Copyright 2022 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa  23. septembra 2020

Bod 1/ Otvorenie – zasadnutie otvoril starosta obce Ing. Ivan Patoprstý, privítal  prítomných  poslancov a hostí. Konštatoval, že zasadnutie s počtom prítomných poslancov 7  je uznášaniaschopné.
Prítomní poslanci :  M. Hrčka,  Ing. A. Švorc, Mgr. P. Haviernik, Ing. M. Mačayová,
                                 R. Vavrovič, Mgr. I. Krajčovičová, K. Hollá                                 

Bod 2/
Starosta určil zapisovateľku :  E. Lojová,
návrhová komisia : Mgr. Haviernik,  p. Hrčka           
overovatelia zápisnice:  Mgr. I. Krajčovičová, R. Vavrovič

Starosta obce predložil  poslancom návrh programu 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni:

l/   Otvorenie zasadnutia
2/   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/   Kontrola uznesenia z 13. a 14. zasadnutia OZ
4/   Žiadosť p. Pethőa Romana o prenájom obecného pozemku za bytovkou ul. 1. Mája č.33
5/   Žiadosť p. Ing. Kročku Jána o prenájom obecného pozemku za bytovkou ul. 1. Mája č.8
6/   Žiadosť p. Ivanovej o kúpu obecného pozemku na Mlynskej ul. č.8
7/   Žiadosť p. Mgr. Straku o prenájom obecného školského bytu, ul. 1. Mája č.3
8/   Žiadosť p. Parajku Petra o ÚPI  na pozemky parciel č. 2423 a 2424, k.ú. Báhoň
9/   Žiadosť p. Ing. Krča o zámenu pozemku na Mlynskej ulici s pozemkom vo vlastníctve
      Obce Báhoň, zámenná zmluva
10/ Vymenovanie funkcionárov KŠ obce Báhoň
11/ Rôzne
12/ Diskusia
13/ Záver


Starosta doporučil  doplniť program o bod :

Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) z Ministerstva financií SR. - / bod 11/.

Ďalšie body programu sa posunú.

l/   Otvorenie zasadnutia
2/   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/   Kontrola uznesenia z 13. a 14. zasadnutia OZ
4/   Žiadosť p. Pethőa Romana o prenájom obecného pozemku za bytovkou ul. 1. Mája č.33
5/   Žiadosť p. Ing. Kročku Jána o prenájom obecného pozemku za bytovkou ul. 1. Mája č.8
6/   Žiadosť p. Ivanovej o kúpu obecného pozemku na Mlynskej ul. č.8
7/   Žiadosť p. Mgr. Straku o prenájom obecného školského bytu, ul. 1. Mája č.3
8/   Žiadosť p. Parajku Petra o ÚPI  na pozemky parciel č. 2423 a 2424, k.ú. Báhoň
9/   Žiadosť p. Ing. Krča o zámenu pozemku na Mlynskej ulici s pozemkom vo vlastníctve
      Obce Báhoň, zámenná zmluva
10/ Vymenovanie funkcionárov KŠ obce Báhoň
11/ Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) z Ministerstva financií SR.
12/ Rôzne
13/ Diskusia
14/ Záver


UZNESENIE č. 1/15/2020     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e  program 15. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni  po úprave.
 
Hlasovanie:
za:                    7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0


Bod 3/  
Kontrola plnenia uznesení z 13. a 14.zasadnutia OZ:

č. 1/13/2020  - Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   schválilo  program 13. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni  po úprave.
č. 2/13/2020 - Obecné zastupiteľstvo v Báhone zobralo na vedomie kontrolu plnení  uznesení z 12. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 20.05.2020.
č. 3/13/2020 - Obecné zastupiteľstvo  schválilo uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom obecných priestorov na zdravotnom stredisku v Báhoni, parc. č. 498/3, súp. č. 139, o výmere 83 m2 s MDDr. Veronikou Kotekovou, bytom 1.mája 25, Báhoň s účinnosťou od 1.9.2020 na dobu neurčitú. Cena prenájmu 22 €/m2 je schválená do 31.12.2024.
Z dôvodu zmeny nájomcu z fyzickej osoby na právnickú osobu  Obecné zastupiteľstvo  uznesením č. 2/14/2020 zrušilo  toto uznesenie a schválilo nové uznesenie č. 3/14/2020 v znení:
„Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e    uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom obecných priestorov na zdravotnom stredisku v Báhoni, parc. č. 498/3, súp. č. 139, o výmere 83 m2 s fy ZUB a ZÚBOK  s.r.o  - MDDr. Veronikou Kotekovou, bytom 1.mája 25, Báhoň s účinnosťou od 1.9.2020 na dobu neurčitú. Cena prenájmu 22 €/m2 je schválená do 31.12.2024“. Splnené – nájomná zmluva s fy ZUB a ZÚBOK s.r.o. bola podpísaná.
č. 4/13/2020  - Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Báhoň s navýšením výdavkov o 25.000 € na údržbu Materskej školy v Báhoni. Splnené.
č. 5/13/2020 - Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu obce Báhoň s navýšením výdavkov v celkovej sume o 33.230 €. Splnené.
č. 6/13/2020 - Obecné zastupiteľstvo schválilo architektonicko-urbanistickú štúdiu „Malá vinica“ investorov Blažeja Feketeho a Jozefa Feketeho v k. ú. Báhoň, parc. č. 491/62 na skupinovú zástavbu nízkopodlažných objektov (rodinných domov).
č. 7/13/2020 - Obecné zastupiteľstvo   súhlasilo  s rozdelením pozemkov
parc. č. 2793 o výmere 1097 m2 a parc.č. 2794 o výmere 1105 m2 , vedených na LV č. 1939  k.ú. Báhoň, v zmysle §24 ods.3 písm. a) zákona NRSR č. 180/1995 Z. z.,  ktorých vlastníkom je Ján Kročka, bytom 1.mája 8, Báhoň. Pozemky budú rozdelené geometrickým plánom na polovice.
č. 8/13/2020 - Obecné zastupiteľstvo   súhlasilo so splátkovým kalendárom na daň z nehnuteľností na rok 2020 pre firmu Elektro Ľudib Báhoň na 18 mesiacov. Splnené – splátkový kalendár bol podpísaný a prevzatý predsedom Elektro Ľudibu p. Cichým.
č. 9/13/2020  - Obecné zastupiteľstvo   súhlasilo s výstavbou dvoch rodinných domov na parc. č. 533/3, 533/62  vedených na LV č. 973 s prístupovou komunikáciou z ulice A. Hlinku po predložení právoplatného územného konania na stavbu dvoch rodinných domov.
č. 10/13/2020 - Obecné zastupiteľstvo  schválilo  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020.

UZNESENIE č. 2/15/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhone berie na vedomie kontrolu plnení  uznesení
z 13. a 14. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.07.2020 a 07.09.2020.

Hlasovanie:
za:                   7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                0
zdržal sa:         0
 

Bod 4/

Žiadosť Romana Pethő o dlhodobý prenájom časti pozemku, parc.č. 24/2, nachádzajúceho sa za bytovkou na ul. 1.mája 33 o výmere 24 m2 pod prenosnú garáž.

Poslanci nemali výhrady k predloženej žiadosti a súhlasili s uzatvorením nájomnej zmluvy na pozemok pod prenosnou garážou.

UZNESENIE č. 3/15/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e    uzatvorenie nájomnej zmluvy s Romanom Pethőom na prenájom časti obecného pozemku za účelom osadenia prenosnej garáže na ul. 1.mája 33, k.ú. Báhoň, parc.č. 24/2, o výmere 24 m2 s ročným nájmom 36 € s účinnosťou od 01.10.2020 na dobu neurčitú.
Prenájom sa uskutočňuje v zmysle § 9a, odst. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

Hlasovanie:
za:                   7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                0
zdržal sa:         0


Bod 5/

Žiadosť Jána Kročku, bytom 1.mája 8 o dlhodobý prenájom obecného pozemku, parc.č. 94/16 o výmere 23 m2, ktorý sa nachádza za záhradou pri jeho rodinnom dome. Pozemok slúži ako prístupová cesta k jeho záhrade.

UZNESENIE č. 4/15/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e   uzatvorenie nájomnej zmluvy s Jánom Kročkom na prenájom obecného pozemku za účelom vjazdu na jeho pozemok, k.ú. Báhoň, parc.č. 94/16 o výmere 23 m2 s ročným nájmom 0,0332 €/m2/rok, t.j. 0,76 €/rok s účinnosťou od 01.10.2020 na dobu neurčitú.
Prenájom sa uskutočňuje v zmysle § 9a, odst. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

Hlasovanie:
za:                   7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                0
zdržal sa:         0


Bod 6/

Žiadosť p. Ivanovej o kúpu obecného pozemku na Mlynskej ul. č.408/22, k.ú. Báhoň, parc.č. 495/10 o rozlohe 24 m2 za účelom vjazdu na pozemok žiadateľky par.č. 491/54 z miestnej komunikácie a vytvorenia parkovacieho miesto pred jej rodinným domom.

UZNESENIE č. 5/15/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e  uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy s Darinou Ivanovou, bytom Mlynská 408/22,  Báhoň na obecný pozemok, parc.č. 495/10, k.ú. Báhoň, o výmere 24 m2, ktorá bola odčlenená z par.č. 495/4 geometrický plánom č. G1-681/2020 zo dňa 4.9.2020 spracovateľom – Ing.Vladimír Haršány, geodet, Voderady 367, 91942    za finančnú úhradu 33 €/m2.
Predaj sa uskutočňuje v zmysle § 9a, odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

Hlasovanie:
za:                   7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                0
zdržal sa:         0

Bod 7/

Žiadosť p. Mgr. Straku o predĺženie nájomnej zmluvy na  obecný školský byt, ul. 1.mája č.3. Zmluva bola uzavretá dňa 1.9.2019 na obdobie 1 roka do 31.8.2020.
Poslanci nemajú výhrady k predĺženiu nájomnej zmluvy.

UZNESENIE č. 6/15/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e   Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 30.8.2019 na predĺženie nájomnej zmluvy na obecný školský byt, ul. 1.mája 3 s Pavlom Strakom, bytom Kendice 186 s ročným nájmom 72,59 € s účinnosťou od 01.09.2020 do 31.08.2021.
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie:
za:                   7  hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                0
zdržal sa:         0
Bod 8/
Žiadosť p. Petra Parajku o ÚPI  na pozemky parciel č. 2422 a 2424, k.ú. Báhoň.
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s budúcou stavebnou činnosťou na parc. č. 2423 a 2424. Obecné zastupiteľstvo nepodporuje rozširovanie stavebnej zóny v extraviláne obce Báhoň.


UZNESENIE č. 7/15/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  n e s ú h l a s í  s budúcou stavebnou činnosťou  v extraviláne na  pozemkoch  parc.č. 2423 a 2424 z dôvodu nerozširovania stavebnej zóny mimo zastavaného územia obce Báhoň.

Hlasovanie:
za:                   6 hlasov
proti:                0
zdržal sa:         1 (Ing. A.Švorc)

Bod 9/
Žiadosť p. Ing. Krča o zámenu pozemku na Mlynskej ulici s pozemkom vo vlastníctve
Obce Báhoň – uzatvorenie zámennej zmluvy.

Obecné zastupiteľstvo nemá žiadne výhrady na zámenu obecného pozemku s pozemkom p. Ing. Antona Krča.

UZNESENIE č. 8/15/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í  so zámennou zmluvou medzi Obcou Báhoň a Ing. Antonom Krčom, ktorej  predmetom je pozemok vo vlastníctve Obce Báhoň parc.č. 494/7, k.ú. Báhoň o výmere 39 m2 a pozemok vo vlastníctve Ing. Antona Krča, parc.č. 491/183, k.ú. Báhoň o výmere 39 m2. Nové rozdelenie parciel je zamerané podľa GP č. G1-G18/2020 zo dňa 07.08.2020 vyhotoveného Ing. Róbertom Sadloňom.
Zámena sa uskutočňuje v zmysle § 9a, odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

Hlasovanie:
za:                   7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                0
zdržal sa:         0

Bod 10/
Vymenovanie funkcionárov Krízového štábu obce Báhoň.

UZNESENIE č. 9/15/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  vymenovanie funkcionárov Krízového štábu obce Báhoň podľa prílohy.

Hlasovanie:
za:                   7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                0
zdržal sa:         0

Bod 11/

Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) z Ministerstva financií SR.
P. Zuzana Masaryková predstavila poslancom ponuku z MF SR na finančnú výpomoc (bezúročnú pôžičku) vo výške 39 571,00 €  ako kompenzáciu výpadku príjmu z podielových daní spôsobeného pandémiou ochorenia COVID-19.  Pôžička bude splatná v 4. ročných splátkach od roku 2024.

UZNESENIE č. 10/15/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni, v zmysle ustanovenia § 11 bod 4 písm.a) zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších a v súlade s § 13 a nasl. Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 262 ods. 1 v spojení s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
schvaľuje
a)    prijatie návratnej finančnej výpomoci  (pôžičky) od Ministerstva financií Slovenskej republiky

Veriteľ:    Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefaničova 5,
817 82 Bratislava
    IČO: 00151742
Dlžník:            Obec Báhoň, SNP 65, 900 84 Báhoň
            IČO: 00304654
výška NFV:    39 571,00 € (slovom: tridsaťdeväťtisíc päťstosedemdesiatjeden  eur)
úroková sadzba:        bezúročná
splatnosť:    1. splátka vo výške 9 892,00 € do 31.10.2024
2. splátka vo výške 9 892,00 € do 31.10.2025
3. splátka vo výške 9 892,00 € do 31.10.2026
4. splátka vo výške 9 895,00 € do 31.10.2027
účel: bežné a kapitálové výdavky s podmienkou čerpania do 31.12.2020

b)rozpočtové opatrenie:

Zvýšenie príjmových finančných operácií o 39 571,00 €  - návratná finančná výpomoc
 (RK 513 002, KZ 40)
Zníženie bežných príjmov o 62 000,00 €  - daň z príjmov fyzických osôb
 (RK 111 003, KZ 41)
Zníženie kapitálových výdavkov o 23 000,00 € - rekonštrukcia a modernizácia stavieb
/ RK 41 01 110 717 002, KZ 41/

Hlasovanie:
za:                   7 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                0
zdržal sa:         0

RÔZNE/

Starosta informoval poslancov, že z dôvodu uzavretia skládky odpadov v Senci od 01.09.2020, ktorú blokovali aktivisti za životné prostredie, bude s účinnosťou od 26.09.2020 až do odvolania obmedzená prevádzka na zbernom dvore v Báhoni. Na zbernom dvore sa nebude odoberať objemný odpad a stavebná suť, ktoré sa ukladajú do veľkokapacitných kontajnerov.

Informácia o elektrickej prípojke na pozemok Stanislava Kročku.
Predmetná žiadosť p. Kročku bola prerokovaná s obecným právnikom JUDr. Mičunkom s výsledkom, že podľa zákona o energetike, je energetický podnik oprávnený zriaďovať aj na cudzích pozemkoch elektrické vedenia. Z tohto dôvodu nemáme možnosť zakázať vybudovanie el. prípojky na pozemku p. Kročku.

Ďalšie pripomienky prítomných:

R. Pethő z dôvodu bezpečnosti obci navrhol namontovať na križovatke pri Podholci zrkadlo, ktoré by monitorovalo príjazd vozidiel od stanice a možnosť osadenia semaforu pri vjazde do dediny v smere od Budmeríc. Ďalej navrhol namontovať na novom cintoríne načasované točky na vodu.
M. Hrčka –treba riešiť  akútny problém vjazdu vozidla p. Nováka na nový cintorín ako aj jeho parkovanie v areáli cintorína, ako aj užívanie obecného vodovodu na súkromné účely.
M. Hrčka – zistiť, kto vyviezol na Mlynskú ulicu veľké množstvo zeminy bez povolenia.
A.Švorc – treba riešiť zabezpečenie detského ihriska pri OÚ proti vandalom, ktorí ho v noci poškodzujú a znečisťujú fľašami od alkoholu, odpadkami a ohorkami cigariet.
Poslanci navrhli problém riešiť formou namontovania reflektorov, ohradením ihriska ako aj celkovú bezpečnostnú situáciu v obci riešiť kamerovým systémom.

Kontrolórka obce Ing. Balejčíková informovala poslancov, že kontroluje interné predpisy na OÚ. Správu o výsledku predloží na budúcom zasadnutí OZ.

P.Haviernik – najbližšie sedenie poslancov k vydaniu monografie obce bude 6.10.2020 o 19:00 hod na OÚ.

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť.

zapisovateľka : Eva Lojová                                 
starosta : Ing. Ivan Patoprstý, v.r.
Overovatelia zápisnice :  Mgr. Iveta Krajčovičová, Rudolf Vavrovič