Copyright 2023 - Obec Báhoň

UZNESENIE
z 16.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 9.decembra 2020

UZNESENIE č. 1/16/2020     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e  program 16. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni  po úprave.

UZNESENIE č. 2/16/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhone berie na vedomie kontrolu plnenia  uznesení
z 15. zasadnutia OZ  zo dňa 23.9.2020.

UZNESENIE č. 3/16/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za rozvoj s účinnosťou od 1.1.2021.

UZNESENIE č. 4/16/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e  úpravu cien spoločnosti AVE, a.s. pre rok 2021 za zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Báhoň.

UZNESENIE č. 5/16/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e  VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021.

UZNESENIE č. 6/16/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e   Dodatok č. 1 k VZN č.2/2019 o výške príspevkov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach.

UZNESENIE č. 7a/16/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e  predložené stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Báhoň na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023.

UZNESENIE č. 7b/16/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  rozpočet obce Báhoň na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023.

UZNESENIE č. 8/16/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  odpis pohľadávky obce Báhoň voči dlžníkovi Dušanovi Stolárikovi, trvalý pobyt  Štúrova 92/A, Modra v celkovej výške 18,26 €.

UZNESENIE č. 9/16/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.
UZNESENIE č. 10/16/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  vyradenie dlhodobého majetku v evidencii ZŠ s MŠ Báhoň
UZNESENIE č. 11/16/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  odpis pohľadávky obce Báhoň voči dlžníkovi Petrovi Grancovi, bytom Báhoň v celkovej výške 66 €.

UZNESENIE č. 12/16/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  vstupnú správu pre spracovanie strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň (PHRSR MČK) na roky 2021-2027.

UZNESENIE č. 13/16/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   u r č u j e, že majetok obce:
 -        byt č. 1 nachádzajúci sa na  1 poschodí stavby so súp. č.137, umiestnenej na pozemku registra C KN s parcelným č.95/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria  o výmere 3731 m2, k. ú. Báhoň, zapísané na LV č. 851, bude vždy prenajímaný pre učiteľov  Základnej školy s materskou školou v Báhoni, na zabezpečenie verejného záujmu obce, ktorým je poskytnutie možnosti ubytovania pre učiteľov a ich rodiny, ako forma benefitu pri výbere Základnej školy s materskou školou v Báhoni ako ich pôsobiska
-     byt č. 37 a 38 nachádzajúce sa na 1 poschodí stavby so súp. č. 361, vchod č. 13, umiestnenej na pozemku registra C KN s parcelným č.186/3, druh pozemku: zastavaná plocha  nádvoria  o výmere 765 m2, k. ú. Báhoň, zapísané na LV č. 915, budú vždy prenajímané pre lekárov s vlastnou ambulanciou na území obce Báhoň, na zabezpečenie verejného záujmu obce, ktorým je poskytnutie možnosti ubytovania pre lekára a jeho rodiny, ako forma benefitu pri výbere obce Báhoň ako ich pôsobiska  , alebo  budú prenajímané   pre učiteľov  Základnej školy s materskou školou v Báhoni, na zabezpečenie verejného záujmu obce, ktorým je poskytnutie možnosti ubytovania pre učiteľov a ich rodiny, ako forma benefitu pri výbere Základnej školy s materskou školou v Báhoni ako ich pôsobiska.
Konkrétnu formu prenájmu, konkrétneho nájomcu, výšku nájmu a ďalšie podmienky určí vždy osobitne obecné zastupiteľstvo, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
UZNESENIE č. 14/16/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  Dodatok č.2 k nájomnej zmluve (splátkový kalendár) uzatvorenej s Alenou Mikušovou na prenájom obecných priestorov za účelom prevádzkovania detských jasličiek na ul. 1.mája 2.


Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce