Copyright 2022 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 11. marca 2020

Bod 1/ Otvorenie – zasadnutie otvoril starosta obce Ing. Ivan Patoprstý, privítal prítomných poslancov a hostí. Konštatoval, že zasadnutie s počtom prítomných poslancov 7 je uznášaniaschopné.
Prítomní poslanci : M. Hrčka, Ing. A. Švorc, Ing. M. Mačayová, Mgr. P. Haviernik,
 R. Vavrovič, K. Hollá, Mgr. I. Krajčovičová
Ospravedlnený z neúčasti 0.

Bod 2/
 Starosta určil zapisovateľku : E. Lojová, návrhová komisia : Mgr. P. Haviernik, K. Hollá
overovatelia zápisnice : Mgr. I. Krajčovičová, R. Vavrovič
Starosta obce predložil poslancom návrh programu x. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni a predniesol návrh uznesení:

Starosta obce predniesol návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni schvaľuje návrh programu 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni konaného dňa 11.3.2020 v znení:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia z 10. zasadnutia OZ
4. VZN č.1/2020 o určení šírky ochranného pásma pohrebiska
5. Návrh ÚKSUP-u na uzatvorenie nájomnej zmluvy na obecný pozemok parc.č. 3154
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2020
7. Rôzne: Kompostéty – 28.3.2020 od 10.00 hod. do 12.00 hod. areál PVD Báhoň
8. Žiadosť o schválenie otváracích hodín-Relaxačno-pohybové centrum „ SPOJKA“ Ul. SNP
9. Diskusia
10.  Záver

Hlasovanie: za: 7 hlasy (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0  
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni prijalo uznesenie č.1/11/2020, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

 Starosta predložil návrh na vypustenie bodu programu 8. vynechať tento bod nakoľko žiadosť o schválenie otváracích hodín nie nad rámec povolených hodín v zmysle čl.4 VZN č. 6/2008 o pravidlách povoľovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Báhoň.
Ďalej namiesto bodu 8 navrhol zaradiť do programu cenovú ponuku – na multifunkčné ihrisko na Školskej ul. Ako bod č. 9 bude Zrušenie VZN č. 5/2009 o zariadení opatrovateľskej služby zo dňa 16.12.2009 a jej dodatkov a VZN č. 4/2014 o opatrovateľskej službe zo dňa 17.12.2014. Následne bod 9 – diskusia bude bod 10 a Záver bod 11.

Starosta obce opätovne predniesol upravený návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni schvaľuje návrh programu 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni konaného dňa 11.13.2020 po úprave v znení:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ
3. Kontrola uznesenia z 10. zasadnutia OZ
4. VZN č.1/2020 o určení šírky ochranného pásma pohrebiska
5. Návrh ÚKSUP-u na uzatvorenie nájomnej zmluvy na obecný pozemok parc.č. 3154
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2020
7. Rôzne: Kompostéty – 28.3.2020 od 10.00 hod. do 12.00 hod. areál PVD Báhoň
8. Cenová ponuka- úprava umelého trávnika na multifunkčnom ihrisko na Školskej ul.
9.  Zrušenie VZN č. 5/2009 o zariadení opatrovateľskej služby zo dňa 16.12.2009 a jej dodatkov a VZN č. 4/2014 o opatrovateľskej službe zo dňa 17.12.2014.
10. Diskusia
11.  Záver

Hlasovanie: za: 7 hlasy (podľa prezenčnej listiny)
proti: 0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni prijalo uznesenie č.2/11/2019, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

K bodu 3/ - Kontrola plnenia uznesení:
 č. 1/10/2020 – splnené - OZ zobralo na vedomie kontrolu uznesení z 9. zasadnutia OZ;
č.2/10/2020 – splnené – OZ zvolilo za HK Mgr. Ivetu Balejčíkovú, s menovanou bola uzavretá pracovná zmluva.
č. 3/10/2020 – splnené - OZ schválilo vyradenie kníh z knižného fondu MĽK v Báhoni – knihy boli odovzdané do knižnice Základnej školy v Báhoni.
4/10/2020 – splnené – OZ schválilo pridelenie finančných prostriedkov na pedagogického asistenta v ZŠ na polovičný úväzok – 550€ - peniaze boli ZŠ zaslané na účet;
5/10/2020 – splnené - OZ schválilo ukončenie prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby v Báhoni, Potočná 13 k dátumu 29. 2. 2020. Žiadosť o zrušenie bola zaslaná BSK a následne starosta požiadal o výmaz z registra poskytovateľov sociálnej služby BSK.
6/10/2020 - splnené, alebo čiastočne – OZ schválilo firmu STEELCO, s.r.o. Hrobáková 24, Bratislava za dodávateľa predmetu zákazky „ Prístavba Hasičskej Zbrojnice Báhoň „s cenovou ponukou 97.062,60€ s DPH. Dodávateľovi bola zaslaná dňa 31.1.2020 objednávka č. 6/2020.
7/10/2020 – čiastočne - OZ schválilo uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom záhradky v ZO č. 513, s MDDR. Veronikou Kotekovou, bytom Báhoň, ul. l. mája 25 na obdobie od 1.3.2020 do 31.12.2029 s nájmom 0,10 €/m2/rok, t.j. 43,70 €/rok – zmluva s menovanou nebola ešte uzavretá nájomná zmluva z dôvodu doriešenia ukončenia nájomného vzťahu z predchádzajúcim nájomcom.
UZNESENIE č. 8/10/2020 – splnené – OZ súhlasilo so zverejnením zámeru prenájmu priestorov na zdr. stredisku s tým, že priestory sú určené na poskytovanie verejno-pospešných služieb pre občanov.

Starosta obce predniesol návrh uznesenia :
UZNESENIE č. 3/11/2020
Obecné zastupiteľstvo v Báhone berie na vedomie kontrolu plnení uznesení z 10. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.1.2020.
Hlasovanie: za: 7 hlasy (podľa prezenčnej listiny)
proti:  0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.3/11/2020, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

Bod 4/
Starosta obce informovala poslancov o zmene 1.1.2020 zákona č. 398/2019 Z. z. (ďalej aj len ako „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z.o pohrebníctve, pričom tento zákon priniesol niekoľko zmien . Medzi inými zmena je dôležitá zmena týkajúca sa ochranného pásma, (čl. I bod 30 novely, § 15 ods. 7 zákona o pohrebníctve). Doteraz bolo ochranné pásmo priamo zo zákona 50 m od hranice pozemku pohrebiska, pričom sa v ňom nesmeli povoľovať a ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom. Po zmene už bude mať obec oprávnenie ochranné pásmo pohrebiska ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, pričom v ňom určí:
• šírku ochranného pásma pohrebiska v rozsahu najviac 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska,
• pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom so zreteľom na pietny charakter pohrebiska,
• činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu.
Týmto sa umožnilo obciam individuálne určenie šírky ochranného pásma s prihliadnutím na miestne zvyklosti a špecifické podmienky v obci alebo s ohľadom na možné budúce rozšírenie pohrebiska. Súčasné ochranné pásmo v šírke 50 m zanikne; ochranné pásmo bude existovať len v prípade, že si tak obec určí vo všeobecne záväznom nariadení. Konkrétne zákonné ochranné pásmo podľa doterajšieho znenia zákona zaniká najneskôr 31. marca 2020, ak si obec všeobecne záväzným nariadením neustanoví inú šírku ochranného pásma pohrebiska skôr. Z tohto dôvodu starosta predložil do zastupiteľstva nové VZN o ochrannom pásme, ktoré je predkladané do OZ.

UZNESENIE č. 4/11/2020
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e VZN č. 1/2020 o určení šírky ochranného pásma pohrebiska, pravidiel umiestňovania a povoľovania budov a stavieb umiestňovaných v ochrannom pásme so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanovenia činností, vykonávanie ktorých v ochrannom pásme nie je možné počas pohrebu.
Hlasovanie: za: 7 hlasy (podľa prezenčnej listiny)
proti:  0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 4/11/2020, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

Bod 5/
Starosta informoval k návrh ÚKSUP-u na uzatvorenie nájomnej zmluvy na obecný pozemok, vedený na LV č. 1677, parc.č. 3154. Jedná sa o ornú pôdu parc.č. 3154 o výmere 1516 m2, ktorú obrába UKSUP za svojimi pozemkami za Školskou ulicou .

UZNESENIE č. 5/11/2020
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e uzatvorenie nájomnej zmluvy s ÚKSUP v Bratislave, Matúškova 21, Bratislava na obecný pozemok vedený na LV č.1677, druh pozemku - orná pôda, parc.č. 3154, výmere 1516 m2 s nájmom 15,34 €/ročne na dobu určitú od 2.1.2020 do 2.1.2025.
Starosta a obce predniesol návrh uznesenia :
Hlasovanie: za: 7 hlasy (podľa prezenčnej listiny)
proti:  0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 5/11/2020, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

Bod 6/
Hlavná kontrolórka Mgr. Iveta Balejčíková vysvetlila svoje návrhy na kontrolné činnosti v pláne kontrol na I. pol. 2020 a predložila ich na schválenie poslancom.

UZNESENIE č. 6/11/2020
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020.
Starosta a obce predniesol návrh uznesenia :
Hlasovanie: za: 7 hlasy (podľa prezenčnej listiny)
proti:  0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 6/11/2020, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

Bod 7/ Vydávanie kompostérov- Obec doteraz vydala občanom proti podpisu 495 kompostérov. Ostáva 155 kompostérov, ktoré si občania doteraz neprevzali. Dňa 25. marca 2020 / v stredu/ v čase od 16.00 do 18.00 hod. sa budú opäť vydávať kompostéry v areáli PVD Báhoň.

Bod 8/ Kristína Zemčíková, bytom Báhoň, ul. SNP 10 oznámila na OÚ, že od 16.3.2020 otvára v Báhoni na adrese SNP 68 Relaxačno-pohybové centrum „ SPOJKA“.
Otváracie hodiny Pondelok – piatok od 9.00- 21.00 hod
 Sobota - nedeľa od 10.00- 21.00 hod

Bod 9/ Starosta informoval, že z dôvodu vzniknutej situácie, nezáujmu o zariadenie a následne zrušenia ZOS v Báhoni, je opodstatnené aj zrušenie prislúchajúcich VZN.

UZNESENIE č. 7/11/2020
Obecné zastupiteľstvo r u š í VZN č. 5/2009 o ZOS vrátane platných dodatkov.
Hlasovanie: za: 7 hlasy (podľa prezenčnej listiny)
proti:  0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 7/11/2020, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

Bod 10
UZNESENIE č. 8/11/2020
Obecné zastupiteľstvo r u š í VZN č. 4/2014 o opatrovateľskej službe.
Hlasovanie: za: 7 hlasy (podľa prezenčnej listiny)
proti:  0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 8/11/2020, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

Bod 11/ Cenová ponuka – údržba umelého trávnika
Ponuku predložila firma ENGO s.r.o., Bulharská 35, Trnava s cenovou ponukou 2406 €.
V cene je zarátaná kompletná údržba trávnika a SBR granulát.

UZNESENIE č. 9/11/2020
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Firmu ENGO s.r.o., Bulharská 35, 917 01 Trnava za dodávateľa prác „ Údržba umelého trávnika“ s cenovou ponukou 2406 €.
Hlasovanie: za: 7 hlasy (podľa prezenčnej listiny)
proti:  0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 9/11/2020, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

Rôzne /
Petícia občanov Lipovej ulice- občania sa sťažovali na stálu premávku áut a zlý stav vozovky. Vzniknutú situáciu žiadajú vyriešiť formou vybudovania chodníkov, obmedzenia rýchlosti, zákazu státia automobilov, jednosmernú cestu od stanice. Komisia výstavby urobí obhliadku a navrhne riešenie.

Žiadosť o zámenu a odkúpenie pozemku- Rastislav Granec, Kukučínova 10, Trnava.
Menovaný podal žiadosť o zámenu a odkúpenie obecného pozemku LV č.1086, č.p. 553/66, ktorá nie je vedená v evidencii KÚ. Žiadateľ je vlastníkom časti pozemku LV č.2030 parc.č. 3014 a žiada o jeho zámenu za obecný pozemok.

UZNESENIE č. 10/11/2020
Obecné zastupiteľstvo n e s ú h l a s í so zámenou pozemku parc.č. 3014, LV 2030 , ktorý je vo vlastníctve Mgr. art.Rastislava Granca za obecný pozemok.
Hlasovanie: za: 7 hlasy (podľa prezenčnej listiny)
proti:  0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 10/11/2020, ktoré tvorí prílohu zápisnice.


K opätovnému prerokovaniu prípadného odpredaja pozemku je potrebné predložiť novú žiadosť so správnymi číslami parciel a doložiť aktuálny Geometrický plán, ktorý dá vypracovať žiadateľ na vlastné náklady.

Vojtech Urbanovič a Elena Urbanovičová, Báhoň, Cintorínska 6 - žiadosť o stanovisko k výstavbe rodinných domov na pozemku parc.č. 533 na ul. A. Hlinku č. 1 – záhrada pri potoku. Komisia výstavby spolu so Stavebným úradom Budmerice v zastúpení Mgr. Bejdákovou urobí obhliadku prístupovej cesty na A. Hlinku k uvedeným pozemkom a vyjadrí sa k žiadosti.

Riešenie zámeny pozemku na novom cintoríne s p. Novákovou - návrh zámennej zmluvy bol p. Novákovej osobne odovzdaný 2 krát ( r. 2018 aj 2019) Menovaná zmluvu nepodpísala ani sa k nej písomne nevyjadrila. Obec zašle zámennú zmluvu menovanej poštou s termínom 5 dní na podpísanie. V prípade, že zmluvu nepodpíše, obecné zastupiteľstvo prehodnotí ďalší postup v tejto veci.


Na záver poďakoval starosta prítomným za účasť.

Začiatok zasadnutia OZ : 18,05 hod.
Ukončené zasadnutie OZ : 20,00 hod.

zapisovateľka : Eva Lojová
starosta – Ing. Ivan Patoprstý, vl.r.

Návrhová komisia: Katarína Hollá, Mgr. Pavol Haviernik
overovatelia zápisnice : Mgr. I. Krajčovičová, R. Vavrovič