Copyright 2022 - Obec Báhoň

UZNESENIA
Obecného zastupiteľstva v Báhoni z 10. zasadnutia , konaného dňa 29.01.2020

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

UZNESENIE č. 1/10/2020
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z 9. zasadnutia OZ.

UZNESENIE č.2/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni v o l í do funkcie hlavného kontrolóra obce Báhoň Mgr. Ivetu Balejčíkovú, bytom Bratislava, Osuského 44/1630 s pracovným úväzkom 20% s nástupom od 1.2.2020 . / zvolila 3/5 väčšina poslancov/

UZNESENIE č. 3/10/2020
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e vyradenie kníh z knižného fondu MĽK v Báhoni podľa priloženého zoznamu./ jednohlasne schválené/

UZNESENIE č. 4/10/2020
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e pridelenie finančných prostiedkov na pedagogického asistenta v ZŠ na polovičný úväzok – 550€/ mesačne na obdobie január-august 2020.
/ jednohlasne schválené/

UZNESENIE č. 5/10/2020
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e ukončenie prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby v Báhoni, Potočná 13 k dátumu 29. 2. 2020.
/jednohlasne schválila 3/5 väčšina poslancov/.

UZNESENIE č. 6/10/2020
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e firmu STEELCO, s.r.o Hrobáková 24, Bratislava za dodávateľa predmetu zákazky „ Prístavba Hasičskej Zbrojnice Báhoň „s cenovou ponukou 97.062,60€ s DPH.
/ jednohlasne schválené/

UZNESENIE č. 7/10/2020
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s uzatvorením nájomnej zmluvy na prenájom záhradky v ZO č. 513, parc.č.513/135 o výmere 437 m2, vedená na LV č. 851 s MDDR. Veronikou Kotekovou, bytom Báhoň, ul. l.mája 25 na obdobie od 1.3.2020 do 31.12.2029 s nájmom 0,10 €/m2/rok, t.j. 43,70 €/rok
/jednohlasne schválené/

UZNESENIE č. 8/10/2020
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í so zverejnením zámeru prenájmu priestorov na zdr. stredisku s tým, že priestory sú určené na poskytovanie verejno-pospešných služieb pre občanov. / schválené jednohlasne/


Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce