Copyright 2022 - Obec Báhoň

UZNESENIA  
Obecného zastupiteľstva v Báhoni   z   17.  zasadnutia , konaného dňa 4 . marca 2021

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:


UZNESENIE č. 1/17/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e  program 17. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni  po úprave / doplnenie o bod č. 13/
Hlasovanie:
za:                     5 hlasy (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 2/17/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  na v e d o m i e  kontrolu uznesenia z 16. zasadnutia OZ.

UZNESENIE č. 3/17/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e     uzatvorenie kúpno-predajnej    zmluvy na odpredaj  obecného pozemku parc. č. 494/8 o výmere 18 m2 s Martinom Cingelom a manželkou Dášou Cingelovou, bytom Báhoň, Cintorínska 11A  ,  za kúpnu cenu 33€/m2.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasy (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.
Zverejnenie zámeru predaja obecného majetku
Zverejnené: 13.11.2020
Obec Báhoň zverejňuje zámer predaja obecného majetku v zmysle § 9a, odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí – predaj   časti pozemku parc.č. 494/1, zastavaná plocha a nádvorie, parcela reg. „C“, vedená na LV č. 851, celková výmera 1563 m2, ktorá je vo vlastníctve Obce Báhoň, a to pozemok:
-    parc. č. 494/8, výmera 18 m2,  k. ú. Báhoň, druh pozemku – zastavaná plocha, ktorá  bola odčlenené GP č. 60/2020 dňa 2.11.2020, ktorý bol úradne overený pod č. G1-911/2020 dňa 12.11.2020. Vyhotoviteľ GP - Miroslav Šimek, úradne oprávnený zememerač, sídlo Svätoplukova 6, Pezinok v prospech p. Martina Cingela a manž. Dášy Cingelovej, bytom Báhoň, Cintorínska 11A.
Pri predaji pozemku sa uplatňuje dôvod osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa § 9a, odst. 8) písm. e), nakoľko  odčlenený pozemok parc. č. 494/8 je v bezprostrednej blízkosti pozemkov  parc.č.491/22, výmera 263 m2, druh pozemku – záhrada a par. č. 491/97, výmera 157 m2, druh pozemku zastavaná plocha, na ktorej sa nachádza stavba – rodinný dom, súp.č. 478, žiadateľa Martina Cingela a manž. Dášy Cingelovej, bytom Báhoň, Cintorínska 11A, ktorý je v ich vlastníctve.
Predmetný odčlenený pozemok parc.č. 494/8  p.Cingel s manželkou užívali, nakoľko na tomto pozemku je vybudovaná  garáž, ktorá je v ich vlastníctve a oplotenie pozemku. P.Cingel zistil, že časť garáže, ako aj oplotenie zasahuje do pozemku parc. č. 494/1, ktorá je vo vlastníctve Obce Báhoň.  
Kúpou predmetného pozemku par. č. 494/8 si chcú žiadatelia  vysporiadať vlastnícke vzťahy s ohľadom na to, že tieto dlhodobo užívajú a nachádza sa na ňom nehnuteľnosť, ktorá je v ich vlastníctve.
Kúpna cena: 33 €/m2.

UZNESENIE č. 4/17/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e     uzatvorenie kúpno-predajnej    zmluvy na odpredaj
obecného pozemku zameraného  podľa GP č. 1/2021 zo dňa 28.1.2021  o výmere 56m2 so Štefanom Surniakom , bytom Báhoň, Mlynská 7A za kúpnu cenu 33€/m2.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasy (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

Zámer obce Báhoň predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Obec Báhoň podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto verejne oznamuje, že ma zámer predať majetok obce, konkrétne:
na základe Geometrického plánu č. 01/2021, overeného Okresným úradom  Pezinok, katastrálny odbor  dňa 04.02.2021 pod č.: G1-59/2021 (ďalej aj len ako „geometrický plán“), vytvorené nasledovné nehnuteľnosti v k. ú. Báhoň:
a) z parcely registra „E" parc. číslo 219 diel  1 o veľkosti 18 m2
b) z parcely registra „E" parc. číslo 219 diel  2 o veľkosti 12 m2
c) z parcely registra „E" parc. číslo 221 diel 3 o veľkosti 9 m2
d) z parcely registra „C" parc. číslo 133/3 diel 5 o veľkosti 13 m2
e) z parcely registra „C" parc. číslo 133/3 diel 6 o veľkosti 4 m2.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto zámeru je geometrický plán.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer predať vyššie uvádzaný a bližšie špecifikovaný majetok určenému kupujúcemu, ktorým je Štefan Surniak, bytom Mlynská 7A, 900 84 Báhoň, za kúpnu cenu vo výške 33 EUR/m2, t.j. 1848 EUR, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je vysporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod stavbou vo vlastníctve kupujúceho, a to k pozemkom, na ktorom je táto stavba postavená a ktoré sú vo vlastníctve obce Báhoň.

UZNESENIE č. 5/17/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e     uzatvorenie kúpno-predajnej    zmluvy  s vecným bremenom v prospech obce s vlastníkmi bytového domu na ul. l. mája 34 Báhoň, na odpredaj pozemkov :  prístupovú cestu k byt. domu – parc. č. 24/8 a 24/9 o výmere 63m2 , za kúpnu cenu 33€/m2   a pozemky pod bytovým domom  parc. č. 24/5 a 24/6 o výmere 337m2, za kúpnu cenu 0,66€/m2.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasy (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.
Zámer obce Báhoň predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Zverejnené: 13.10.2020
Obec Báhoň zverejňuje zámer prevodu majetku v zmysle § 9a, odst. 8, písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. prevod pozemkov:
-    parc. č. 24/5, výmera 167 m2, pozemok pod bytovým domom, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, pozemok reg. „C“, vedený na LV č. 851, ktorý je vo vlastníctve Obce Báhoň, kúpna cena je stanovená v zmysle § 15, odst.1) písm. g) Vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v sume 0,66 €/m2,
-    Parc.č. 24/6, výmera 170 m2, pozemok pod bytovým domom, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, pozemok reg. „C“,  vedený na LV č. 851, ktorý je vo vlastníctve Obce Báhoň, kúpna cena je stanovená v zmysle § 15, odst.1) písm. g) Vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v sume 0,66 €/m2,
-    Parc.č. 24/8, výmera 32 m2, druh pozemku – záhrada, pozemok reg. „C“, ktorý bol GP č. 64/2020 zo dňa 28.8.2020 vyhotovený geodetom Ing. Jurajom Horváthom, úradne overeným dňa 8.9.2020 pod č. G1-697/2020, odčlenený z parc.č. 24/2, výmera 4851 m2, druh pozemku – záhrada, ktorý je vo vlastníctve Obce Báhoň, kúpna cena je 33 €/m2,
-    Parc.
-    č. 24/9, výmera 31 m2, druh pozemku – záhrada, pozemok reg.“C“, ktorý bol GP č. 64/2020 zo dňa 28.8.2020 vyhotovený geodetom Ing. Jurajom Horváthom, úradne overeným dňa 8.9.2020 pod č. G1-697/2020, odčlenený z parc.č. 24/2, výmera 4851 m2, druh pozemku – záhrada, ktorý je vo vlastníctve Obce Báhoň v prospech vlastníkov bytov v bytovom dome na ul. 1.mája 155/34, kúpna cena je 33 €/m2.
-    Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa:
-     Pri prevode/predaji pozemkov sa uplatňuje dôvod osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa § 9a, odst. 8) písm. e), nakoľko:
1. na pozemkoch parc.č. 24/5 a 24/6 je postavený bytový dom, súp.č.155,  vedený na LV č. 1076, ktorý je v podielovom vlastníctve žiadateľov. Cena za parc. č.  24/5 a 24/6 je určená podľa § 15, odst.1), písm. g) Vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v sume 0,66 €/m2.
2. pozemky parc. č. 24/8 a 24/9, ktoré boli odčlenené GP z parc.č. 24/2,  sú v bezprostrednej blízkosti bytového domu, súp. č. 155, postaveného na parc.č.24/5 a 24/6 a slúžia ako vstup do bytového domu od hlavnej komunikácie.
Tieto pozemky sú nepoužiteľné na iný účel.  Kúpna cena je 33 €/m2.
Kúpou predmetných pozemkov si chcú žiadatelia  vysporiadať vlastnícke vzťahy s ohľadom na to, že tieto dlhodobo užívajú .   


UZNESENIE č. 6A/17/2021     
Obecné zastupiteľstvo  r u š í  Nájomnú zmluvu  s nájomcom p. A. Bušovou  zo dňa 1.10.2006  a jej dodatok č.1 zo dňa 3.9.2012  na prenájom časti pozemku parc. č. 498/1 o výmere 289m2 s účinnosťou k 31.12.2020.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasy (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 6B /17/2021     
Obecné zastupiteľstvo     s ch v a ľ u j e       uzatvorenie nájomnej zmluvy  s Annou Bušovou  bytom Báhoň, Cintorínska 42  na   časť obecného  pozemku  parc.č. 498/1, o výmere 127m2, druh pozemku- zastavaná plocha a nádvorie , k.ú. Báhoň , vedený na LV 851, s nájmom 0,0332€/m2/ročne, s účinnosťou od 1.1.2021.  Výpovedná doba  6 mesiacov, bez udania dôvodu.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasy (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 7/17/2021     
Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e  uzatvorenie nájomnej zmluvy s A. Švorcom a manželkou Vierou Švorcovou , bytom Báhoň, l. mája 9A , na prenájom  časti obecného pozemku parc.č. 498/1 o výmere  162m2 , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Báhoň, vedený na LV 851, s nájmom 0,0332€/m2/ročne,  s účinnosťou  od 1.1.2021. Výpovedná doba 6 mesiacov, bez udania dôvodu.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasy (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku
Zverejnené: 23.11.2020
Obec Báhoň zverejňuje zámer prenájmu obecného majetku v zmysle § 9a, odst. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, prenájom časti pozemku parc. č. 498/1, druh pozemku- zastavané plochy a nádvoria, pozemok reg. „C“, vedený na LV č. 851 , celková výmera 3324 m2, ktorý je vo vlastníctve Obce Báhoň.
Jedná sa o prenájom časti pozemku parc.č. 498/1, vo výmere 162 m2, účel použitia je na poľnohospodársku prvovýrobu.
Predpokladaná doba prenájmu od 1.1.2021 na neurčito.
Cena prenájmu za pozemok je 0,0332 €/m2/rok, t.j. 162 m2 x 0,0332€ = 5,38 €/rok.
Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa:
Pri prenájme sa uplatňuje dôvod osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa § 9a, odst.9) písm. c). Predmetný pozemok par.č.498/1 o výmere 162 m2 sa nachádza v bezprostrednej blízkosti časti pozemku par.č. 498/1, výmera 204 m2,  ktorý má od Obce Báhoň prenajatý p. Švorc Alexander, bytom 1.mája 9/A, Báhoň a ktorý používa na poľnohospodársku prvovýrobu. Vstup na predmetný pozemok /časť par.č. 498/1 o výmere 162 m2/  je len cez pozemok, ktorý má v prenájme p. Švorc Alexander. Tento pozemok je t.č. nepoužiteľný na iný účel.

UZNESENIE č. 8/17/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  n e s ú h l a s í    s    prenájmom obecnej garáže na zdravotnom stredisku  p. A. Švorcovi a manželke V. Švorcovej.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasy (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 9/17/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  predložený návrh na vyradenie kníh z knižného fondu k 31.12.2020.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasy (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 10/17/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  na  v e d o m i e    Správu o výsledkoch kontrol a kontrolnej činnosti za rok 2020, ktorú spracovala Mgr. Iveta Balejčíková- kontrolórka obce Báhoň.

UZNESENIE č. 11/17/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecných bremien
  č. 210319-121747526-VB , medzi obcou Báhoň/ povinná z vecného bremena/ a Západoslovenskou distribučnou a.s. , Čulenova 6, 81647 Bratislava / oprávnená z vecného bremena/ v nasledovnom rozsahu:
V rámci Elektroenergetickej stavby boli na časti Zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena číslo 224-2/2020, úradne overeným dňa 09.02.2021 pod číslom G1-79/2021  (ďalej len „Geometrický plán“) ako:
1)    diel 1 o výmere 231 m2 – pozemok reg. KN-E parc.č. 219,
2)    diel 2 o výmere 125 m2 – pozemok reg. KN-E parc.č. 220,
3)    diel 3 o výmere 9 m2 – pozemok reg. KN-E parc.č. 222,
4)    diel 4 o výmere 3 m2 – pozemok reg. KN-E parc.č. 493,
5)    diel 5 o výmere 11 m2 – pozemok reg. KN-C parc.č. 494/1,
6)    diel 6 o výmere 172 m2 – pozemok reg. KN-C parc.č. 3106.
umiestnené nasledovné elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy:
a)    podzemné káblové VN (22 kV) vedenie,
b)    podzemné káblové NN (1 kV) vedenie,
vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku .
Náhrada za zriadenie vecných bremien je vo výške 6580€. Vecné bremená sa zriaďujú na dobu neurčitú.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasy (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce