Copyright 2021 - Obec Báhoň

STAROSTA OBCE BÁHOŇ

tel. 0907 891 542

P O Z V Á N K A


 Podľa § 13, odst. 4, písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Báhoň, ktoré sa uskutoční dňa 23. júna 2021 (v stredu) o 19:00 hodine v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Báhoni.

UPOZORŇUJEME NA DODRŽIAVANIE ZÁSAD HYGIENY A OCHRANY V SÚVISLOSTI S AKTUÁLNOU SITUÁCIOU (POVINNOSŤ MAŤ NASADENÉ RÚŠKO) !

P r o g r a m :   

1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/  Kontrola uznesenia z 18. zasadnutia OZ
4/  p. Serafínová M. – žiadosť o zrušenie NZ na 120 m2, par. Č. 34/2
5/  p. Serafínová M-. žiadosť o prenájom obecného pozemku parc. č. 34/2, 167 m2
6/  p. Petho R. – žiadosť o dodatok k NZ na prenájom časti pozemku par.č. 24/2, 25 m2
7/ p. Reindl M. – žiadosť o prenájom obecného majetku par.24/2, 75 m2
8/ Zámer obce Báhoň prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – byt č.37 a byt č.38, Potočná ulica
9/ Vlastníci bytov na ul. 1.mája č. 34 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc.č. č.24/8 a 24/9 o výmere 63 m2 a č.24/5 a 24/6 o výmere 337 m2
10/  Alza.sk s.r.o. – žiadosť o prenájom obecného majetku – par.č. 498/1, 5m2
11/ DSS Báhoň – žiadosť o vyslovenie stanoviska k zámeru výstavby soc. zariadení a adm. budovy pre poskytovanie sociálnych služieb
12/ Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II.polrok 2021
13/ VZN č. 1/2021 o nakladaní s KO a DSO na území obce Báhoň - návrh
14/ VZN č. 2/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Báhoň - návrh

15/Rôzne:
16/ Diskusia
17/ Záver


Prosím poslancov Obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť.
 
Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce

f t g