Copyright 2024 - Obec Báhoň

Dokumenty

Tu nájdete dokumentáciu obce, napríklad:

Štatút obce
Rozpočet obce
Územný plán obce
VZN

...atď.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a účtovných záznamov samosprávy od 1.1. 2012 a novších je dostupná na adrese:

http://bahon.samospravaonline.sk

Staršie dokumenty sú na konci tohto článku.


Verejné vyhlášky

2024

Vyhl. 1/2024 Hrobové miesta na zrušenie (Nový cintorín)

Vyhl. 2/2024 Hrobové miesta na zrušenie (Starý cintorín)

3 Výzva 003/2024/SB na vykonanie výrubu stromov

4 IBV Za záhradami, Báhoň - list, zámer

5 Vyhl. „Slovak Telekom – VEKS Báhoň“, tabuľka parciel dotknutých pozemkov

6 Vyhl. „Oprava miestnej cesty - Ul. 1. mája - Báhoň", výkres

7 Vyhl. F2BTS - FO - 1043BR Báhoň

8 Vyhl. Zhromaždenie vlastníkov poľ. pozemkov v poľ. revíri Šenkvice

9 Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Vištuk"

10 IBV Za záhradami, Báhoň - rozhodnutie

11 Č. OcÚ-Výst.98/2024BA „INS_FTTH_BUDM_03_Báhoň 2“ verejná sieť elektronickej komunikácie - rozhodnutie

2023

1 Výst.158/2023BA-397

2 Výst.158/2023BA-528

3 Vyhl. OU-PK-OSZP-2023/000027-010

4 Vyhl. OcÚ-Výst.338/2023BA-909

5 Vyhl. OcÚ-Výst.338/2023BA-935

6 Vyhl. OcÚ-Výst-364/2023BA-1073

7 Vyhl. OcÚ-Výst-364/2023BA-1201

2022

1 Výst. 33/2022BA-160

2 Vyhl. 31/2022

3 Rozh. 33/2022BA

4 Rozh. 31/2022

5 Vyhl. 623/2022

2021

1 Vyhl. 760/2021

2020

1 Rozh. 49/2020-003

2 Výst. 36/2020

3 Výst. 36/2020-003

4 Rozh. 60/2020-011

5 Oznámenie o vstupe 7/2019-003BA

6 Situácia 7/2019-003BA

7 Výst. 566/2020BA-002

8 Výst. 566/2020BA-003

9 Výst. 449/2020BA-005

10 Výst. 617-2020BA-002

11 Výst. 449/2020BA-006

12 Rozh. 617/2020BA-004

2019

1 Výst. 16/2019BA

2 Rozh. 16/2019BA

3 Výst. 53/2019BA

4 Rozh. 53/2019BA

5 Výst. 7/2019BA

6 Výst. 58/2019BA

7 Výst. 61/2019BA

8 Výst. 61/2019BA-2

9 Výst. 61/2019BA-3

10 Rozh. 7/2019-003BA

11 Rozh. 58/2019BA

12 Výst. 73/2019BA-002

2018

1 Výst. 13/2018BA

2 Výst. 11/2018BA

2017

1 Výst. 10/2017BA

2 Výst. 34/2017BA

3 Výst. 47/2017BA

4 Rozh. 3/2017BA

5 Rozh. 47/2017BA

2016

1 Výst. 10/2016

2 Výst. 12/2016

3 Rozh. 10/2016

4 Rozh. 12/2016

5 Výst. 39/2016

6 Výst. 90/2016

7 Výst. 109/2016BA


Zverejnenie majetkového priznania starostu obce podľa zákona je dostupné kliknutím na príslušné odkazy nižšie.

2019

 


Zverejňovanie zmlúv, objednávok a účtovných záznamov samosprávy od 1.1. 2012 a novších je dostupná na adrese:

http://bahon.samospravaonline.sk


 Zmluvy

2011

Z2011JANUAR-ENVIRO , Z2011JU-BOZP , Z2011MAJ-Dominium , Z2011MAJ-DominiumDod1 , Z2011OU-reko , Z2011-BSKDot , Z2011ALLIANZ-merac , Z2011AspectLine-oknaOU , Z2011BVS-Cintorinska , Z2011BVS-SNP , Z2011DAVSTAV-strechaDomSmutku , Z2011DAVSTAV-strechaOU , Z2011Koring , Z2011BVS-Mlynska , NZ2011zahrada-SULAK , NZ2011najom-NASBYT , NZ2011dodatok1-FITKO , NZ2011garaz-Svorcova , NZ2011najom-dod-zahrada-SUPLATA , NZ2011najom-dod-zahrada-PODMANICKA , NZ2011najom-dod-zahrada-VURCIK , NZ2011najom-dod-zahrada-ZAK , NZ2011najom-dod-DICHTLEROVA , NZ2011najom-dod-garaz-DICHTLEROVA , NZ2011Deveckova-dod2 , NZ2011dod-ROSA , NZ2011dod2-ALOMED , NZ2011FITKO-dod2 , NZ2011Machata-dod2

od 2008

zmluva - nájom cintorínskeho hrobu - vzor


Účtovné záznamy Zmluvy

2011

F2011000001.jpg , F2011000002.zip , F2011000003.jpg , F2011000004.jpg , F2011000005.jpg , F2011000006.jpg , F2011000007.jpg , F2011000008.jpg , F2011000009.jpg , F2011000010.jpg , F2011000011.jpg , F2011000012.jpg , F2011000013.jpg , F2011000014.jpg , F2011000015.jpg , F2011000016.jpg , F2011000017.jpg , F2011000018.jpg , F2011000019.jpg , F2011000020.jpg , F2011000021.jpg , F2011000022.jpg , F2011000023.jpg , F2011000024.jpg , F2011000025.jpg , F2011000026.jpg , F2011000027.jpg , F2011000028.jpg , F2011000029.jpg , F2011000030.jpg , F2011000031.jpg , F2011000032.jpg , F2011000033.jpg , F2011000034.jpg , F2011000035.jpg , F2011000036.jpg , F2011000037.jpg , F2011000038.jpg , F2011000039.jpg , F2011000040.jpg , F2011000041.jpg , F2011000042.jpg , F2011000043.jpg , F2011000044.jpg , F2011000045.jpg , F2011000046.jpg , F2011000047.jpg , F2011000048.jpg , F2011000049.jpg , F2011000050.jpg , F2011000051.jpg , F2011000054.jpg , F2011000055.jpg , F2011000056.jpg , F2011000057.jpg , F2011000058.jpg , F2011000059.jpg , F2011000060.jpg , F2011000061.jpg , F2011000062.jpg , F2011000063.jpg , F2011000064.jpg , F2011000065.jpg , F2011000066.jpg , F2011000067.jpg , F2011000068.jpg , F2011000069.zip , F2011000070.zip , F2011000071.jpg , F2011000072.jpg , F2011000073.jpg , F2011000074.jpg , F2011000075.jpg , F2011000076.jpg , F2011000077.jpg , F2011000078.jpg , F2011000079.jpg , F2011000080.jpg , F2011000081.jpg , F2011000082.jpg , F2011000083.jpg , F2011000084.zip , F2011000085.zip , F2011000086.jpg , F2011000087.zip , F2011000088.jpg , F2011000089.jpg , F2011000090.zip , F2011000091.jpg , F2011000092.jpg , F2011000093.jpg , F2011000094.jpg , F2011000095.jpg , F2011000096.jpg , F2011000097.jpg , F2011000098.jpg , F2011000099.zip , F2011000100.zip , F2011000101.jpg , F2011000102.jpg , F2011000103.jpg , F2011000104.jpg , F2011000105.jpg , F2011000106.jpg , F2011000107.jpg , F2011000108.jpg , F2011000109.jpg , F2011000110.jpg , F2011000111.jpg , F2011000112.jpg , F2011000113.jpg , F2011000114.jpg , F2011000115.jpg , F2011000116.jpg , F2011000117.jpg , F2011000118.jpg , F2011000119.jpg , F2011000120.jpg , F2011000121.jpg , F2011000122.jpg , F2011000123.jpg , F2011000124.jpg , F2011000130.jpg , F2011000140.jpg , F2011000141.jpg , F2011000145.jpg , F2011000150.jpg , F2011000152.jpg , F2011000156.jpg , F2011000159.zip , F2011000160.zip , F2011000174.jpg , F2011000195.jpg , F2011000196.jpg , F2011000197.jpg , F2011000198.jpg , F2011000202.jpg , F2011000212.jpg , F2011000227.jpg , F2011000228.jpg , F2011000230.jpg , F2011000243.jpg , F2011000247.jpg , F2011000258.jpg , F2011000260.jpg , F2011000261.jpg , F2011000263.jpg , F2011000265.jpg , F2011000276.jpg , F2011000288.jpg , F2011000291.jpg , F2011000292.jpg , F2011000293.jpg , F2011000299.jpg , F2011000300.jpg , F2011000316.jpg , F2011000319.jpg , F2011000333.jpg , F2011000353.jpg , F2011000354.jpg , F2011000364.jpg


Objednávky

2011

O2011.Aquaseco1.pdf , O2011.Aquasystem2.pdf , O2011.AspektLine9.pdf , O2011.Atrakcia3.pdf , O2011.Davstav1.10.pdf , O2011.Davstav2.11.pdf , O2011.Hydrotech.a.s8.pdf , O2011.Hydrotech4.pdf , O2011.Mikrolab7.pdf , O2011.MONTYs.r.o.5.pdf , O2011.OskeraDomsmutku6.pdf , O2011Bellimpex16.pdf , O2011Florsad13.pdf , O2011Infraservis14.pdf , O2011Topset12.pdf , O2011Vellen15.pdf

OBEC BÁHOŇ
ZOZNAM VZN – všeobecno-záväzné nariadenia obce Báhoň
 


Ostatné dokumenty:

Organizačný poriadok OZ 
Podpisový poriadok OZ
Rokovací poriadok OZ

Organizačný poriadok OÚ
Organizačná schéma OÚ
Personálne obsadenie OÚ 
Registratúrny plán OÚ
Registratúrny poriadok na správu registratúry OÚ 

Zásady hospodárenia s majetkom obce Báhoň (12/2023)

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Báhoň

Smernica o postupe pri poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov v Obci Báhoň

Smernica o spracovaní osobných údajov

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska 
Prevádzkový poriadok zberového dvora

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA odpadová
Rámcová prevádzková smernica pre prevádzkovanie integrovaných obslužných miest (IOM)
Bezpečnostná politika prevádzkarne IOM
Komunitný plán sociálnych služieb obce Báhoň 2019 - 2023

Bezpečnostný projekt Báhoň
Smernica o Verejnom obstarávaní (VO) Báhoň
 


Návrhy

Zásady hospodárenia s majetkom obce Báhoň 2024 - návrh


ROK 2024

Smernica č. 2/2023 Obecného úradu Báhoň o registratúrnom poriadku s účinnosťou od 1.1.2024
VZN č. 1/2024 o určení školského obvodu

ROK 2023

VZN č. 1/2023 o podmienkach držania a chovu psov na území obce Báhoň
VZN č. 2/2023 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach
Príloha č. 1 k VZN 1/2016 o prevádzke pohrebísk na území obce Báhoň
VZN č.3/2023 O STAROSTLIVOSTI O VEREJNÚ ZELEŇ A OCHRANE DREVÍN, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU VEREJNEJ ZELENE
VZN č. 4/2023 O UDRŽIAVANÍ ČISTOTY A VEREJNOM PORIADKU V OBCI BÁHOŇ
VZN č. 5/2023 o miestnych daniach na území obce Báhoň
VZN č. 6/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Báhoň

Zásady hospodárenia s majetkom obce Báhoň (12/2023)

ROK 2022

Za rok 2021 obec Báhoň vybrala na poplatku za rozvoj čiastku 2904,70 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na Rekonštrukciu lámp verejného osvetlenia na ul. 1.mája a Školskej ulici. (Viď VZN 2/2020)

VZN č. 1/2010 o vymáhaní miestnych daní a poplatkov - úplné znenie pre rok 2022
VZN č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda
VZN č. 2/2022 o označovaní ulíc - Príloha
VZN č. 3/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
VZN č. 4/2022 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Báhoň
VZN č. 4/2022 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Báhoň - príloha

VZN č. 5/2022 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach

VZN č. 6/2022 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach

VZN č. 7/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023

Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Báhoň

ROK 2021

VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Báhoň
VZN č. 2/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Báhoň
VZN č. 3/2021 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach
VZN č. 4/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022

ROK 2020

VZN č. 1/2020 o určení šírky ochranného pásma a iných pravidiel ohľadom pohrebiska
VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za rozvoj
Príloha ku VZN č.2/2020
VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 zo 14.augusta 2019 o výške príspevkov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach

ROK 2019

VZN č. 1/2019 o zásadách hospodárenia obce Báhoň
VZN č. 2/2019 zo dňa 14.8.2019 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach
VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020

ROK 2018

VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019
VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Báhoň
Dodatok č. 9 k VZN č. 1/2008 zo 17. septembra 2008 o výške príspevkov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach
Dodatok č. 10 k VZN č. 1/2008 zo 17. septembra 2008 o výške príspevkov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach

Povodňový plán obce

ROK 2017

VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018
Dodatok č. 8 k VZN č. 1/2008 zo 17. septembra 2008 o výške príspevkov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach.
Smernica č. 1/2017 Obecného úradu Báhoň o registratúrnom poriadku

ROK 2016

VZN č. 1/2010 o vymáhaní miestnych daní a poplatkov - úplné znenie pre rok 2017
Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2010 o vymáhaní miestnych daní a poplatkov
VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017
REGISTRATÚRNY PLÁN PRE OBECNÝ ÚRAD BÁHOŇ
VZN č. 1/2016 o prevádzke pohrebísk na území obce Báhoň
SMERNICA č. 2/2016 O POSTUPE STAROSTU OBCE AKO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

ROK 2015 

Knižničný poriadok Miestnej ľudovej knižnice v Báhoni 
Cenník poplatkov a služieb v MĽK Báhoň 
VZN č. 3/2015 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
VZN č. 2/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Báhoň
VZN č. 1/2015 jednorazová dávka v hmotnej núdzi 
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Báhoň 
Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska

ROK 2014 

VZN č. 2/2014 o verejnom poriadku
VZN č. 3/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - Trhový poriadok

ROK 2013

VZN 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy, na dieťa školského výchovno – vzdelávacieho zariadenia a školského účelového zariadenia na rok 2013 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Báhoň

ROK 2010

Rokovací por. komisií OZ Báhoň.
Zásady postupu pre vybavovanie sťažností 

VZN č.1/2010 O VYMÁHANÍ MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV

ROK 2009

VZN č. 3/2009 o niektorých podmienkach držania psov.

ROK 2008

Podpisový poriadok obce Báhoň  (účinnosť od 6.2.2008)
Báhonské noviny – štatút  (účinnosť od 18.6.2008) 
VZN č. 6/2008 o pravidlách povoľovania času predaja v obchode a času prevádzky na území obce Báhoň (účinnosť od 1.1.2009)  

PRED ROKOM 2005 

VZN č. 21/2002 o spoločnom školskom obvode
VZN č. 4/1993 Požiarny poriadok obce - časť 2 
VZN č. 4/1993 Požiarny poriadok obce 

Z dôvodu sprehľadnenia orientácie vo VZN, neaktuálne VZN staršie ako 5 rokov nie sú na stránke uvádzané.

UZNESENIE č. 5/10/2020: Obecné zastupiteľstvo schválilo ukončenie prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby v Báhoni, Potočná 13 k dátumu 29. 2. 2020.
Súvisiace VZN 5/2009 a ďalšie dodatky boli zmazané.

Za rok 2023 obec Báhoň vybrala na poplatku za rozvoj čiastku 58.647 €. Tieto finančné prostriedky boli prenesené do roku 2024 (plánovaná rekonštrukcia miestnych komunikácií v roku 2024). 

Za rok 2022 obec Báhoň vybrala na poplatku za rozvoj čiastku 634,40 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na verejné osvetlenie v obci Báhoň.

Za rok 2021 obec Báhoň vybrala na poplatku za rozvoj čiastku 2.904,70 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu lámp verejného osvetlenia na ul. 1.mája a Školskej ulici. 

 

Zámer prevodu a nájmu majetku obce

zamer23-1-2013.pdf , zamer15-5-2013.pdf , zamer11-6-2013.pdf , zamer26-6-2013.pdf , zamer1-10-2013.pdf , zamer3-1-2014.pdf , zamer3-2-2014.pdf , zamer23-4-2014 , zamer3-6-2014.pdf , zamer23-7-2014.pdf , zamer26-11-2014.pdf , zamer16-1-2015 , zamer13-2-2015.pdf , zamer27-2-2015.pdf , zamer13-5-2015.pdf , zamer13-5-2015-2.pdf , zamer18-5-2015.pdf , zamer2-7-2015.pdf , zamer11-7-2015.pdf , zamer16-7-2015.pdf , zamer29-7-2015.pdf , zamer26-10-2015.pdf , zamer2-3-2016 , zamer28-3-2016.pdf , zamer4-5-2016.pdf , zamer16-5-2016.pdf , zamer20-5-2016.pdf , zamer1-9-2016.pdf , zamer13-9-2016.pdf , zamer8-12-2016.pdf , zamer21-12-2016.pdf , zamer15-3-2017 , zamer3-4-2017 , zamer28-4-2017.pdf , zamer12-6-2017.pdf , zamer14-6-2017.pdf , zamer14-8-2017.pdf , zamer15-8-2017.pdf , zamer16-8-2017.pdf , zamer14-11-2017.pdf , zamer27-11-2017.pdf , zamer14-12-2017.pdf , zamer23-1-2018.pdf , zamer24-1-2018.pdf , zamer15-3-2018.pdf , zamer4-4-2018.pdf , zamer14-5-2018.pdf , zamer24-10-2018.pdf , zamer5-11-2018.pdf zrušené uzn. 5/8/2019 dňa 6.11.2019 , zamer15-5-2019.pdf , zamer15-5-2019-2.pdf , zamer9-7-2019.pdf , zamer31-7-2019.pdf , zamer30-1-2020.pdfzamer1-4-2020.pdfzamer11-5-2020.pdf , zamer3-8-2020.pdf , zamer17-8-2020.pdf , zamer3-9-2020.pdfzamer26-8-2020.pdfzamer13-10-2020.pdf , zamer13-11-2020.pdfzamer23-11-2020.pdfzamer14-12-2020.pdfzamer9-2-2021.pdfzamer9-2-2021-2.pdfzamer23-3-2021.pdfzamer23-3-2021-2.pdfzamer23-3-2021-3.pdf , zamer7-6-2021.pdf , zamer7-6-2021-1.pdf , zamer7-6-2021-2.pdf , zamer7-6-2021-3.pdfzamer7-6-2021-4.pdfzamer7-6-2021-5.pdfzamer7-6-2021-6.pdfzamer7-6-2021-7.pdfzamer7-6-2021-8.pdfzamer7-6-2021-9.pdfzamer7-6-2021-10.pdf , zamer11-8-2021.pdf , priamy prenájom-Zdravotné stredisko - zamer26-8-2021.pdfzamer6-9-2021.pdf , priamy prenájom-Zdravotné stredisko - zapisnica13-9-2021.pdfzamer20-9-2021.pdf , zamer24-11-2021.pdfzamer29-11-2021.pdf , zamer19-5-2022.pdfzamer12-9-2022.pdfzamer12-9-2022-2.pdfzamer25-10-2022.pdfzamer25-10-2022-2.pdf , zamer4-11-2022.pdfzamer29-11-2022.pdfzamer29-11-2022-2.pdfzamer29-11-2022-3.pdfzamer3-1-2023.pdfzamer11-1-2023.pdfzamer27-2-2023.pdfzamer14-6-2023.pdfzamer9-8-2023.pdf , zamer16-8-2023.pdf zamer11-9-2023, zamer27-2-2024, zamer-27-3-2024zamer-6-5-2024, zamer-29-5-2024

 


Žiadosť o stanovisko obce k výstavbe rodinného domu

Nasledovné dokumenty si môžete stiahnúť v jedinom balíku kliknutím na názov balíka stavebnyurad.zip :

Návrh na územné konanie
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie stavebných úprav
Priloha k územnému konaniu
Priloha k žiadosti o stav. povolenie
stavebne povolenie-pripojka inž. sietí
Žiadosť o stavebné povolenie
Žiadosť zmena stavby pred dokončením
Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti poplatku za rozvoj

Návrh na kolaudáciu stavby

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín

Vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam - otvorí sa nová stránka MF SR
(prvé tri odkazy platia pre uvedené obdobie)
Priznanie pre FO a PO k miestnym daniam - platné od 1.1.2015
Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam - platné od 1.1.2015
Potvrdenie o podaní priznania k miestnym daniam - platné od 1.1.2015

 Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Báhoň - tlačivá

Oznamovacia povinnosť TKO - FO

Oznamovacia povinnosť TKO - PO - množstvový zber

Žiadosť o zníženie-odpustenie poplatku za TKO

Priznanie k dani za psa

Oznámenie o prevádzkovej dobe

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Postup, ktorý musí povinná osoba – Obce Báhoň dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

Tlačivá pre samostatne hospodáriaceho roľníka


Na zobrazovanie  dokumentov s príponou .PDF PDF je potrebný Adobe Reader, stiahnite si ho kliknutím SEM. Na stiahnutie formátu DOC alebo ODT použite kompatibilný kancelársky program, napríklad Microsoft Office alebo bezplatný Libre Office.