Copyright 2022 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 7. septembra 2020

Bod 1/ Otvorenie – zasadnutie otvoril starosta obce Ing. Ivan Patoprstý, privítal  prítomných  poslancov a hostí. Konštatoval, že zasadnutie s počtom prítomných poslancov 6  je uznášaniaschopné.
Prítomní poslanci :  M. Hrčka,  Ing. A. Švorc, Mgr. P. Haviernik, Ing. M. Mačayová,
 R. Vavrovič  ,  K. Hollá
Ospravedlnená :  Mgr. I. Krajčovičová

Bod 2/
Starosta určil zapisovateľku :  E. Lojová
návrhová komisia :                 Ing. M. Mačayová, R. Vavrovič, :            
overovatelia zápisnice:          Ing. A. Švorc, M. Hrčka

Starosta obce predložil  poslancom návrh programu 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni:

 l/   Otvorenie zasadnutia
2/   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/   Zrušenie uznesenia č.3/13/2020 zo dňa 15.7.2020 – NZ s MDDr. Kotekovou
4/   Nájomná zmluva s fy ZUB a ZÚBOK, s.r.o na Zdravotnom stredisku, MDDr. Koteková
5/ Rôzne:
6/ Diskusia
7/ Záver

UZNESENIE č. 1/14/2020     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e  program 14. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni  .
Hlasovanie: za: 6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:  0
zdržal sa:  0

Bod 3/  Zrušenie uznesenia č. 3/13/2020 zo dňa 15.7.2020- nájomná zmluva s MDDr. Kotekovou   z dôvodu zmeny názvu  zubnej ambulancie.
UZNESENIE č. 2/14/2020     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  r u š í   uznesenie č. 3/13/2020 zo dňa 15.7.2020
Hlasovanie: za: 6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 4/ Nájomná zmluva s fy ZUB a ZÚBOK s.r.o – MDDr. Koteková  predložila novú žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na priestory zubnej ambulancie na zdravotnom stredisku s účinnosťou od 1.9.2020.
UZNESENIE č. 3/14/2020     /príloha zápisnice/

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e    uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom obecných priestorov na zdravotnom stredisku v Báhoni, parc. č. 498/3, súp. č. 139, o výmere 83 m2 s fy ZUB a ZÚBOK  s.r.o  - MDDr. Veronikou Kotekovou, bytom 1.mája 25, Báhoň s účinnosťou od 1.9.2020 na dobu neurčitú. Cena prenájmu 22 €/m2 je schválená do 31.12.2024.
Hlasovanie: za: 6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                  0
zdržal sa:           0


Zapisovateľka: Eva Lojová
Ing. Ivan Patoprstý- starosta obce
Overovatelia zápisnice :  
Ing. Adam Švorc
Miroslav Hrčka