Copyright 2022 - Obec Báhoň

UZNESENIA
Obecného zastupiteľstva v Báhoni z 6. zasadnutia , konaného dňa 14.8.2019

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:


UZNESENIE č. 1/6/2019
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z 5. zasadnutia OZ.

UZNESENIE č. 2/6/2019
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e otváracie hodiny v prevádzke Pizzeria UNO na Ul. l.mája 15 , Báhoň od 1.8.2019 nasledovne :
Pondelok - zatvorené
Utorok až sobota 16-22 hod.
Nedeľa - zatvorené
/schválené jednohlasne/

UZNESENIE č. 3/6/2019
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e otváracie hodiny v Drogérii Silvia, ul. l.mája 28 od 23.7.2019 nasledovne:
Pondelok až piatok 7.30-12.00 13.00-17.00
Sobota 7.00-12.00
/ schválené jednohlasne/

UZNESENIE č. 4/6/2019
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e VZN obce Báhoň č. 2/2019 o výške príspevkov v školách, školských a výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach.
/ schválené jednohlasne/

UZNESENIE č. 5/6/2019
-    Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e úpravu rozpočtu č. 5/2019 – čerpanie z Rezervného fondu na:
-    Nákup služobného osobného auta 10.000€
-    Stavba hasičskej zbrojnice 10.000€
-    Spevnené plochy pri cintoríne 20.000€
-    Dom smútku, osvetlenie 20.000€
-    Rekonštrukcia školského bytu 7.000€
/schválené jednohlasne/

UZNESENIE č. 6/6/2019
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Komunitný plán sociálnych služieb obce Báhoň na roky 2019-2023 / v prílohe/
/jednohlasne schválené/


UZNESENIE č. 7/6/2019
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e uzatvorenie kúpno predajnej zmluvy s Janou Kozákovou bytom Bratislava, Adámiho 24 na na odkúpenie dvoch obecných pozemkov v k.ú. Báhoň, a to
-    parc.č. 214/26, výmera 48 m2, druh pozemku zastavané plochy, ktorá bola odčlenená GP č. 0201/2019 zo dňa 7.1.2019 firmou Geometrix sro, Za farou 8, Bratislava z parc.č. 214/3 za finančnú uhradu 33€/m2 a
-    parc.č. 513/229, výmera 41 m2, druh pozemku zastavané plochy, ktorá bola odčlenená GP č. 0201/2019 zo dňa 7.1.2019 firmou Geometrix sro, Za farou 8, Bratislava z parc.č. 513/124 za finančnú uhradu 33€/m2.
Predaj bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
/jednohlasne schválené/
Pri predaji pozemkov sa postupovalo v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa § 9a.

UZNESENIE č. 8/6/2019
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e nájomnú zmluvu na školský byt s Mgr. Pavlom Strakom, bytom Kendice 186 na dobu určitú, a to od 1.9.2019 do 31.8.2020 s nájmom 72,59 €/ za mesiac, t.j. 871,08 €/ročne.
/jednohlasne schválené/

UZNESENIE č. 9/6/2019
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.4204 s PVD Báhoň, zo dňa 31.8.2017 na prenájom ornej pôdy par.č. 2704/1, 2704/3-7 /výmera pozemkov spolu 4056 m2/ s ročným nájmom 110 €/ha, na dobu 5 rokov, t.j. od 1.1.2019 do 31.12.2023. Navýšenie nájmu za ornú pôdu predstavuje sumu 44,62 €/rok.
/jednohlasne schválené/


Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce