Copyright 2022 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
zo 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 6.11.2019

Bod 1/ Otvorenie – zasadnutie otvoril starosta obce Ing. Ivan Patoprstý, privítal prítomných poslancov a hostí.
Prítomní poslanci : M. Hrčka, Ing. A. Švorc, Ing. M. Mačayová
Mgr. P. Haviernik, K. Hollá , Mgr. I. Krajčovičová, R. Vavrovič

Bod 2/ Starosta určil zapisovateľku : E. Lojová,
overovateľov zápisnice : Ing. M.Mačayová, Ing. A. Švorc

Bod 3/ Kontrola uznesenia z 7. zasadnutia OZ- prečítal P. Haviernik
Bez pripomienok poslancov.
UZNESENIE č. 1/8/2019
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z 7. zasadnutia OZ.

Bod 4/ Bežné výdavky- úprava rozpočtu
Nákup zelene na nový cintorín v sume 6.000 € a nákup vianočného osvetlenia v sume 4.000€.
UZNESENIE č. 2/8/20019
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e úpravu rozpočtu obce v bežných výdavkoch o 10.000 € na nákup stromov na nový cintorín a nákup vianočného osvetlenia v obci./jednohlasne/

Bod 5/ Výberové konanie na dodávateľa stromov na novom cintoríne.
Na výbere zelene sa dohodnú poslanci v sobotu 9.11.2019 o 14.00 na novom cintoríne. Predložené ponuky 2-och firiem nesplňali podmienky vyhláseného výberové konania, z toho dôvodu musí byť výberové konanie zrušené.
UZNESENIE č. 3/8/2019
Obecné zastupiteľstvo r u š í výberové konanie na výsadbu drevín na novom cintoríne z dôvodu nedoržania podmienok výzvy. /jednohlasne/

Bod 6/ Dodatok č. 1 a č. 2 fy CS Trnava k zmluve: Realizácia spevnených plôch na Novom cintoríne.
Z dôvodu navýšenia prác na novom cintoríne o nasledovné práce:
Výkopové práce a vývoz stavebného materiálu na skládku do Trstína, dovoz nového materiálu, vybudovanie chodníka pri MŠ, chodník pri starom cintoríne a chodník ku Kaplnke na starom cintoríne.
UZNESENIE č. 4/8/2019
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Dodatok č. 1 k objednávke č. 30/18 a dodatok č.1 k objednávke č. 31/18 so zhotoviteľom CS s.r.o Trnava. /jednohlasne/

Bod 7/ Zabezepečenie opravy brány na zberovom dvore a oplotenie zberového dvora.
V priebehu 2-3 týždňov sa zabezpečí oprava brány a provizorne oplotenie zber. dvora.
Kompletná rekonštrukcia oplotenia zberového dvora bude zahrnutá v rozpočte na rok 2020.
V roku 2020 bude nový spôsob vývozu odpadu na zber. dvor z domácností. Zmeny v manipulácii s odpadom a poplatky budú zahrnuté v novom VZN o miestnych poplatkoch platným pre rok 2020. Občania budú informovaní aj vo Vianočnom čísle Báhonských novín.

ČOV - štadión
Starosta - objednať fekálne auto na vytiahnutie žumpy na štadióne.
Ďalej bezodkladne zabezpečiť v spolupárci s firmou Hydrotech Vinosady zakúpenie čistiarne odpadových vôd na štadión.

Bod 8/ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolora obce.
Do konca roka bude vyhlásená voľba kontolora v našej obci s pracovným uväzkom 0,2.

Rôzne

Kúpa obecného pozemku p. Klátilová, Bratislava, pozemok na ul.A.Hlinku 8- menovaná zrušila svoju žiadosť o kúpu pozemku za rod. domom na ul. A. Hlinku 8.
Nakoľko bol pri tomto zámere predaja obecného majetku uplatnený osobitný zreteľ, ktorý nie je možné uplatniť pri iných záujemcoch o kúpu, obec Báhoň ruší zverejnený zámer odpredaja uvedeného pozemku, parc.č.533/1.
UZNESENIE č. 5/8/2019
Obecné zastupiteľstvo r u š í zámer predaja obecného majetku zo dňa 5.11.2018, pozemok reg. „E“, parc.č. 533/1 vedená na LV č. 1086, výmera 868 m2, druh pozemku – záhrada. /jednohlasne/

Vianočné trhy sa budú konať 7. decembra pred Obecným úradom o 13.00 hod.
Obec zabezpečí zakúpenie nového vianočného osvetlenia v obci, pred OÚ bude umiestnený veľký adventný veniec. V programe vystúpia deti ZŠ s MŠ Báhoň a Klienti DSS Báhoň. Na záver príde sv. Mikuláš s darčekmi pre deti.

Richtárska varecha - 13.6.2020 / obec bude preplácať súťažiacim náklady na suroviny v sume 50€ /.

Na záver poďakoval starosta prítomným za účasť.

zapisovateľka : Eva Lojová
starosta – Ing. Ivan Patoprstý

overovatelia zápisnice :
Ing. Monika Mačayová
Ing. Adam Švorc