Copyright 2023 - Obec Báhoň

UZNESENIA
Obecného zastupiteľstva v Báhoni zo 8. zasadnutia , konaného dňa 6. novembra 2019

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

UZNESENIE č. 1/8/2019
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z 7. zasadnutia OZ.

UZNESENIE č. 2/8/20019
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e úpravu rozpočtu obce v bežných výdavkoch o 10.000 € na nákup stromov na nový cintorín a nákup vianočného osvetlenia v obci.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 3/8/2019
Obecné zastupiteľstvo r u š í výberové konanie na výsadbu drevín na novom cintoríne z dôvodu nedoržania podmienok výzvy.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 4/8/2019
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Dodatok č. 1 k objednávke č. 30/18 a dodatok č.1 k objednávke č. 31/18 so zhotoviteľom CS s.r.o Trnava.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 5/8/2019
Obecné zastupiteľstvo r u š í zámer predaja obecného majetku zo dňa 5.11.2018, pozemok reg. „E“, parc.č. 533/1 vedená na LV č. 1086, výmera 868 m2, druh pozemku – záhrada.
/jednohlasne/

Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce