Copyright 2023 - Obec Báhoň

UZNESENIE
z 15.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 23. 9  2020

UZNESENIE č. 1/15/2020     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e  program 15. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni  po úprave.

UZNESENIE č. 2/15/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhone berie na vedomie kontrolu plnení  uznesení
z 13. a 14. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.07.2020 a 07.09.2020.

UZNESENIE č. 3/15/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e    uzatvorenie nájomnej zmluvy s Romanom Pethőom na prenájom časti obecného pozemku za účelom osadenia prenosnej garáže na ul. 1.mája 33, k.ú. Báhoň, parc.č. 24/2, o výmere 24 m2 s ročným nájmom 36 € s účinnosťou od 01.10.2020 na dobu neurčitú.
Prenájom sa uskutočňuje v zmysle § 9a, odst. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

UZNESENIE č. 4/15/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e   uzatvorenie nájomnej zmluvy s Jánom Kročkom na prenájom obecného pozemku za účelom vjazdu na jeho pozemok, k.ú. Báhoň, parc.č. 94/16 o výmere 23 m2 s ročným nájmom 0,0332 €/m2/rok, t.j. 0,76 €/rok s účinnosťou od 01.10.2020 na dobu neurčitú.
Prenájom sa uskutočňuje v zmysle § 9a, odst. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

UZNESENIE č. 5/15/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e  uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy s Darinou Ivanovou, bytom Mlynská 408/22,  Báhoň na obecný pozemok, parc.č. 495/10, k.ú. Báhoň, o výmere 24 m2, ktorá bola odčlenená z par.č. 495/4 geometrický plánom č. G1-681/2020 zo dňa 4.9.2020 spracovateľom – Ing.Vladimír Haršány, geodet, Voderady 367, 91942    za finančnú úhradu 33 €/m2.
Predaj sa uskutočňuje v zmysle § 9a, odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

UZNESENIE č. 6/15/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e   Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 30.8.2019 na predĺženie nájomnej zmluvy na obecný školský byt, ul. 1.mája 3 s Pavlom Strakom, bytom Kendice 186 s ročným nájmom 72,59 € s účinnosťou od 01.09.2020 do 31.08.2021.
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

UZNESENIE č. 7/15/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  n e s ú h l a s í  s budúcou stavebnou činnosťou  v extraviláne na  pozemkoch  parc.č. 2423 a 2424 z dôvodu nerozširovania stavebnej zóny mimo zastavaného územia obce Báhoň.

UZNESENIE č. 8/15/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í  so zámennou zmluvou medzi Obcou Báhoň a Ing. Antonom Krčom, ktorej  predmetom je pozemok vo vlastníctve Obce Báhoň parc.č. 494/7, k.ú. Báhoň o výmere 39 m2 a pozemok vo vlastníctve Ing. Antona Krča, parc.č. 491/183, k.ú. Báhoň o výmere 39 m2. Nové rozdelenie parciel je zamerané podľa GP č. G1-G18/2020 zo dňa 07.08.2020 vyhotoveného Ing. Róbertom Sadloňom.
Zámena sa uskutočňuje v zmysle § 9a, odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

UZNESENIE č. 9/15/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  vymenovanie funkcionárov Krízového štábu obce Báhoň podľa prílohy.

UZNESENIE č. 10/15/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni, v zmysle ustanovenia § 11 bod 4 písm.a) zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších a v súlade s § 13 a nasl. Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 262 ods. 1 v spojení s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
schvaľuje
a)    prijatie návratnej finančnej výpomoci  (pôžičky) od Ministerstva financií Slovenskej republiky
Veriteľ:    Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefaničova 5,
817 82 Bratislava
    IČO: 00151742
Dlžník:            Obec Báhoň, SNP 65, 900 84 Báhoň
            IČO: 00304654
výška NFV:    39 571,00 € (slovom: tridsaťdeväťtisíc päťstosedemdesiatjeden  eur)
úroková sadzba:        bezúročná
splatnosť:    1. splátka vo výške 9 892,00 € do 31.10.2024
2. splátka vo výške 9 892,00 € do 31.10.2025
3. splátka vo výške 9 892,00 € do 31.10.2026
4. splátka vo výške 9 895,00 € do 31.10.2027
účel:                bežné a kapitálové výdavky
                                               s podmienkou čerpania      do 31.12.2020
b)rozpočtové opatrenie:
Zvýšenie príjmových finančných operácií o 39 571,00 €  - návratná finančná výpomoc
 (RK 513 002, KZ 40)
Zníženie bežných príjmov o 62 000,00 €  - daň z príjmov fyzických osôb
 (RK 111 003, KZ 41)
Zníženie kapitálových výdavkov o 23 000,00 € - rekonštrukcia a modernizácia stavieb
/ RK 41 01 110 717 002, KZ 41/

Ing. Ivan Patoprstý- starosta obce