Copyright 2022 - Obec Báhoň

UZNESENIE
z 14.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 7. septembra 2020

UZNESENIE č. 1/14/2020     /príloha zápisnice/    Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e  program 14. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva .  

UZNESENIE č. 2/14/2020     /príloha zápisnice/  Obecné zastupiteľstvo  r u š í   uznesenie č. 3/13/2020 zo dňa 15.7.2020.

UZNESENIE č. 3/14/2020     /príloha zápisnice/      Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e    uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom obecných priestorov na zdravotnom stredisku v Báhoni, parc. č. 498/3, súp. č. 139, o výmere 83 m2 s fy ZUB a ZÚBOK  s.r.o  - MDDr. Veronikou Kotekovou, bytom 1.mája 25, Báhoň s účinnosťou od 1.9.2020 na dobu neurčitú. Cena prenájmu 22 €/m2 je schválená do 31.12.2024.


Ing. Ivan Patoprstý- starosta obce