22€/m2/rok.
UZNESENIE č. 13/9/2019
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í   s predĺžením nájomnej zmluvy s J. Jankovou   na nebytové  priestory na zdr. stredisku na obdobie  od 1.1.2020 do 31.12.2024 s nájmom  22€/m2/ročne  /jednohlasne/

Mgr. J. Fundárková – podala žiadosť o ukončenie  prenájmu nebytových priestorov na zdr. stredisku k 31.12.2019 dohodou.
UZNESENIE č. 14/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í   s  ukončením nájmu s Mgr. J. Fundárkovou na   nebytové priestory na zdr. stredisku  dátumu 31.12.2019 dohodou. /jednohlasne/

Štefan Buchta, Družstevná 6/A Báhoň- žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na časť pozemku parc.č. 3117, LV 1677.
UZNESENIE č. 15/9/2019
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í  s predĺžením nájomnej zmluvy so Štefanom Buchtom, bytom Družstevná 6/A, Báhoň na časť pozemku parc.č.3117 o výmere 90 m2  na dobu od 1.1.2020 do 31.12.2024  s ročným nájmom 2,99 €/rok.  /jednohlasne/

Vladimír Chytil, Družstevná 7/A, Báhoň- žiadosť o predĺženie nájmu na časť pozemku parc.č. 3117, LV 1677.
UZNESENIE č. 16/9/2019
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í  s predĺžením nájomnej zmluvy s Vladimírom Chytilom , bytom Družstevná 7/A, Báhoň na časť pozemku parc.č.3117 o výmerev 57,75 m2 na dobu od 1.1.2020 do 31.12.2024 s ročným nájmom  1,92 €/rok. /jednohlasne/

Bod 5/ Navýšenie finančných prostriedkov pre originálne kompetencie MŠ, ŠK a Jedáleň ZŠ s MŠ Báhoň / odchodné odatupné  a úprava tarif. platov pedagogických pracovníkov/
UZNESENIE č. 17/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  navýšenie finančných prostriedkov pre originálne kompetencie ZŠ s MŠ Báhoň o finančnú čiastku 9,5 tis€.
/jednohlasne/

Bod 6/ Práce naviac  k objednávke s firmou Zámočníctvo Granec, sro, Cífer na vybudovanie prístrešku na Dome smútku.- finančné navýšenie  o 7.024,80 €.
UZNESENIE č. 18/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  úhradu faktúry za práce naviac k objednávke č.10/2019 s firmou Zámočníctvo Granec, s.r.o., Cífer vystavenej dňa 8.4.2019 na vybudovanie prístrešku na Novom cintoríne vo výške 7.024,80 € s DPH.
/jednohlasne/

Bod 7/ storno

Bod 8/   AVE a.s. Senec  – úprava cien pre rok 2020
Z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy sa zvyšujú aj  náklady na vývoz TKO cca o 8% firmou AVE, ktorá zabezpečuje vývoz TKO v našej obci.
UZNESENIE č. 18/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Dodatok č. 5 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO, DSO a iného odpadu v obci Báhoň zo dňa 21.9.2010 uzatvorenej s firmou AVE SK OH, s.r.o. Bratislava na vývoz odpadu v našej obci. /jednohlasne/

Bod 9/ VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady na rok 2020-  viď príloha
Poslanci predložili pripomienky k návrhu VZN č. 3/2019, ktoré boli zapracované do VZN .

Nové zmeny na Zberovom dvore od 1.1.2020 - zverejnené na web stránke obce aj v Báhonských novinách
Vzhľadom k tomu, že Vláda SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR prijali v minulom roku Nariadenie vlády č. 330/2018 Z.z., v ktorom sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie komunálneho odpadu a objemného odpadu s ohľadom na % vyseparovaných komodít na území obce v predchádzajúcom roku /viď tab./, obec pristúpila k radikálnemu kroku na našom Zberovom dvore.
Položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov €/t
Položka    Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu    Sadzba za príslušný rok v € . t-1
        2019    2020    2021
1    <10%     17 €/t    26 €/t     33 €/t
2    10-20%    12 €/t    24 €/t    30 €/t
3    20-30%    10 €/t    22 €/t    27 €/t
4    30-40%    8 €/t     13 €/t    22 €/t
5    40-50%    7 €/t    12 €/t    18 €/t
6    50-60%    7 €/t    11 €/t    15 €/t
7    >60%    7 €/t    8 €/t    11 €/t
Zdroj: Nariadenie vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov
Obec Báhoň v minulom roku vyseparovala 16,86 % KO.
 V  najbližších dňoch Vám budú poslancami OZ doručené kartičky s Vašim menom a adresou na bezplatný vstup na Zberový dvor:
1.    MODRÉ kartičky – s dvanástimi vstupmi, pre tých, ktorí vlastnia v obci nehnuteľnosť, majú trvalý pobyt  a platia 1 a viac poplatkov za zmesový komunálny odpad,
2.    ŽLTÉ kartičky – so štyrmi vstupmi, pre tých ktorí v obci vlastnia nehnuteľnosť, nemajú v obci trvalý pobyt a platia minimálne 1 poplatok za zmesový komunálny odpad na túto nehnuteľnosť.
Pri vstupe na  zberový dvor bude potrebné preukázať sa občianskym preukazom a touto kartičkou, kde Vám pracovník obecného úradu vyznačí termín/dátum vstupu na zberový dvor a podpíše sa.
Vývoz drobného stavebného odpadu na zberový dvor sa nebude vyznačovať na kartičku, ale v zmysle VZN č. 3/2019 obce Báhoň o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady/KO/ a drobné stavebné odpady /DSO/ sa bude spoplatňovať priamo na mieste zberového dvora pracovníkom OU, ktorý podľa prepočtovej tabuľky DSO v zmysle ustanovenia MŽP SR a množstva vyvezeného stavebného odpadu vypočíta finančnú čiastku, ktorú bude treba na mieste uhradiť.
V prípade, ak občan nebude mať OP s kartičkou a finančnú čiastku za DSO, pracovník OU mu neumožní vstup na zberový dvor.


UZNESENIE č. 19/9/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020.
/hlasovania sa zdržala Mgr. I. Krajčovičová, za hlasovali K.Hollá, Ing. A. Švorc, Mgr. M.Mačayová, Mgr. P. Haviernik, M.Hrčka/

UZNESENIE č. 20/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  p o v e r u j e  starostu písomne vyzvať všetkých podnikateľov v obci na prehodnotenie množstva a velkosti zberových nádob a  zákaz vývozu odpadu z prevádzky na zberový dvor v Báhoni – dodržiavanie VZN o dani a miestnych poplatkoch  bod 5/.
/jednohlasne/

Bod 10/ Personálne obsadenie funkcie a zložiek OÚ zmena  s platnosťou od 1.1.2020- podľa prílohy.
UZNESENIE č. 21/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   Personálne obsadenie funkcie a zložiek Obecného úradu  v Báhoni s  platnosťou od 1.1.2020./jednohlasne/

Bod 11/ Návrh Rozpočtu  obce Báhoň na roky 2020 s výhľadom na roky 2021,2022
/ v prílohe žiadosti organizácií o dotáciu/
UZNESENIE č. 22/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Rozpočet obce Báhoň na rok 2020 s výhľadom na  roky 2021, 2022. /jednohlasne/

Bod 12/ Náhradná výsadba pri povolenom výrube stromov – určenie. Druh  vysadenej dreviny bude po dohode s OÚ.
UZNESENIE č. 23/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  pozemky na náhradnú výsadbu drevín pri povolenom výrube drevín nasledovne:
1.    Pozemok na ul. SNP, Báhoň – verejné priestranstvo pred OU, parc.č.  214/1 – zastavaná plocha a nádvorie a parc.č. 50/1 – zastavaná plocha a nádvorie
2.    Pozemok – poľná cesta z Báhoňa do Jarnej, parc.č. 3151 – ostatná plocha a parc.č. 3153 – Ostatná plocha
3.    Pozemok tzv. „Čerešňová alej“ – smerujúca od Družstevnej ulice do chotára, parc.č. 3076 – ostatná plocha a parc.č. 3081 – ostatná plocha.

ŠK Báhoň- zástupca futbalistov RNDr. Roman Brichta skonštatoval,  že náklady na činnosť futbalového klubu sa stále navyšujú a požiadal poslancov o navýšenie dotácie na rok 2020.
Poslanci doporučili ponechať doterajšiu výšku dotácie s tým, že v prípade potreby  môže byť dotácia navýšená aj v priebehu roka.
Starosta zaviazal  ŠK Báhoň, že v roku 2020  sa Hodový futbalový zápas musí hrať v nedeľu, z dôvodu väčšej účasti hodárov a domácich fanúšikov.

Bod 12/  Vyradenie majetku ZŠ s MŠ Báhoň- v prílohe zoznam drobného dlhodobého  majetku.
UZNESENIE č. 24/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í    s    vyradením  drobného dlhodobého  majetku ZŠ s MŠ Báhoň podľa príllohy . /jednohlasne/

Bod 13/ Vyhlásenie voľby kontrolóra obce
UZNESENIE č. 25/9/2019
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   v zmysle §18 a odst. 2 zákona SR NR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  v y h l a s u j e   voľbu kontrolóra obce , ktorá sa uskutoční dňa 29.1.2020 na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Báhoni.
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e
1.     Pracovný úväzok HK obce Báhoň v rozsahu 0,2 úväzku základného pracovnéh času
2.    Vyhlásenie voľby HK obce Báhoň a náležitosti prihlášky podľa Prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia
3.    Postup voľby HK obce Báhoň podľa Prílohy č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia
4.    Komisiu pre prípravu a priebeh volieb HK obce Báhoň v zložení : Katarína Hollá, Mgr. Monika Mačayová, Mgr. Iveta Krajčovičová.
            / jednohlasne/


Na záver poďakoval starosta prítomným za účasť.


zapisovateľka : Eva Lojová                               
starosta – Ing. Ivan Patoprstý

overovatelia zápisnice :
Mgr. P. Haviernik
Mgr. I.Krajčovičová