Copyright 2023 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa  30. marca 2022

Bod 1/ Otvorenie
Starosta obce Ing. Ivan Patoprstý otvoril 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítal  prítomných  poslancov.  Konštatoval, že zasadnutie OZ s počtom prítomných poslancov 6
je uznášaniaschopné.

Prítomní poslanci :  Mgr. P. Haviernik, Mgr. I. Krajčovičová, K. Hollá, Mgr. M. Mačayová
                                 R. Vavrovič,  Ing. A. Švorc,
Ospravedlnený poslanec: M. Hrčka

Bod 2/
Starosta obce určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice.

Zapisovateľka:  Natália Almášiová        
Overovatelia zápisnice:  Krajčovičová, Mačayová

Starosta obce predložil  poslancom návrh programu 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni:

P r o g r a m :    

l/  Otvorenie zasadnutia
2/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/  Kontrola uznesenia z 22. zasadnutia OZ
4/  Mgr. Pavol Straka – žiadosť o ukončenie nájmu školského bytu, ul. 1. mája 3, Báhoň
5/  Mgr. Aneta Husárová – žiadosť o pridelenie školského bytu, ul. 1. Mája 3, Báhoň
6/  Alojz Dzíbela – žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy – pozemok parc.č. 24/2
7/  CP na projekčné práce na PD pre ÚR stavby: „IBV za Školskou ulicou, Báhoň“
8/  VO na zateplenie budovy OÚ Báhoň
9/  VO na rekonštrukciu účelových komunikácií, Báhoň
10/ AVE a.s., Úprava cien pre rok 2022 – dodatok k zmluve
11/ Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok – adm. popl., nájomné, popl. za stočné
12/ Správa z kontroly príjmov a výdavkov Covid-19
13/ Správa o kontrolnej činnosti za r. 2021
14/ Návrh na vyradenie kníh MĽK Báhoň

15/ Rôzne:
16/ Diskusia
17/ Záver

Starosta doplnil program o body:
-    ALOMED spol. s r.o., MUDr. Štibrányová - zníženie výšky nájomného pre ambulanciu obvodného lekára
-    zrušenie dodatku č. 1 a č. 2  k VZN č. 1/2010

D o p l n e n ý   p r o g r a m :    

l/  Otvorenie zasadnutia
2/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/  Kontrola uznesenia z 22. zasadnutia OZ
4/  Mgr. Pavol Straka – žiadosť o ukončenie nájmu školského bytu, ul. 1. mája 3, Báhoň
5/  Mgr. Aneta Husárová – žiadosť o pridelenie školského bytu, ul. 1. Mája 3, Báhoň
6/  Alojz Dzíbela – žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy – pozemok parc.č. 24/2
7/  CP na projekčné práce na PD pre ÚR stavby: „IBV za Školskou ulicou, Báhoň“
8/  VO na zateplenie budovy OÚ Báhoň
9/  VO na rekonštrukciu účelových komunikácií, Báhoň
10/ AVE a.s., Úprava cien pre rok 2022 – dodatok k zmluve
11/ Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok – adm. popl., nájomné, popl. za stočné
12/ Správa z kontroly príjmov a výdavkov Covid-19
13/ Správa o kontrolnej činnosti za r. 2021
14/ Návrh na vyradenie kníh MĽK Báhoň
15/ ALOMED spol. s r.o., MUDr. Štibrányová – zníženie výšky nájomného za ordináciu
16/ Zrušenie dodatku č. 1 a č. 2 k VZN 1/2010

17/ Rôzne:
18/ Diskusia
19/ Záver

UZNESENIE č. 1/23/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e  program 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni  po úprave.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 3/  
Kontrola plnenia uznesení z 22. zasadnutia OZ:
Poslanec p. Pavol Haviernik predniesol kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 15.12.2021. Uznesenia sa priebežne plnia.

UZNESENIE č. 2/23/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e    n a   v e d o m i e  kontrolu plnenia uznesení z 22.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.

Bod 4/
Mgr. Pavol Straka má na základe uznesenia č. 3/21/2021 zo dňa 13.10.2021 v prenájme školský byt do 31.08.2022. P. Straka požiadal z dôvodu ukončenia pracovného pomeru s ZŠ s MŠ o predčasné ukončenie nájmu služobného bytu ku dňu 28.2.2022.
Poslanci OZ súhlasili s predčasným ukončením nájomnej zmluvy dohodou.
UZNESENIE č. 3/23/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a    v e d o m i e   predčasné ukončenie zmluvy o nájme zo dňa 30.08.2019 a jej dodatkov s Mgr. Pavlom Strakom, bytom Kendice 186, na byt nachádzajúci sa na 1. poschodí v budove základnej školy, na ul. 1.mája 137/3, parc. č. 95/2, k.ú. Báhoň, vedený na LV 851, s celkovou podlahovou plochou 65,15 m2 dohodou.

Bod 5/
Mgr. Aneta Husárová požiadala o prenájom školského bytu, ul. 1. mája 3, Báhoň.
Poslanci OZ súhlasili s prenájmom školského bytu p. Husárovej, zamestnankyni ZŠ s MŠ Báhoň.

UZNESENIE č. 4/23/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   uzatvorenie nájomnej zmluvy s Mgr. Anetou Husárovou, bytom Okružná 66,  Stará Ľubovňa na byt nachádzajúci sa na 1. poschodí v budove základnej školy, na ulici 1. mája 137/3, parc. č. 95/2, k.ú. Báhoň, vedený na LV 851, s celkovou podlahovou plochou 65,15 m2, s nájomným 72,59 Eur/mesiac s účinnosťou nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

Bod 6/
Alojz Dzíbela požiadal o ukončenie nájomnej zmluvy na časť pozemku na parc.č. 24/2, vo výmere 80 m2.
Poslanci súhlasili s ukončením nájomnej zmluvy.

UZNESENIE č. 5/23/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a    v e d o m i e   ukončenie nájomnej zmluvy s Alojzom Dzíbelom, bytom 1.mája 155/34, Báhoň zo dňa 28.12.2009 na časť pozemku na parc. č. 24/2 o výmere 80 m2 dohodou.


Bod 7/
Starosta obce oboznámil poslancov s cenovou ponukou na projekčné práce na PD pre ÚR stavby: „IBV za Školskou ulicou, Báhoň“,  spracovanú Ing. arch. Vladimírom Šagátom, SNP 408/3, 907 01  Myjava,  zo dňa 16.3.2022. Cenová ponuka je v celkovej výške 8.680 Eur. Celkovú sumu je potrebné rozdeliť pomerne medzi všetkých vlastníkov pozemkov IBV podľa plochy vlastníctva riešeného územia (celková výmera 2,00 ha). Na Obec Báhoň pripadá podľa výmery pozemku podiel vo výške 2.679 Eur.


UZNESENIE č. 6/23/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  cenovú ponuku na projekčné práce na dokumentáciu pre územné rozhodnutie spracovanú Ing. arch. Vladimírom Šagátom, SNP 408/3, 907 01  Myjava,  zo dňa 16.3.2022 v celkovej výške 8.680 Eur, v pomernej časti pre Obec Báhoň vo výške 2.670 Eur.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 8/
Prostredníctvom portálu TENDERnet bolo dňa 14.3.2022 vyhlásené verejné obstarávanie na zákazku „Zateplenie budovy obecného úradu Báhoň“. Do súťaže sa prihlásili traja uchádzači. Zákazka bola ukončená 28.3.2022.  V konečnom poradí bol ako úspešný uchádzač vyhodnotený: Združenie M&P, Peter Glasa, 919 43, Jarná 19, s ponukou 47.186,00 Eur.

UZNESENIE č. 7/23/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e  výsledok výberového konania na dodávateľa „Zateplenia budovy obecného úradu Báhoň“ - Združenie M&P Peter Glasa, 919 43 Jarná 19 s ponukou 47.186,00 Eur.

Bod 9/
Prostredníctvom portálu TENDERnet bolo dňa 10.3.2022 vyhlásené verejné obstarávanie na zákazku „Rekonštrukcia účelových komunikácií Báhoň“. Do súťaže sa prihlásili traja uchádzači. Zákazka bola ukončená dňa 25.3.2022. Výhercom je Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04  Bratislava, v zastúpení Ing. Renáta Bugárová, s ponukou 54.585,60 Eur s DPH.

UZNESENIE č. 8/23/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a   v e d o m i e   výsledok výberového konania na realizátora „Oprava účelových komunikácií Báhoň“ firmu Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04  Bratislava, v zastúpení Ing. Renáta Bugárová s ponukou 54.585,60 Eur s DPH.

Bod 10/
Starosta oboznámil poslancov s výsledkom z rokovania s AVE a.s., ktoré bude pre obec Báhoň uskutočňovať vývoz komunálneho odpadu do 30.06.2022 a predložil na schválenie dodatok č. 8 k zmluve s úpravou cien odo dňa 01.04.2022 do 30.06.2022. Vývoz komunálneho odpadu bude od 1.7.2022 zabezpečovať nový dodávateľ - FCC Trnava.
Spoločnosť AVE a.s. bude aj naďalej zabezpečovať pre obec vývoz separovaného odpadu – dodatok č. 9 s úpravou cien od 1.7.2022 do 31.12.2022.
Poslanci súhlasili s úpravou cien podľa dodatkov č. 8 a 9.

UZNESENIE č. 9/23/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  v Báhoni  s ch v a ľ u j e   Dodatok č. 8 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Báhoň, zo dňa 21.9.2010 so spoločnosťou AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. s účinnosťou od 01.04.2022 do 30.06.2022 a Dodatok č. 9  s účinnosťou od 01.07.2022 do 31.12.2022.

Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 11/
Oddelenie miestnych daní a poplatkov predložilo na OZ návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok – administratívne poplatky vo výške 764,00 Eur, nájom za pozemok vo výške 398,32 Eur a  poplatok za stočné vo výške 286,96 Eur.
Poslanci OZ súhlasili s odpisom nevymožiteľných pohľadávok.

UZNESENIE č. 10/23/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  s ch v a ľ u j e   odpis nevymožiteľných pohľadávok za administratívne poplatky vo výške  764,00 Eur, nájomné za pozemok vo výške 398,32 Eur a poplatku za stočné vo výške 286,96 Eur.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 12/
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov s výsledkom kontroly príjmov a výdavkov spojených s pandémiou COVID-19 za kontrolované obdobie rokov 2020-2021.

UZNESENIE č. 11/23/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  b e r i e   n a    v e d o m i e  Informatívnu správu z kontroly vynaložených výdavkov spojených s pandémiou COVID-19.

Bod 13/
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom Správu o výsledkoch kontrol a kontrolnej činnosti za rok 2021.

UZNESENIE č. 12/23/2022    /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  v Báhoni  b e r i e   n a    v e d o m i e   Správu o výsledkoch kontrol a kontrolnej činnosti za rok 2021.

Bod 14/
P. Sokol predložil Návrh na vyradenie kníh z knižničného fondu MĽK Báhoň.
Poslanci súhlasili s vyradením kníh.

UZNESENIE č. 13/23/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  v Báhoni    s ch v a ľ u j e   vyradenie kníh z knižničného fondu MĽK v Báhoni podľa priloženého zoznamu.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0Bod 15
Starosta oboznámil poslancov, že obvodná lekárka MUDr. Štibrányová bude v priebehu 2-3 mesiacov pôsobiť v obci Cífer. Z  dôvodu zachovania obvodného lekára v obci Báhoň aspoň na dva dni v týždni navrhol, aby sa p. doktorke znížila výška nájomného na 1 Eur/mesiac.
Poslanci s návrhom súhlasili.

UZNESENIE č. 14/23/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ú h l a s í   so znížením výšky nájomného za priestory ambulancie obvodného lekára na Zdravotnom stredisku pre firmu ALOMED spol. s r.o. v zast. MUDr. Drahomírou Štibrányovou na Zdravotnom stredisku v Báhoni za  1 Eur/mesiac, s účinnosťou od 01.05.2022.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0


Bod 16
Zrušenie dodatku č. 1 a č. 2 k VZN 1/2010 o vymáhaní miestnych daní a poplatkov.

UZNESENIE č. 15/23/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  v Báhoni    r u š í    Dodatok č. 1 a Dodatok 2 k VZN č. 1/2010 o vymáhaní miestnych daní a poplatkov.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 17/ Rôzne
Kultúra:
-    6. apríla sa uskutoční  „Uvítanie detí do života“,
-    30. apríla bude stavanie mája – vystúpia mažoretky zo ZŠ, hudbu zabezpečí p. Hajko
-    4. júna sa uskutoční „Richtárska varecha“  

Kniha „Báhonské prechádzky storočiami“:
       - p. Haviernik informoval, že papier na knihu je už kúpený a dovezený. Nákupná cena knihy pre obec Báhoň bude 19,90 Eur. Poslanci sa dohodli na predajnej cene pre verejnosť na 10 Eur.

Súkromná ZUŠ:
-    Prítomný hosť, p. Slávik (riaditeľ ZUŠ Budmerice) oboznámil poslancov so situáciou ohľadom otvorenia súkromnej ZUŠ v ZŠ Báhoň.  K dnešnému dňu prebehlo schválenie od hygieny, hasičov a čaká sa na rozhodnutie ministerstva školstva o otvorení školy. Zámerom je otvoriť odbory ako tanečný, hudobný (klavír, husle, flauta, spev), výtvarný, literárno-dramatický, prípadne audiovizuálny.
-    P. Fundárek navrhol spraviť anketu v ZŠ Báhoň, aký by bol záujem prihlásiť dieťa do ZUŠ.
-    P. Slávik poukázal na problém s financovaním súkr. ZUŠ počas prvých štyroch mesiacov, kedy sú potrebné prvotné investície. Bude potrebné preveriť, ako sú financované súkromné ZUŠ zo strany štátu a povinnosť dofinancovania zo strany obce.

Rekonštrukcia zberového dvora:
-    Realizácia  bude trvať cca 2 mesiace a prebehne v mesiacoch jún, júl. Počas tejto doby bude zberový dvor presunutý na tenisové kurty na Potočnej ulici.

Bod 16/ Diskusia

Bod 17/  Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva.


Zapisovateľka:  Natália Almášiová
starosta – Ing. Ivan Patoprstý
Overovatelia zápisnice:  
Mgr. Iveta Krajčovičová
Mgr. Monika Mačayová