Copyright 2024 - Obec Báhoň

UZNESENIA
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 29. júna 2022

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
UZNESENIE č. 1/25/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e  program 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni  po úprave.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 2/25/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  b e r i e    n a   v e d o m i e  kontrolu plnenia uznesení z 24.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.

UZNESENIE č. 3/25/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  s ch v a ľ u j e   VZN č. 3/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý   čas, alebo určitom mieste.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 4/25/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e   VZN č. 4/2022 o ochrane ovzdušia  a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na územní obce Báhoň.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 5/25/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  v súlade s §11 ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Z.z.   v znení neskorších predpisov  u r č u j e   rozsah výkonu funkcie starostu obce Báhoň na volebné obdobie 2022-2026 na plný pracovný úväzok.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 6/25/2022     
Obecné zastupiteľstvo  v Báhoni  v zmysle § 166 ods. 3 zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov   u r č u j e  :
a)    pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 29.10.2022  -  
1  volebný obvod,
b)    v zmysle s §11 ods. 3, písm. d) zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov   - 7 poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2022-2026.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)     
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 7/25/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  b e r i e  n a    v e d o m i e  „Oznámenie o prevádzkovej dobe“ podnikateľky Simony Švorcovej – Misi beauty na  prevádzku kozmetických služieb a manikúry na ul. 1.mája 140/12, Báhoň s otváracími hodinami pondelok až piatok „na objednávku“ a sobota - nedeľa zatvorené.

UZNESENIE č. 8/25/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  b e r i e  n a    v e d o m i e  správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Obce Báhoň k 31.12.2021.

UZNESENIE č. 9/25/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e   cenovú ponuku na vypracovanie architektonickej štúdie Prestupného dopravného terminálu v obci Báhoň v cene 2 950 Eur bez DPH.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0


Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce