Copyright 2022 - Obec Báhoň

UZNESENIA
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 23. júna 2021

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
UZNESENIE č. 1/19/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e  program 19. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni  po úprave.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
UZNESENIE č. 2/19/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e    n a   v e d o m i e  kontrolu plnenia uznesení z 18.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.
UZNESENIE č. 3/19/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e    ukončenie nájomnej zmluvy s p. Máriou Serafínovou, bytom Báhoň, ul. 1.mája 33, na časť obecného pozemku parc. č. 34/2, k.ú. Báhoň, vedený na LV 851, o výmere 120m2 dohodou, s účinnosťou ku dňu  31.12.2020.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.
UZNESENIE č. 4/19/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  uzatvorenie nájomnej zmluvy s Máriou Serafínovou, bytom Báhoň, ul. 1.mája 33   na  časť obecného pozemku o výmere 167m2 na  parc. č.34/2, k.ú. Báhoň, vedený na LV 851 s nájomným 0,0332 EUR/m2, t.j. 5,54 EUR/rok s účinnosťou odo dňa  01.01.2021.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 7.6.2021
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto verejne oznamuje, že ma zámer prenajať majetok obce, konkrétne:
-    časť pozemku o výmere 167 m2 vyznačenom na priloženej snímke z mapy, a to z pozemku registra C KN s parcelným č. 34/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera: 1787m2,  k. ú. Báhoň.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto zámeru je mapové zameranie časti pozemku.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer prenajať vyššie uvádzaný a bližšie špecifikovaný majetok určenému nájomcovi, ktorým je Mária Serafínová, bytom Báhoň, ul. 1.mája 33, 900 84 Báhoň, za nájomné vo výške 5,54 EUR/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je vytvorenie dlhodobého užívania a starostlivosti o obecný majetok zo strany občanov, ktorí majú záujem ho zveľaďovať a udržiavať na svoje náklady a využívať na pestovanie plodín pre vlastnú potrebu.
Podmienky nájmu- zmluva na dobu neurčitú, s výpovednou dobou 6 mesiacov, splatnosť nájomného jeden krát ročne do 30. júna.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.
UZNESENIE č. 5/19/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e    uzatvorenie nájomnej zmluvy s Romanom Pethӧm, trvale bytom Báhoň, Potočná 13, prechodne bytom 1.mája 33 na prenájom  časti obecného pozemku o výmere 25m2 na  parc. č. 24/2, k. ú. Báhoň, vedený na LV 851 s nájomným 0,0332 EUR/m2, t.j. 0,83 EUR/rok, s účinnosťou odo dňa  01.07.2021.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené 7.6.2021
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto verejne oznamuje, že ma zámer prenajať majetok obce, konkrétne:
-    časť pozemku o výmere 25 m2 vyznačenom na priloženej snímke z mapy, a to z pozemku registra C KN s parcelným č. 24/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera: 4851m2,  k. ú. Báhoň.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto zámeru je mapové zameranie časti pozemku.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer prenajať vyššie uvádzaný a bližšie špecifikovaný majetok určenému nájomcovi, ktorým je Roman Petho, bytom Báhoň, ul. 1.mája 33, 900 84 Báhoň, za nájomné vo výške 0,83 EUR/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je vytvorenie dlhodobého užívania a starostlivosti o obecný majetok zo strany občanov, ktorí majú záujem ho zveľaďovať a udržiavať na svoje náklady a využívať na pestovanie plodín, okrasných kríkov a drevín pre vlastnú potrebu.
Podmienky nájmu- zmluva na dobu neurčitú, s výpovednou dobou 6 mesiacov, splatnosť nájomného jeden krát ročne do 30. júna.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

UZNESENIE č. 6/19/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   uzatvorenie nájomnej zmluvy s Alza.sk s.r.o., so sídlom Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava, IČO: 36 562 939 na časť obecného pozemku o výmere 5 m2 na parc.č. 498/1, k.ú. Báhoň, LV č. 851 na umiestnenie AlzaBoxu s  nájomným 36 EUR /mesiac a náhradou za elektrickú energie vo výške 24 EUR/mesiac.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 7.6.2021
Obec Báhoň v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje zámer prenájmu časti obecného pozemku parc. č. 498/1,  celková výmera 3324 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, pozemok reg. „C“, vedený na LV č. 851, ktorý je vo vlastníctve Obce Báhoň.
Jedná sa o výmeru 5 m2 z pozemku par.č. 498/1, na ktorom bude umiestnený AlzaBox. Predmetný priestor sa nachádza pri vstupe do objektu Zdravotného strediska. AlzaBox bude umiestnený medzi 2-omi vstupmi do objektu tak, aby AlzaBox svojimi rozmermi neobmedzoval návštevníkov a nájomcov zdravotného strediska. Vymedzenie časti pozemku o výmere 5 m2 je graficky znázornené na priloženom mapovom podklade.
Výška prenájmu za predmetný pozemok o výmere 5 m2 bude 36 € /mesačne.
Úhrada elektrickej energie bude prostredníctvo zálohových platieb vo výške 24 €/mesačne.
Doba prenájmu je na dobu neurčitú s účinnosťou od 1.7.2021.
Pri prenájme pozemku sa uplatňuje dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa § 9a, ods. 9) písm. c), ktorým je podpora služieb pre občanov v oblasti on-line nakupovania, ako verejného záujmu obce spočívajúceho v rozširovaní služieb pre svojich občanov na území obce Báhoň.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.
UZNESENIE č. 7/19/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 8/19/2021  /príloha zápisnice/   
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   VZN č.1/2021 o nakladaní s KO a DSO na území obce Báhoň s účinnosťou od 1.7.2021.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
UZNESENIE č. 9/19/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   VZN č. 2/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Báhoň s  účinnosťou od 1.7.2021.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
UZNESENIE č. 10/19/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e    uzatvorenie nájomnej zmluvy s Martinom Zimom, trvale bytom Bratislava, Mozartova 25, na prenájmom  časti obecného pozemku o výmere 120m2 na  parc. č. 34/2, k. ú. Báhoň, vedený na LV 851 s nájomným 0,0332 EUR/m2, t.j. 3,98 EUR/rok, s účinnosťou odo dňa  01.07.2021.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 7.6.2021
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto verejne oznamuje, že ma zámer prenajať majetok obce, konkrétne:
-    časť pozemku o výmere 120 m2 vyznačenom na priloženej snímke z mapy, a to z pozemku registra C KN s parcelným č. 34/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera: 1787m2,  k. ú. Báhoň.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto zámeru je mapové zameranie časti pozemku.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer prenajať vyššie uvádzaný a bližšie špecifikovaný majetok určenému nájomcovi, ktorým je Martin Zima, bytom Mozartova 25, Bratislava  za nájomné vo výške 3,98 EUR/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je vytvorenie dlhodobého užívania a starostlivosti o obecný majetok zo strany občanov, ktorí majú záujem ho zveľaďovať a udržiavať na svoje náklady a využívať na pestovanie plodín pre vlastnú potrebu.
Podmienky nájmu- zmluva na dobu neurčitú, s výpovednou dobou 6 mesiacov, splatnosť nájomného jeden krát ročne do 30. júna.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.


Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce