Copyright 2022 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 29.01.2020

Bod 1/ Otvorenie – zasadnutie otvoril starosta obce Ing. Ivan Patoprstý, privítal  prítomných  poslancov a hostí.
Prítomní poslanci : M. Hrčka,  Ing. A. Švorc, Ing. M. Mačayová, Mgr. P. Haviernik, R. Vavrovič
Ospravedlnení: K. Hollá,  Mgr. I. Krajčovičová

Bod 2/ Starosta určil zapisovateľku :  E. Lojová
overovateľov zápisnice :  Ing. M. Mačayová, M. Hrčka
Program bol doplnený  a schválený  o body:
Bod 11 / ukončenie prevádzky kaderníctva „SINI“
Bod 12/  zverejnenie zámeru prenájmu  priestorov na zdr. stredisku

Bod 3/ Kontrola uznesenia z 9. zasadnutia OZ- prečítal P. Haviernik
UZNESENIE č. 1/10/2020
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  na  v e d o m i e  kontrolu uznesenia z 9. zasadnutia OZ.

K uzneseniu č.2/9/2019 sa vyjadril občan obce p. Š. Gubáni – uviedol že neplatenie miestnych daní a poplatkov nebolo úmyselné, ale z dôvodu problémov vo firme. Záhradku, na ktorú nemal doteraz žiadnu nájomnú zmluvu zveľadoval a udržiaval ju.
OZ trvá na dodržaní uznesenia č. 2/9/2019 zo dňa 12.12.2019, kde nesúhlasí s uzatvorením Nájomnej zmluvy s menovaným.

Bod 4/ Voľba kontrolóra obce-
Na vyhlásenie voľby hlavného kontrolora sa prihlásil do termínu 15.1.2020 jeden uchádzač-
Mgr. Iveta Balejčíková, bytom Bratislava, Osuského 44/1630, ktorá predložila všetky potrebné doklady, aby bola zaradená do voľby kontrolóra. Voľbu riadila predsedkyňa volebnej komisie Mgr. Mačayová :
V 1. kole voľby kontrolóra hlasovali poslanci tajným hlasovaním -  zakrúžkovaním  poradového čísla uchádzača na hlasovacom lístku. Hlasovacie lístky následne vložili do urny na hlasovanie.  Sčítaním hlasov bolo zistené, že za kandidátku s poradovým č. 1- Mgr. Ivetu Balejčíkovú hlasovalo 5 poslancov – čo je 3/5 väčšina všetkých poslancov.
UZNESENIE č.2/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  v o l í  do funkcie hlavného kontrolóra obce Báhoň Mgr. Ivetu Balejčíkovú, bytom Bratislava, Osuského 44/1630 s pracovným  úväzkom 20%  s nástupom od 1.2.2020 . / zvolila 3/5 väčšina poslancov/

Bod 5/Návrh na vyradenie kníh z knižného fondu MĽK Báhoň- podľa prílohy.
Pracovník MĽK  Peter Sokol predložil písomný návh na vyradenie starých opotrebovaných a zastaralých kníh v MĽK
Poslanci navrhli prekontrolovať vyradené knihy a prípadne niektoré posunúť do  knižnice  ZŠ Báhoň, alebo do knižných boxov .

UZNESENIE č. 3/10/2020
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  vyradenie kníh z knižného fondu MĽK v Báhoni podľa priloženého zoznamu./ jednohlasne schválené/
Bod 6/ Ján Kročka- žiadosť o odpredaj časti pozemku parc.č. 94/1-
Menovaný žiada odkúpiť časť pozemku za rodinným domom o výmere cca 20m2. Poslanci predbežne súhlasia s odpredajom časti pozemku.  Konečný súhlas  s kúpnou zmluvou  bude až po predložení aktuálneho geometrického  plánu, ktorý si dá žiadateľ vyhotoviť na vlastné náklady, kde bude  uvedené nové parc.číslo predmetného pozemku, ako aj presná výmera pozemku.

Bod 7/ Žiadosť ZŠ s MŠ  o pridelenie fin. prostriedkov na pedagogického asistenta-
na pokrytie mzdových nákladov - polovičný úväzok – 550 € /mesačne (na obdobie január- august 2020)

UZNESENIE č. 4/10/2020
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  pridelenie finančných prostiedkov na pedagogického asistenta v ZŠ na polovičný úväzok – 550€/ mesačne na obdobie  január-august 2020.
/ jednohlasne schválené/

Bod 6/- Zrušenie činnosti ZOS Báhoň-
Vedúca zariadenia Mgr. Zemčíková informovala poslancov o situácii v ZOS. Nie je dostatok klientov a ani opatrovateliek. Na inzerát v Pezinsku sa neprihlásil žiaden klient ani opatrovateľka do pracovného pomeru.

 K 31.1.2020 zostanú v ZOS len 2-3 klienti. Poslanci rozhodli prevádzku ZOS zrušiť. Žiadosť o zrušenie ZOS Báhoň musí byť podaná na BSK dňa 30.1.2020. Starosta osobne  podá žiadosť o výmaz z registra poskytovateľov sociálnej služby na BSK dňa 30.1.2020.

UZNESENIE č. 5/10/2020
Obecné zastupiteľstvo     s ch v a ľ u j e   ukončenie  prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby  v Báhoni, Potočná 13  k dátumu 29. 2. 2020.
/jednohlasne schválila 3/5 väčšina poslancov/.

Bod 9/ Výberové konanie – Prístavba hasičskej zbrojnice Báhoň
Do výberového konania zaslali cenovú ponuku 3 firmy.
Cenové ponuky:
1.    KOVOUNI-BA, s.r.o, Staviteľská 7528, Bratislava                                               101106,88 € bez DPH                                                                                                  20221,37 € 20% DPH                                                                                                                 121328,26 € s DPH
2.    POS-STAV spol. s r.o., Nádražná 36, Ivánka pri Dunaji
117988,28 € bez DPH
23597,66 € 20 %DPH
141585,94 € s DPH
3.    STEELCO, s.r.o., Hrobákova 24, Bratislava                                                                    80885,50 € bez DPH                                                                                                 16177,10 € 20 % DPH                                                                                                  97062,60 € s DPH
Na základe predložených ponúk komisia vybrala firmu STEELCO s.r.o., Hrobákova 24,  BratislavaUZNESENIE č. 6/10/2020
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  firmu STEELCO, s.r.o Hrobáková 24, Bratislava za dodávateľa predmetu zákazky „ Prístavba Hasičskej Zbrojnice Báhoň „s cenovou ponukou 97.062,60€ s DPH.
/ jednohlasne schválené/

Bod 10/ Žiadosť o prenájom pozemku v ZO č. 513- MDDR. Koteková Veronika.
Menovaná mala podanú žiadosť na prenájom záhradky v ZO 513 od roku 2018.
UZNESENIE č. 7/10/2020
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s uzatvorením nájomnej zmluvy na prenájom záhradky v ZO č. 513, parc.č.513/135 o výmere 437 m2, vedená na LV č. 851 s MDDR. Veronikou Kotekovou, bytom Báhoň, ul. l.mája 25 na obdobie od 1.3.2020 do 31.12.2029 s nájmom 0,10 €/m2/rok, t.j. 43,70 €/rok
/jednohlasne schválené/

Bod  11/ Ukončenie prevádzky Kaderníctvo SINI, Cintorínska 40, Báhoň  ku dňu 1.2.2020.
Ohlásenie ukončenia prevádzky poslanci zobrali na vedomie.

Bod  12/ Zverejnenie zámeru prenájmu priestorov na zdr. stredisku / po ukončení prevádzky FITKA/.  Priestory budú určené na poskytovanie verejno-prospešných služieb pre občanov.
UZNESENIE č. 8/10/2020
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  so zverejnením zámeru prenájmu priestorov na zdr. stredisku s tým, že priestory sú určené na poskytovanie verejno-pospešných služieb pre občanov. / schválené jednohlasne/

Rôzne/
Stavebná komisie sa stretne dňa 7.2.2020 o 16.00 a vykonáhu obhliadku pozemkov a prejedná podané návrhy:
-Vojtech  Urbanovič, Cintorínska 6 ,   Báhoň/ výstavba RD/
-Ing. Ján Kubančák /zástupca vlastníkov BD / –návrh na jednanie o prevode pozemku pod byt. domom, ul. l.mája 155/34.

Na záver poďakoval starosta prítomným za účasť.


zapisovateľka : Eva Lojová                               
starosta – Ing. Ivan Patoprstý

overovatelia zápisnice :
Ing. M. Mačayová, M. Hrčka