Copyright 2022 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa  9. decembra 2020

Bod 1/ Otvorenie – zasadnutie otvoril starosta obce Ing. Ivan Patoprstý, privítal  prítomných  poslancov a hostí. Konštatoval, že zasadnutie s počtom prítomných poslancov 4  je uznášaniaschopné, nie je uznášaniaschopné na predaj a prenájom obecného majetku s osobitným zreteľom.
Prítomní poslanci :  M. Hrčka,  Ing. A. Švorc, Mgr. P. Haviernik, R. Vavrovič
Ospravedlnení poslanci: Mgr. I. Krajčovičová, Mgr. M.Mačayová, K.Hollá                                 

Bod 2/
Starosta určil zapisovateľku :  E. Lojová,
overovatelia zápisnice: Ing. A. Švorc,  p. M. Hrčka           

Starosta obce predložil  poslancom návrh programu 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni:

l/  Otvorenie zasadnutia
2/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/  Kontrola uznesenia z 15. zasadnutia OZ
4/  p. Cingel – odkúpenie obecného pozemku parc. Č. 494/8 o výmere 16,63 m2.
5/  Mgr. A.Potánková – žiadosť o pridelenie obecného bytu
6/  Vlastníci bytov na ul. 1.mája č. 34 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parciel
      č.24/8 a 24/9 o výmere 63 m2 a č.24/5 a 24/6 o výmere 337
7/   VZN č.2/2020 o miestnom poplatku za rozvoj
8/   AVE a.s., Úprava cien pre rok 2021  
9/   VZN č.3/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady   
      a drobné stavebné odpady na r.2021
10/ Dodatok č.1 VZN č.2/2019 o výške príspevkov v školách, v školských vých.-vzdel.
      zariadeniach a v školských účelových zariadeniach
11/  Návrh rozpočtu obce Báhoň na roky 2021, s výhľadom na roky 2022, 2023.
12/ Návrh na odpis miestneho poplatku – pohľadávky p. Stolárika D.
13/ A. Bušová – úprava nájmu pozemku za Lekárňou – č.498/1  
14/ A. Švorc a manž. – žiadosť o prenájom obecného majetku za lekárňou – č.498/1
15/ Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2021
16/ DSS Báhoň – žiadosť o stanovisko k zámeru výstavby soc. zariadení a adm. budovy
17/ Rôzne:
18/ Diskusia
19/ Záver

Starosta navrhol presunúť body programu, pri ktorých je potrebná 3/5 účasť  poslancov (body 4,5,6,13,14) na budúce zasadnutie OZ, ďalej navrhol presunúť na budúce zasadnutie bod 16 a doplniť program o nasledovné body:

11a/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Báhoň na rok 2021, s výhľadom na roky 2022 a 2023
17/ Vyradenie majetku ZŠ s MŠ Báhoň
18/ Návrh na odpis pohľadávky – Peter Granec
19/ Vstupná správa pre spracovanie PHSR na roky 2021-2027
20/ Určenie podmienok na prenájom obecných bytov
21/ Dodatok k nájomnej zmluve – Alena Mikušová – žiadosť o splátkový kalendár

Ďalšie body programu 17,18,19  sa posunú.

UZNESENIE č. 1/16/2020     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e  program 16. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni  po úprave.
Hlasovanie:
za:                    4 hlasy (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0


Bod 3/  Kontrola plnenia uznesení z 15.zasadnutia OZ:

UZNESENIE č. 1/15/2020     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v á l i l o  program 15. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni  po úprave.
UZNESENIE č. 2/15/2020
Obecné zastupiteľstvo v Báhone zobralo na vedomie kontrolu plnení  uznesení  z 13. a 14. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.07.2020 a 07.09.2020.
UZNESENIE č. 3/15/2020
Obecné zastupiteľstvo  s ch v á l i l o    uzatvorenie nájomnej zmluvy s Romanom Pethőom na prenájom časti obecného pozemku za účelom osadenia prenosnej garáže na ul. 1.mája 33, k.ú. Báhoň, parc.č. 24/2, o výmere 24 m2 s ročným nájmom 36 € s účinnosťou od 01.10.2020 na dobu neurčitú.
Prenájom sa uskutočňuje v zmysle § 9a, odst. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie : Nájomná zmluva s Romanom Pethőom bola uzatvorená.
UZNESENIE č. 4/15/2020
Obecné zastupiteľstvo s ch v á l i l o    uzatvorenie nájomnej zmluvy s Jánom Kročkom na prenájom obecného pozemku za účelom vjazdu na jeho pozemok, k.ú. Báhoň, parc.č. 94/16 o výmere 23 m2 s ročným nájmom 0,0332 €/m2/rok, t.j. 0,76 €/rok s účinnosťou od 01.10.2020 na dobu neurčitú.
Prenájom sa uskutočňuje v zmysle § 9a, odst. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie : Nájomná zmluva s Jánom Kročkom bola uzatvorená.
UZNESENIE č. 5/15/2020
Obecné zastupiteľstvo s ch v á l i l o   uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy s Darinou Ivanovou, bytom Mlynská 408/22,  Báhoň na obecný pozemok, parc.č. 495/10, k.ú. Báhoň, o výmere 24 m2, ktorá bola odčlenená z par.č. 495/4 geometrickým plánom č. G1-681/2020 zo dňa 4.9.2020 spracovateľom – Ing.Vladimír Haršány, geodet, Voderady 367, 91942    za finančnú úhradu 33 €/m2.
Predaj sa uskutočňuje v zmysle § 9a, odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie : Kúpno-predajná zmluva s Darinou Ivanovou  bola uzatvorená.
UZNESENIE č. 6/15/2020
Obecné zastupiteľstvo s ch v á l i l o    Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 30.8.2019 na predĺženie nájomnej zmluvy na obecný školský byt, ul. 1.mája 3 s Pavlom Strakom, bytom Kendice 186 s mesačným nájmom 72,59 € s účinnosťou od 01.09.2020 do 31.08.2021.
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie : Dodatok č. l k Zmluve o nájme s Pavlom Strakom bol uzatvorený.
UZNESENIE č. 7/15/2020
Obecné zastupiteľstvo  n e s ú h l a s i l o  s budúcou stavebnou činnosťou  v extraviláne na  pozemkoch  parc.č. 2423 a 2424 z dôvodu nerozširovania stavebnej zóny mimo zastavaného územia obce Báhoň.
Plnenie : Výpis z uznesenia bol zaslaný p. Petrovi Parajkovi, bytom Báhoň, Partizánska 9.
UZNESENIE č. 8/15/2020
Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s i l o  so zámennou zmluvou medzi Obcou Báhoň a Ing. Antonom Krčom, ktorej  predmetom je pozemok vo vlastníctve Obce Báhoň parc.č. 494/7, k.ú. Báhoň o výmere 39 m2 a pozemok vo vlastníctve Ing. Antona Krča, parc.č. 491/183, k.ú. Báhoň o výmere 39 m2. Nové rozdelenie parciel je zamerané podľa GP č. G1-G18/2020 zo dňa 07.08.2020 vyhotoveného Ing. Róbertom Sadloňom.
Zámena sa uskutočňuje v zmysle § 9a, odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie : Zámenná zmluva s Ing. Antonom Krčom bola uzatvorená.
UZNESENIE č. 9/15/2020
Obecné zastupiteľstvo   s ch v á l i l o   vymenovanie funkcionárov Krízového štábu obce Báhoň podľa prílohy.
Plnenie : Zmena funkcionárov KŠ  bola založená do materiálov Krízového štábu.
UZNESENIE č. 10/15/2020
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni, v zmysle ustanovenia § 11 bod 4 písm.a) zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších a v súlade s § 13 a nasl. Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 262 ods. 1 v spojení s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
schvaľuje
a)    prijatie návratnej finančnej výpomoci  (pôžičky) od Ministerstva financií Slovenskej republiky
Veriteľ:    Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefaničova 5,
817 82 Bratislava
    IČO: 00151742
Dlžník:            Obec Báhoň, SNP 65, 900 84 Báhoň
            IČO: 00304654
výška NFV:    39 571,00 € (slovom: tridsaťdeväťtisíc päťstosedemdesiatjeden  eur)
úroková sadzba:        bezúročná
splatnosť:    1. splátka vo výške 9 892,00 € do 31.10.2024
2. splátka vo výške 9 892,00 € do 31.10.2025
3. splátka vo výške 9 892,00 € do 31.10.2026
4. splátka vo výške 9 895,00 € do 31.10.2027
účel:                bežné a kapitálové výdavky
                                               s podmienkou čerpania      do 31.12.2020
b)rozpočtové opatrenie:
Zvýšenie príjmových finančných operácií o 39 571,00 €  - návratná finančná výpomoc
 (RK 514 002, KZ 20)
Zníženie bežných príjmov o 62 000,00 €  - daň z príjmov fyzických osôb
 (RK 111 003, KZ 41)
Zníženie kapitálových výdavkov o 23 000,00 € - rekonštrukcia a modernizácia stavieb
/ RK 41 01 110 717 002, KZ 41/
Plnenie : Návratná finančná výpomoc (pôžička) bola prijatá na účet obce dňa 16.10.2020.

UZNESENIE č. 2/16/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhone berie na vedomie kontrolu plnenia  uznesení
z 15. zasadnutia OZ  zo dňa 23.9.2020.
Hlasovanie:
za:                   4 hlasy  (podľa prezenčnej listiny)
proti:                0
zdržal sa:         0

Bod 7/
Návrh VZN č.2/2020 o miestnom poplatku za rozvoj sa predkladá na území Obce Báhoň po prvýkrát.
VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za rozvoj určuje sadzbu miestneho poplatku za rozvoj za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby na celom území obce podľa účelu stavby nasledovne:

účel vyžitia stavby    sadzba poplatku na m2
a) stavby na bývanie     10 EUR
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu    15 EUR
c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu    18 EUR
d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu  s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou    18 EUR
e) ostatné stavby    10 EUR


UZNESENIE č. 3/16/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za rozvoj s účinnosťou od 1.1.2021.
Hlasovanie:
za:                   4 hlasy  (podľa prezenčnej listiny)
proti:                0
zdržal sa:         0

Bod 8/
Spoločnosť AVE a.s., ktorá zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu v obci Báhoň,  pristúpila z dôvodu uzatvorenia skládky odpadov Červený Majer a zvýšených nákladov za vývoz na skládku vo vzdialenosti 70 km  k zvýšeniu cien vývozu a uloženia komunálneho odpadu. Cenový návrh sa odvíja od návrhu cien externých skládok pre rok 2021 nasledovne:

Kat. číslo odpadu     kateg.     Názov služby     Merná jednotka     Cena v € bez DPH     Cena v € s DPH
20 03 01     O     Zneškodnenie odpadu – zmesový komunálny odpad     t     55€     66€
20 03 07     O     Zneškodnenie odpadu - objemný odpad     t     60€     72€
20 03 08     O     Zneškodnenie odpadu - Drobný stavebný odpad     t     40€     48€
20 02 02 17 05 04     O     Zneškodnenie odpadu - Zemina a kamenivo     t     30€     36€
17 09 04     O     Zneškodnenie odpadu - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03     t     90€     108€


UZNESENIE č. 4/16/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e  úpravu cien spoločnosti AVE, a.s. pre rok 2021 za zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Báhoň.
Hlasovanie:
za:                   4 hlasy  (podľa prezenčnej listiny)
proti:                0
zdržal sa:         0

Bod 9/
Návrh VZN č.3/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady   
 a drobné stavebné odpady na r. 2021.
UZNESENIE č. 5/16/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e  VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021.
Hlasovanie:
za:                   4 hlasy  (podľa prezenčnej listiny)
proti:                0
zdržal sa:         0


Bod 10/
Návrh Dodatku č.1 k VZN č.2/2019 o výške príspevkov v školách, v školských vých.-vzdel.
zariadeniach a v školských účelových zariadeniach.
Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou sa určuje vo výške 15 €, čo predstavuje 15,29% zo sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa mesačne. Účinnosť dodatku je od 01.01.2021.
UZNESENIE č. 6/16/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e   Dodatok č. 1 k VZN č.2/2019 o výške príspevkov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach.
Hlasovanie:
za:                   4  hlasy  (podľa prezenčnej listiny)
proti:                0
zdržal sa:         0

Bod 11a/
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Báhoň na rok 2021, s výhľadom na roky 2022 a 2023:
Návrh rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 -2023 je spracovaný v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre a dostatočnom rozsahu.
Na základe uvedeného odporúčam poslancom obecného zastupiteľstva:
1. Návrh rozpočtu na rok 2021 schváliť
2. Návrh rozpočtu na roky 2022 –2023 zobrať na vedomie.
UZNESENIE č. 7a/16/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e  predložené stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Báhoň na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023.

Bod 11b/
Návrh rozpočtu obce Báhoň na rok 2021, s výhľadom na roky 2022-2023.
UZNESENIE č. 7b/16/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  rozpočet obce Báhoň na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023.
Hlasovanie:
za:                   4 hlasy (podľa prezenčnej listiny)
proti:                0
zdržal sa:         0

Bod 12/
Návrh na odpis miestneho poplatku – pohľadávky p. D. Stolárika. Menovaný sa v obci nezdržiava cca 10 rokov.
UZNESENIE č. 8/16/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  odpis pohľadávky obce Báhoň voči dlžníkovi Dušanovi Stolárikovi, trvalý pobyt  Štúrova 92/A, Modra v celkovej výške 18,26 €.
Hlasovanie:
za:                   4 hlasy  (podľa prezenčnej listiny)
proti:                0
zdržal sa:         0

Bod 15/
Ing. Balejčíková    -  Návrh  plánu  kontrolnej činnosti na 1.polrok 2021
UZNESENIE č. 9/16/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.
za:                   4 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                0
zdržal sa:         0

Bod 16 /  
DSS- žiadosť o stanovisko k zámeru výstavby soc. zariadení a adm. budovy-
Poslanci rozhodli   bod  presunúť na    ďalšie zasadnutie, stavebná komisia  musí najprv  zaujať stanovisko k uvedenej žiadosti.

Bod 17/  
Vyradenie majetku  ZŠ s MŠ Báhoň-  návrh sa  vyradenie dlhodobého majetku ( 2 nefunkčné plynové kotle).
UZNESENIE č. 10/16/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  vyradenie dlhodobého majetku v evidencii ZŠ s MŠ Báhoň
za:                   4 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                0
zdržal sa:         0

Bod 18/
Návrh na odpis pohľadávky – Peter Granec. Menovaný sa v obci Báhoň nezdržiava už viac rokov.
UZNESENIE č. 11/16/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  odpis pohľadávky obce Báhoň voči dlžníkovi Petrovi Grancovi, bytom Báhoň v celkovej výške 66 €.
Hlasovanie:
za:                   4 hlasy  (podľa prezenčnej listiny)
proti:                0
zdržal sa:         0

Bod 19/
Vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu PHSR Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021-2027. PHRSR MČK predstavuje nový spoločný dokument pre celé územie MČK, ktorý bude zároveň slúžiť aj ako rozvojový program pre jednotlivé obce mikroregiónu.
UZNESENIE č. 12/16/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  vstupnú správu pre spracovanie strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň (PHRSR MČK) na roky 2021-2027.
Hlasovanie:
za:                   4 hlasy  (podľa prezenčnej listiny)
proti:                0
zdržal sa:         0


Bod 20/
Určenie podmienok na prenájom obecných bytov.
UZNESENIE č. 13/16/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   u r č u j e, že majetok obce:
 -        byt č. 1 nachádzajúci sa na  1 poschodí stavby so súp. č.137, umiestnenej na pozemku registra C KN s parcelným č.95/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria  o výmere 3731 m2, k. ú. Báhoň, zapísané na LV č. 851, bude vždy prenajímaný pre učiteľov  Základnej školy s materskou školou v Báhoni, na zabezpečenie verejného záujmu obce, ktorým je poskytnutie možnosti ubytovania pre učiteľov a ich rodiny, ako forma benefitu pri výbere Základnej školy s materskou školou v Báhoni ako ich pôsobiska
-     byt č. 37 a 38 nachádzajúce sa na 1 poschodí stavby so súp. č. 361, vchod č. 13, umiestnenej na pozemku registra C KN s parcelným č.186/3, druh pozemku: zastavaná plocha  nádvoria  o výmere 765 m2, k. ú. Báhoň, zapísané na LV č. 915, budú vždy prenajímané pre lekárov s vlastnou ambulanciou na území obce Báhoň, na zabezpečenie verejného záujmu obce, ktorým je poskytnutie možnosti ubytovania pre lekára a jeho rodiny, ako forma benefitu pri výbere obce Báhoň ako ich pôsobiska  , alebo  budú prenajímané   pre učiteľov  Základnej školy s materskou školou v Báhoni, na zabezpečenie verejného záujmu obce, ktorým je poskytnutie možnosti ubytovania pre učiteľov a ich rodiny, ako forma benefitu pri výbere Základnej školy s materskou školou v Báhoni ako ich pôsobiska.
Konkrétnu formu prenájmu, konkrétneho nájomcu, výšku nájmu a ďalšie podmienky určí vždy osobitne obecné zastupiteľstvo, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
za:                   4 hlasy  (podľa prezenčnej listiny)
proti:                0
zdržal sa:         0

Bod 21/
Dodatok k nájomnej zmluve – Alena Mikušová, Babičkine jasličky Báhoň – žiadosť o splátkový kalendár.
V dôsledku pandémie COVID-19 bola prevádzka zariadenia obmedzená a z tohto dôvodu došlo aj k zníženiu príjmov prevádzky. Podlžnosť na nájomnom vo výške 1202,53 € bude menovaná splácať vo výške 100 € mesačne od 01.01.2021, pričom posledná splátka bude vo výške 102,53 €.
UZNESENIE č. 14/16/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  Dodatok č.2 k nájomnej zmluve (splátkový kalendár) uzatvorenej s Alenou Mikušovou na prenájom obecných priestorov za účelom prevádzkovania detských jasličiek na ul. 1.mája 2.
Hlasovanie:
za:                   4 hlasy  (podľa prezenčnej listiny)
proti:                0
zdržal sa:         0RÔZNE/

Pani Terézia Sládeková, bytom Báhoň, SNP 72 podala žiadosť o zrušenie časti dláždenia (parkoviska) pred jej rodinným domom z dôvodu, že nehnuteľnosť sa využíva ako rodinný dom. V minulosti bolo priestranstvo pred nehnuteľnosťou využívané na parkovanie pre zákazníkov pohostinstva. Žiadateľka prehlásila, že úpravu priestranstva pred jej rodinným domom si zrealizuje svojpomocne na vlastné náklady.  
Poslanci sa dohodli, že stavebná komisia vykoná obhliadku daného priestranstva a zaujme stanovisko


Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť.

zapisovateľka : Eva Lojová
starosta – Ing. Ivan Patoprstý

Overovatelia zápisnice :  
Ing. Adam Švorc
Miroslav Hrčka