Copyright 2023 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa  24. augusta 2022

Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Báhoni otvoril a viedol starosta obce Ing. Ivan Patoprstý. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. Konštatoval, že zasadnutie OZ s počtom prítomných poslancov 5 je uznášaniaschopné.

Prítomní poslanci:  Mgr. P. Haviernik, Mgr. I. Krajčovičová, K. Hollá, M. Hrčka,
                               Mgr. M. Mačayová
Ospravedlnení poslaneci: Ing. A. Švorc, R. Vavrovič

Bod 2/
Starosta obce určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice.

Zapisovateľka:  Natália Almášiová        
Overovatelia zápisnice:  K. Hollá, Mgr. I. Krajčovičová

Program 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni:

P r o g r a m :    

 l/  Otvorenie zasadnutia
2/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/  Kontrola uznesenia z 25. zasadnutia OZ
4/  VZN č.5/2022 o výške príspevkov v MŠ, ŠKD a ŠJ v obci Báhoň   
5/  Zámer obce Báhoň  predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
     parc. č.533/147, výmera 231 m2 a par.č. 533/148,výmera 334 m2, LV 1086
6/  Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – školský byt 1.mája 3 – Mgr. Straková
7/  Žiadosť ZŠ s MŠ na vyradenie majetku
8/  Naviac práce na výstavbe Zberového dvora – fy Služby Cífer s.r.o.
9/  Žiadosť o navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ

11/ Rôzne: 27.8.2022 Richtárska vatra
          
12/ Diskusia
13/ Záver


Starosta upravil a doplnil program nasledovne:

-    Úprava bodu č. 8/ o nákup vybavenia na zberovom dvore (unimobunka a kontajnery)
-    Ponuka na spoluprácu od fy Premier Consulting - zateplenie ZŠ z plánu obnovy


D o p l n e n ý  a    u p r a v e n ý    p r o g r a m :    

P r o g r a m :    

 l/  Otvorenie zasadnutia
2/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/  Kontrola uznesenia z 25. zasadnutia OZ
4/  VZN č.5/2022 o výške príspevkov v MŠ, ŠKD a ŠJ v obci Báhoň   
5/  Zámer obce Báhoň  predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
     parc. č.533/147, výmera 231 m2 a par.č. 533/148,výmera 334 m2, LV 1086
6/  Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – školský byt 1.mája 3 – Mgr. Straková
7/  Žiadosť ZŠ s MŠ na vyradenie majetku
8/  Naviac práce na výstavbe Zberového dvora – fy Služby Cífer s.r.o. a nákup vybavenia na zberový dvor – unimobunka a kontajnery
9/  Žiadosť o navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ
10/ Ponuka na spoluprácu od fy Premier Consulting – zateplenie ZŠ z plánu obnovy

11/ Rôzne: 27.8.2022 Richtárska vatra
          
12/ Diskusia
13/ Záver

UZNESENIE č. 1/26/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e  program 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni  po úprave.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 3/  
Kontrola plnenia uznesení z 25. zasadnutia OZ:
Zástupca starostu p. Pavol Haviernik predniesol kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 29.6.2022.

UZNESENIE č. 2/26/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  b e r i e    n a   v e d o m i e  kontrolu plnenia uznesení z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.

Bod 4/
ZŠ s MŠ Báhoň požiadala o úpravu VZN o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach. Nakoľko sa zvýšili ceny potravín, finančné pásmo 2, ktoré v ZŠ používali je  nepostačujúce na pokrytie ceny jedného jedla, je potrebné preradenie do finančného pásma 3. Výška režijných nákladov v školskej jedálni na jeden obed a jedno dieťa sa zvýši o 0,20 Eur a príspevok režijných nákladov  na jedno hlavné jedlo pre zamestnancov a cudzích stravníkov sa zvýši o 0,31 Eur.
UZNESENIE č. 3/26/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  s ch v a ľ u j e   VZN č. 5/2022 o  výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach s účinnosťou od 01.09.2022.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 5/
Zámer obce Báhoň  predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – druh pozemkov záhrada, parc. č.533/147, výmera 231 m2 a par.č. 533/148,výmera 334 m2, LV 1086.
Uvedené pozemky sú zamerané v geometrickom pláne č. 91/2022 vyhotovenom dňa 8.8.2022 geodetickou kanceláriou Geo Zent, Ing. Jozef Zentko. Pozemky vznikli z pôvodne označeného pozemku na  parc.č. 533/1, ktorý sa skladal s troch samostatných častí. P. Filip Ondrušek požiadal obec o odkúpenie pozemku, skladajúcich sa z dvoch častí, nakoľko je vlastníkom susediaceho pozemku parc. č. 533/49 a parc. č. 533/5, LV 249. Tretiu časť pozemku na parc.č. 533/1, ktorá sa nachádza blízko železničnej trate p. Ondrušek nemá záujem odkúpiť.
Poslanci OZ súhlasia s predajom pozemkov žiadateľovi.
    
UZNESENIE č. 4/26/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni s ch v a ľ u j e   uzatvorenie kúpnej zmluvy s Filipom Ondruškom, bytom ČSA 1306/15, 024 04  Kysucké Nové Mesto k nehnuteľnostiam vo vlastníctve obce Báhoň, nachádzajúcich sa v k.ú. Báhoň a to:
-    pozemok registra „C“  s parc. č. 533/147 o výmere 231 m2 /záhrada/
-    pozemok registra „C“  s parc. č. 533/148 o výmere 334 m2 /záhrada/
za kúpnu cenu 33 EUR/m2, t.j. 18 645 EUR.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 8.8.2022
Obec Báhoň zverejňuje zámer predaja obecného majetku v zmysle § 9a, odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
–   predaj novovytvoreného pozemku registra C KN s par.č. 533/147, výmera 231 m2, druh pozemku záhrada a novovytvoreného pozemku registra C KN s par.č. 533/148, výmera 334 m2, druh pozemku – záhrada, obe parcely v k. ú. Báhoň, oba pozemky vznikli na základe Geometrického plánu č. 91/2022, vypracovaný Geo Zent, Ing. Jozef Zentko, Kadnárova 43, 831 51 Bratislava z 8.8.2022.
Žiadateľom o kúpu pozemku je p. Filip Ondrušek, bytom ČSA 1306/15, Kysucké Nové Mesto.
Pri predaji pozemku sa uplatňuje dôvod osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa § 9a, odst. 8) písm. e), nakoľko  predmetné pozemky par. č. 533/147 a par.č. 533/148 sú v bezprostrednej blízkosti pozemkov  parc.č.533/5 a 533/49  žiadateľa,  ktoré sú v jeho vlastníctve. Na predmetné pozemky par.č. 533/147 a par.č. 533/148 je možný prístup iba cez pozemky žiadateľa a z toho dôvodu sú nevyužiteľné pre obec Báhoň a tiež nie je možné ich bez vytvorenia osobitného prístupu zo strany žiadateľa predať alebo prenajať inej osobe. Kúpou predmetných pozemkov chce žiadateľ vysporiadať vlastnícke vzťahy aj s ohľadom na to, že tieto dlhodobo užíva.   
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.
Bod 6/
Mgr. Aneta Straková, zamestnankyňa ZŠ Báhoň požiadala o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu v Báhoni. Nájomná zmluva bola so žiadateľkou uzatvorená na základe uznesenia č. 4/23/2022 zo dňa 30.3.2022 na dobu určitú do 31.7.2022.
Nakoľko p. Mgr. Aneta Straková zostáva v zamestnaneckom pomere ako učiteľka ZŠ, poslanci súhlasili s predĺžením doby nájmu na obecný byt od 1.8.2022 do 31.07.2023.

UZNESENIE č. 5/26/2022 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  s ch v a ľ u j e   dodatok č. 1 k nájomnej zmluve s Mgr. Anetou Strakovou, bytom Okružná 66,  064 01  Stará Ľubovňa na byt nachádzajúci sa na 1. poschodí v budove Základnej školy, na ulici 1. mája 137/3, parc. č. 95/2, k.ú. Báhoň, vedený na LV 851, s celkovou podlahovou plochou 65,15 m2, s predĺžením doby nájmu na dobu určitú od 01.08.2022 do 31.07.2023.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

Bod 7/
Základná škola s materskou školou Báhoň požiadala o schválenie vyradenia neupotrebiteľného majetku v evidencii ZŠ s MŠ.
Poslanci OZ nemali žiadne pripomienky a súhlasili s vyradením majetku podľa zoznamu v prílohe.

UZNESENIE č. 6/26/2022  /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  v Báhoni  s ch v a ľ u j e   vyradenie neupotrebiteľného majetku ZŠ s MŠ podľa priloženého zoznamu.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)     
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 8/
V súčasnosti prebieha rekonštrukcia zberného dvora, ktorú vykonáva spoločnosť Služby Cífer s.r.o.. Z dôvodu dodatočných prác, ktoré treba vykonať podľa požiadaviek obce Báhoň, spoločnosť predložila rozpočet na práce  naviac v sume 18 198,71 Eur s DPH.  
Zároveň starosta informoval poslancov o nutnosti nákupu novej unimobunky/vrátnica pre pracovníkov zberného dvora, lodného kontajnera, ktorý bude slúžiť ako sklad na elektrospotrebiče (biela a čierna technika) a kontajnera na nebezpečný odpad. Podľa predložených ponúk bude potrebné investovať cca 14 000,00 Eur. Ďalšie kontajnery na odpad obec použije staré, ktoré budú zrepasované a natreté.
Poslanci OZ súhlasili, že dodatočné náklady na navýšenie stavených prác a vybavenia zberného dvora spolu vo výške 35 000,00 Eur sa budú čerpať z rezervného fondu obce.

UZNESENIE č. 7/26/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  s ch v a ľ u j e   použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky spolu vo výške 35 000,00 Eur, konkrétne:-    na rekonštrukciu zberného dvora vo výške 20 000,00 Eur       
-    na vybavenie zberného dvora vo výške 15 000,00 Eur.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)     
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 9/
Riaditeľka ZŠ s MŠ požiadala o navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ o finančné prostriedky potrebné na uhradenie faktúry za zhotovenie dvoch pieskovísk v MŠ vo výške 2 290,00 Eur.
Poslanci OZ nemali žiadne pripomienky k žiadosti a súhlasili s navýšením rozpočtu.

UZNESENIE č. 8/26/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  s ch v a ľ u j e   navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ o 2 290,00 Eur na úhradu faktúry za  zhotovenie dvoch prekrytých pieskovísk v areáli MŠ.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)     
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 10/
Z Plánu obnovy bola zverejnená výzva na rekonštrukciu všetkých verejných budov daných do používania pred rokom 1980. Pre obec Báhoň je to opätovná príležitosť získať dotáciu na zateplenie ZŠ Báhoň.
Spoločnosť Premier Consulting EU, s.r.o. predložila obci Báhoň cenovú ponuku na vypracovanie projektu za odmenu 1 500,00 Eur bez DPH a v prípade schválenia žiadosti, odmenu vo výške 6% z Finančného príspevku poskytnutého obci (min, 2 000 Eur bez DPH, max. 8 490 Eur bez DPH), odmena za proces verejného obstarávania  996 Eur bez DPH. Súčet všetkých odmien je maximálne 9 990 Eur bez DPH.
Poslanci OZ oceňujú možnosť využiť prostriedky z Plánu obnovy a súhlasia s ponukou zhotoviteľa spoločnosti Premier Consulting EU za odmenu max. 9 990 Eur + DPH.

UZNESENIE č. 9/26/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  s ch v a ľ u j e   spoločnosť Premier Consulting EU, s.r.o. na vyhotovenie Žiadosti o poskytnutie prostriedkov v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR a výzvu č. 1 na obnovu budovy ZŠ Báhoň zateplením obvodového plášťa.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)     
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 11/Rôzne

P. poslankyňa Mačayová položila otázku, koľko detí nebolo z dôvodu kapacity MŠ zapísaných na rok 2022/2023. Starosta odpovedal, že zamietavé stanovisko dostali rodičia 15 detí. Zároveň  informoval, že p. Alena Mikušová oznámila ukončenie prevádzky súkromných jaslí „Babičkine jasličky“ v obci Báhoň ku dňu 30.09.2022 z dôvodu nedostatku prihlásených detí. P. Mikušová investovala do rekonštrukcie budovy, ktorá je momentálne kompletne zariadená a vybavená pre účel detských jaslí a požiadala obec o finančné vyrovnanie. Poslanci navrhli, aby sa p. Mikušová pozvala na ďalšie pracovné stretnutie obecného zastupiteľstva, kde spolu prediskutujú možné riešenia vzniknutej situácie.

Starosta v súvislosti s rekonštrukciou zberného dvora informoval poslancov o pláne vybudovať  osvetlenie od starého cintorína k družstvu v nasledujúcom roku.

P. Krajčovičová sa spýtala, kedy bude v obci nainštalovaný kamerový systém. Starosta vysvetlil, že v tomto roku to nie je v pláne.

Starosta informoval poslancov, že oslovil spoločnosť Služby Cífer s.r.o. na opravu chodníka na Cintorínskej ulici. V rámci svojich kapacít by práce mohli uskutočniť do konca roka 2022. Firma dodá cenovú ponuku na práce.

Starosta informoval poslancov, že uniká voda z technickej nádrže fontány a znova sa začala prepadávať zem na verejnom priestranstve pri fontáne. Je obtiažne zistiť, kde je nádrž prasknutá a odstrániť závadu. Z tohto dôvodu je fontána vypnutá.

Richtárska vatra sa uskutoční v sobotu 27.8.2022. Poslanci a pracovníci OÚ sa stretnú na futbalovom ihrisku pred začiatkom akcie o 10:00 hod.

Kniha „Prechádzky storočiami“ nebude vydaná do Richtárskej vatry. Návrh p. Haviernika bol, aby sa krst knihy spojil na hody s vysviackou kostola. Poslanci namietali, že nie je vhodné spájať tieto dve podujatia a navrhli, že krst knihy by mohol byť spolu s podujatím „Deň úcty k starším“ dňa 16.10.2022, prípadne na vianočných trhoch.

Bod 12/ Diskusia

Bod 13/ Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 26. zasadnutie obecného zastupiteľstva.


Zapisovateľka:  Natália Almášiová                                 
starosta – Ing. Ivan Patoprstý
Overovatelia zápisnice:  Katarína Hollá, Mgr. Iveta Krajčovičová