Copyright 2023 - Obec Báhoň

UZNESENIE
z 13.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15. júla 2020

UZNESENIE č. 1/13/2020     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e  program 13. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni  po úprave.

UZNESENIE č. 2/13/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhone berie na vedomie kontrolu plnení  uznesení z 12. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 20.05.2020.

UZNESENIE č. 3/13/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e    uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom obecných priestorov na zdravotnom stredisku v Báhoni, parc. č. 498/3, súp. č. 139, o výmere 83 m2 s MDDr. Veronikou Kotekovou, bytom 1.mája 25, Báhoň s účinnosťou od 1.9.2020 na dobu neurčitú. Cena prenájmu 22 €/m2 je schválená do 31.12.2024.

UZNESENIE č. 4/13/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e   úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Báhoň s navýšením výdavkov o 25.000 € na údržbu Materskej školy v Báhoni.

UZNESENIE č. 5/13/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e    úpravu rozpočtu obce Báhoň s navýšením výdavkov v celkovej sume o 33.230 €.

UZNESENIE č. 6/13/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e   architektonicko-urbanistickú štúdiu „Malá vinica“ investorov Blažeja Feketeho a Jozefa Feketeho v k. ú. Báhoň, parc. č. 491/76 na skupinovú zástavbu nízkopodlažných objektov (rodinných domov).

UZNESENIE č. 7/13/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í  s rozdelením pozemkov parc. č. 2793 o výmere 1097 m2 a parc.č. 2794 o výmere 1105 m2 , vedených na LV č. 1939  k.ú. Báhoň, v zmysle §24 ods.3 písm. a) zákona NRSR č. 180/1995 Z. z.,  ktorých vlastníkom je Ján Kročka, bytom 1.mája 8, Báhoň. Pozemky budú rozdelené geometrickým plánom na polovice.

UZNESENIE č. 8/13/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í  so splátkovým kalendárom na daň z nehnuteľností na rok 2020 pre firmu Elektro Ľudib Báhoň na 18 mesiacov.

UZNESENIE č. 9/13/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í  s výstavbou dvoch rodinných domov na parc. č. 533/3, 533/62  vedených na LV č. 973, s prístupovou komunikáciou z ulice A. Hlinku po predložení právoplatného územného konania na stavbu dvoch rodinných domov.

UZNESENIE č. 10/13/2020 /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020.


Ing. Ivan Patoprstý- starosta obce