Copyright 2022 - Obec Báhoň

UZNESENIA  
Obecného zastupiteľstva v Báhoni   zo   9.  zasadnutia , konaného dňa 12. decembra  2019

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

UZNESENIE č. 1/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  na  v e d o m i e  kontrolu uznesenia z 8. zasadnutia OZ.

UZNESENIE č. 2/9/2019
Obecné zastupiteľstvo   n e s ú h l a s í   s    uzatvorením nájomnej zmluvy na  parc. č. 513/135 so Štefanom Gubánim ml., nakoľko menovaný má voči obci podlžnosti na miestnych daniach a poplatkoch.   /jednohlasne/

UZNESENIE č. 3/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  s uzatvorením nájomnej zmluvy  na  parc.č. 513/145, výmera 373 m2, vedenú na LV č. 851 na meno Lýdia Mačayová, bytom Báhoň  SNP 79 na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2029 s  nájmom 0,10 €/m2/rok, t.j. 37,30 €/rok /jednohlasne/

UZNESENIE č. 4/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  s uzatvorením  nájomnej zmluvy  na  parc.č. 513/139, výmera 400 m2, vedenú na LV č. 851 na meno Anna Brichtová, bytom Báhoň  Lipová 22 na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2029 s  nájmom 0,10 €/m2/rok, t.j. 40 €/rok. /jednohlasne/

UZNESENIE č. 5/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  s uzatvorením  nájomnej zmluvy parc.č. 513/149, výmera 282 m2, vedenú na LV č. 851 na meno Roman Baláž, bytom Báhoň   na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2029 s  nájmom 0,10 €/m2/rok, t.j. 28,20 €/rok.  /jednohlasne/

UZNESENIE č. 6/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  s predĺžením nájomnych  zmlúv v ZO 513  na záhradky formou dodatku k nájomnej zmluve na dobu od 1.1.2020 do 31.12.2029 s nezmeneným nájmom 0,10 €/m2/rok nájomcom:
Parc.č. 513/152 Ladislav Petho ml.,
Parc.č. 513/153 Holešová Monika,
Parc.č. 513/131 Hrčka Jaroslav,
Parc.č. 513/132 Brichta Roman RNDr.,
Parc.č. 513/133 Klimo Jozef,
Parc.č. 513/134 Ongerová Nikola,
Parc.č. 513/137 Kovanič Milan,
Parc.č. 513/138 Jantovič Michal,
Parc.č. 513/140 Granec Štefan,
Parc.č. 513/141 Gažo Juraj,
Parc.č. 513/142 Šuplata Jarolím,
Parc.č. 513/143 Gažo juraj Ing.,
Parc.č. 513/144 Roziakova Andrea,
Parc.č. 513/146 Korbelič Jozef,
Parc.č. 513/147 Dušanič Jozef,
Parc.č. 513/148 Švorcová Katarína,
Parc.č.513/150,151 Grúsová Ľubica. /jednohlasne/

UZNESENIE č. 7/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  s predĺžením nájomnej zmluvy s Tiborom Bystrickým, bytom Báhoň, Školská 31 na nebyt. priestor – garáž v objekte ZŠ za finančnú úhradu 100€/rok s účinnosťou od 1.1.2020 do 31.12.2024.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 8/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  s predĺžením nájomnej zmluvy s Bohumilom Rakúsom, bytom Báhoň, Školská 31 na nebyt. priestor – garáž v objekte ZŠ za finančnú úhradu 100€/rok s účinnosťou od 1.1.2020 do 31.12.2024.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 9/9/2019
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í  s predĺžením nájomnej zmluvy s MUDr. Marianom Machatom na priestory zubnej ambulancie na dobu od 1.1.2020-31.12.2024 s ročným nájmom   22€/m2/ročne. / jednohlasne/

UZNESENIE č. 10/9/2019
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í  s predĺžením nájomnej zmluvy s MUDr. Drahoslavou Štibrányovou  na priestory  ambulancie obvodného lekára na dobu od 1.1.2020-31.12.2024 s ročným nájmom  22€/m2/ročne  /jednohlasne/

UZNESENIE č. 11/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í   s predĺžením nájomnej zmluvy s Martinou Almášiovou na nebytové priestory na zdr. stredisku na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2024 s nájmom 22€/m2/ročne  . /jednohlasne/

UZNESENIE č. 12/9/2019
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í   s predĺžením nájomnej zmluvy s J. Hrčkovou a J. Hromekovou  na nebytové priestory na zdr. stredisku na obdobei od 1.1.2020 do 31.12.2024 s nájmom 22€/m2/ročne  /jednohlasne/

UZNESENIE č. 13/9/2019
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í   s predĺžením nájomnej zmluvy s J. Jankovou   na nebytové  priestory na zdr. stredisku na obdobie  od 1.1.2020 do 31.12.2024 s nájmom  22€/m2/ročne  /jednohlasne/

UZNESENIE č. 14/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í   s  ukončením nájmu s Mgr. J. Fundárkovou na   nebytové priestory na zdr. stredisku  dátumu 31.12.2019 dohodou. /jednohlasne/

UZNESENIE č. 15/9/2019
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í  s predĺžením nájomnej zmluvy so Štefanom Buchtom, bytom Družstevná 6/A, Báhoň na časť pozemku parc.č.3117 o výmere 90 m2  na dobu od 1.1.2020 do 31.12.2024  s ročným nájmom 2,99 €/rok.  /jednohlasne/
UZNESENIE č. 16/9/2019
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í  s predĺžením nájomnej zmluvy s Vladimírom Chytilom , bytom Družstevná 7/A, Báhoň na časť pozemku parc.č.3117 o výmerev 57,75 m2 na dobu od 1.1.2020 do 31.12.2024 s ročným nájmom  1,92 €/rok. /jednohlasne/

UZNESENIE č. 17/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  navýšenie finančných prostriedkov pre originálne kompetencie ZŠ s MŠ Báhoň o finančnú čiastku 9,5 tis€.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 18/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  úhradu faktúry za práce naviac k objednávke č.10/2019 s firmou Zámočníctvo Granec, s.r.o., Cífer vystavenej dňa 8.4.2019 na vybudovanie prístrešku na Novom cintoríne vo výške 7.024,80 € s DPH.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 18/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Dodatok č. 5 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO, DSO a iného odpadu v obci Báhoň zo dňa 21.9.2010 uzatvorenej s firmou AVE SK OH, s.r.o. Bratislava na vývoz odpadu v našej obci. /jednohlasne/

UZNESENIE č. 19/9/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020.
/hlasovania sa zdržala Mgr. I. Krajčovičová, za hlasovali K.Hollá, Ing. A. Švorc, Mgr. M.Mačayová, Mgr. P. Haviernik, M.Hrčka/

UZNESENIE č. 20/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  p o v e r u j e  starostu písomne vyzvať všetkých podnikateľov v obci na prehodnotenie množstva a velkosti zberových nádob a  zákaz vývozu odpadu z prevádzky na zberový dvor v Báhoni – dodržiavanie VZN o dani a miestnych poplatkoch  bod 5/.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 21/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   Personálne obsadenie funkcie a zložiek Obecného úradu  v Báhoni s  platnosťou od 1.1.2020./jednohlasne/

UZNESENIE č. 22/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Rozpočet obce Báhoň na rok 2020 s výhľadom na  roky 2021, 2022. /jednohlasne/

UZNESENIE č. 23/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  pozemky na náhradnú výsadbu drevín pri povolenom výrube drevín nasledovne:
1.    Pozemok na ul. SNP, Báhoň – verejné priestranstvo pred OU, parc.č.  214/1 – zastavaná plocha a nádvorie a parc.č. 50/1 – zastavaná plocha a nádvorie
2.    Pozemok – poľná cesta z Báhoňa do Jarnej, parc.č. 3151 – ostatná plocha a parc.č. 3153 – Ostatná plocha
3.    Pozemok tzv. „Čerešňová alej“ – smerujúca od Družstevnej ulice do chotára, parc.č. 3076 – ostatná plocha a parc.č. 3081 – ostatná plocha.
UZNESENIE č. 24/9/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í    s    vyradením  drobného dlhodobého  majetku ZŠ s MŠ Báhoň podľa príllohy . /jednohlasne/

UZNESENIE č. 25/9/2019
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   v zmysle §18 a odst. 2 zákona SR NR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  v y h l a s u j e   voľbu kontrolóra obce , ktorá sa uskutoční dňa 29.1.2020 na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Báhoni.
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e
1.     Pracovný úväzok HK obce Báhoň v rozsahu 0,2 úväzku základného pracovnéh času
2.    Vyhlásenie voľby HK obce Báhoň a náležitosti prihlášky podľa Prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia
3.    Postup voľby HK obce Báhoň podľa Prílohy č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia
4.    Komisiu pre prípravu a priebeh volieb HK obce Báhoň v zložení : Katarína Hollá, Mgr. Monika Mačayová, Mgr. Iveta Krajčovičová.

/ jednohlasne/

Ing. Ivan  Patoprstý
starosta obce